Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018 –2019

„DUHOVÝ DEŠTNÍK“          

Třídní vzdělávací program „Duhový deštník“ je zpracován na období září 2018 – červen 2019. Navazuje na Školní vzdělávací program (pro předškolní vzdělávání) „Svět na dosah ruky“, který  je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

      Do Sluníčkové třídy je zapsáno 28 dětí:

 • věkové složení 2,5 – 7 let, 14 děvčat a 14 chlapců
 • 5 sourozeneckých dvojic, z toho jedny dvojčata ukrajinského původu (PLPP)
 • 7 dětí předškolního věku, z toho 2 děti s odloženou školní docházkou
 • 2 děti dojíždějí z Bezděčína, 1 z Nové Vsi, 4 z Lovětína a 21 dětí je místních
 • 5 nových dětí

  Nově příchozím dětem budeme usnadňovat adaptaci, podporovat je v začleňování do kolektivu a navazování nových kamarádských vztahů, zaměříme se na pochopení, přijetí a dodržování pravidel třídy, na samostatnost odpovídající věku a rozvíjení hry.

 

   Charakteristika TVP:

      Cílem třídního vzdělávacího programu nazvaného „Duhový deštník“ s prvky environmentální výchovy je umožnit dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet dovednosti, schopnosti a postoje a celkově se orientovat v životě a okolním světě. Je vytvořen tak, abychom přirozenou formou poznávání, hledání a srovnávání došli k daným klíčovým kompetencím. Konkrétní cíle programu budeme naplňovat ve spontánních a řízených aktivitách, které volíme dle zájmu a volby dětí – individuálně, skupinově a frontálně. Dětem se nesnažíme předkládat pouze hotové poznatky, ale rozvíjet jejich poznávání založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

  Hlavní pozornost bude upřena na duhový deštník, který nás letošním rokem bude provázet, a který při otevření vydá svá tajemství. V něm budou ukryté příběhy, ve kterých děti naleznou nové informace a poznatky.

 

   Budeme děti seznamovat s klasickými pohádkami, bajkami, rozvíjet vztah k ústní slovesnosti, literatuře a divadlu, děti získají základy pro své estetické cítění. Zaměříme se na obohacování slovní zásoby, gramaticky správného vyjadřování, vyprávění, popis a komunikační dovednosti. Zaměříme se na rozvíjení soustředěnosti a pozornosti, paměti a na rozvoj logického myšlení a všech funkčních gramotností.

     Pozornost věnujeme rozvoji sociální citlivosti dítěte, tolerance a dovednosti spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině. Budeme podporovat samostatnost dětí, uvědomění si své sociální role ve společenství, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, umět nabídnout pomoc. Poskytneme dětem dostatečný prostor pro vyjadřování svých pocitů, myšlenek a přání. Pravidelně zařadíme logopedické chvilky s procvičováním mluvidel.

      Budeme podporovat psychickou i fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, pohybovou kulturu, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, sebeobslužných dovedností, upevňovat jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka. Budeme prohlubovat poznatky o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem a zdravou stravou. Děti si budou postupně vytvářet pracovní návyky a základy vztahu k práci. Budeme posilovat pozitivní vztahy k rodině, rodičům a ostatním lidem. Rozvíjet spolupráci s rodiči –  individuální rozhovory, informace o dětech,tvořivé dílny. Spolupracovat se ZŠ třídou p.uč. Cábové.

      Uvedeme děti do světa lidových tradic s naší společností spojených.  Adventní a mikulášské tradice, období lidových zvyků, utužování mezilidských vztahů. Současně děti získají poznatky o lidové slovesnosti, o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář), zvycích a tradicích Vánoc. Zaměříme se na rozvoj potřebných dovedností, návyků a postojů, které dítěti umožní přijímat společenské, morální a estetické hodnoty společnosti. Velikonoce, vynášení Morany, Karneval, pouť...

    Environmentální oblast – budeme upevňovat elementární povědomí dětí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, sounáležitost s přírodou, utvářet základy pro odpovědný postoj dítěte k ochraně životního  prostředí. Zařadíme hry a aktivity zaměřené na pozorování dějů a jevů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, charakteristické znaky, počasí, které ovlivňuje nejen přírodu, ale i život člověka – oblékání, otužování, ochrana zdraví, děti se seznámí  s časovými pojmy (rok, týden, den, včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer).

 Rozšíříme poznatky a fauně, flóře, ekosystémech. Prostřednictvím her a činností si objasníme provázanost jednotlivých součástí přírody – rostliny – hmyz – člověk (např. výroba medu).

Prohloubíme poznatky o vodě, jedné z nejdůležitějších věcí pro život člověka, zvířat i rostlin. Děti si vyzkouší vlastnosti vody, seznámí se s koloběhem vody na Zemi, získáváním pitné vody, experimenty s vodou a barvami.

    Seznámíme se s nekonečností vesmíru, planetami, kontinenty a lidmi v nich žijících, budeme poznávat svoji vlast i jiné národy a jejich kultury.

  Naplňování TVP:

 • seznamování s novými věcmi okolo nás, většinu jich pojmenovat, rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení komunikace
 • seznamování s novými básněmi, písněmi, pohádkami, příběhy, umět je reprodukovat, vyjadřovat se gramaticky správně, zapamatovat si je,  probouzet zájem o knihy
 • respektovat a dodržovat pravidla třídy a slušného chování, umět pozdravit, požádat, poděkovat, pomoci
 • seznamování s prostředím mateřské školy, jejím okolím, se zahradou – péče o záhony, vycházky do přírody, poznávání ekosystémů – les, louka, pole, rybník
 •  v přírodě budeme rozvíjet  motoriku, rovnováhu, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru, zdolávání překážek
 • strukturované pozorování živé i neživé přírody v jednotlivých ročních obdobích
 • využívání různých materiálů, přírodnin, technik k výtvarným a pracovním činnostem, rozvíjet kreativitu, fantazii
 • zařazování grafomotorických cvičení, pracovních listů a sešitů, kontrolovat správný úchop tužky, tlak na tužku, správné sezení při psaní
 • rozvíjet funkční gramotnosti
 • vedení dětí k samostatnosti, spolupráci, pomoci, úklidu
 • seznamování s funkcí rodiny, členy, úcta ke stáří, návštěvy DSPS, oslavy tradic v MŠ
 • spolupráce se ZŠ Batelov a MŠ Třešť a rodiči

      Předškoláci:

V letošním školním roce budeme pracovat se sedmi předškoláky, z toho dvě děti mají OŠD. Povedeme je k maximální samostatnosti a zodpovědnosti, abychom jim co nejvíce usnadnili vstup do ZŠ.

Zaměříme se na tyto oblasti:

 • správné sezení u stolu, úchop tužky a tlak na tužku
 • grafomotorické cviky, uvolňování zápěstí, procvičování na větších plochách
 • rozvoj funkčních gramotností – jazykové schopnosti a dovednosti, PxL orientace, orientace v prostoru, na ploše, v čase, orientace v číselné řadě do 10, porovnávání, odhad, více, méně, stejně, práce na PC, měna.....
 • náročnější úkoly pro děti s OŠD, logické uvažování
 • dýchání s flétnou
 • plavání
 • spolupráce se ZŠ                                
 • výlety, exkurze    

rozloučení s předškoláky