Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

"S kamarády objevujeme svět"

Motto: „Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

 

Naším cílem je podporovat děti v poznávání světa, ve kterém žijí a jehož jsou součástí, připravit je na život ve společnosti, pomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Při sestavování TVP PV vycházíme z obsahové stránky ŠVP PV s názvem „Svět na dosah ruky“ a jeho tří bloků „Člověk“, „Příroda“ a „Místo kde žiju“. Dále z RVP PV a konkretizovaných očekávaných výstupů.

 

Charakteristika třídy

Sluníčková třída je věkově heterogenní. Do této třídy je zapsáno 28 dětí, z toho 13 děvčat a 15 chlapců. Předškolních dětí je ve třídě 7, z toho 2 děti s odloženou školní docházkou, 8 dětí je 4-5letých, 10 dětí je 3-4 letých a 3 děti jsou 2-3 leté. Ve třídě jsou dvě sourozenecké dvojice.

S dětmi budou pracovat dvě paní učitelky, třídní učitelka Milena Trávníková a učitelka Bc. Lenka Kučerová.

 

Organizace dne ve třídě

Organizační zajištění třídy je zcela přizpůsobeno dětem a jejich potřebám. Denní řád je dostatečně pružný, aby umožnil dětem a pedagogům reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální potřeby a na  momentální situaci. Denní režim je také přizpůsoben druhu a typu plánovaných činností.

Ve „Sluníčkové třídě“ se všechny děti schází v 6:30 hodin. Odpoledne od 15:15 hodin děti odchází do třídy „Kytiček“. Provoz ve třídě „Kytiček“ je denně od 6:00 do 16:00 hodin.

 

Obsah vzdělávání

Již název našeho vzdělávacího programu „S kamarády objevujeme svět“ ukazuje výchovný směr, kterým chceme působit na děti. Budeme dbát na vytváření kladných vztahů k druhému dítěti a k ostatním dospělým lidem a zároveň děti seznamovat s místem, prostředím a se světem, ve kterém žijí. Naším záměrem je poznávání a osvojení pravidel společenského soužití, podpora rozvíjení schopností spolupracovat s ostatními dětmi při činnostech různého zaměření, podpora zájmu spolupodílet se na vytváření pozitivního prostředí třídy a mít zájem učit se novým věcem. 

Poznávání světa úzce souvisí s poznáváním přírody a ochranou životního prostředí. Proto budeme děti seznamovat s hodnotami zdravého životního stylu, podporovat osvojování si poznatků a dovedností souvisejících s ochranou přírody.  Využijeme metody strukturovaného pozorování, zkoumání, objevování a experimentování k  osvojení nových pojmů a získávání nových znalostí, dovedností, které budou moci děti uplatnit v dalších činnostech a k dalšímu učení.

S dětmi budeme navštěvovat přírodní lokality - les, louku, pole a rybník, kde s dětmi budeme hrát smyslové a psychomotorické hry. Též se zaměříme na rozvíjení pohybových schopností. Chceme dětem umožnit osobní zkušenost s přírodou a nechat ji zažívat všemi smysly.

Za pomoci návštěv v přírodě chceme rozvíjet celou osobnost dítěte a usnadnit mu tak jeho další vzdělávací cestu. Usnadnit dětem nabývání praktických zkušeností, například jak se do přírody obléci, jak se v přírodě chovat, jak se vyvarovat nebezpečným situacím, nebo jak je řešit, když nastanou. Častými návštěvami okolní přírody budeme mít možnost u dětí rozvíjet a získávat všechny kompetence  - k učení, k řešení problémů, komunikačních, sociálních i personálních.

Budeme dětem nabízet činnosti, které budou podnětné, zajímavé, obsahově bohaté, vyvážené a pestré. Při pobytu v přírodě budeme za pomoci environmentální výchovy využívat činnosti, které zajistí mnohostranné a přiměřené podněty k aktivnímu rozvoji a učení.          

Při výtvarných činnostech – budeme ztvárňovat to, co děti v přírodě prožily a viděly, tím rozvíjet fantazii, estetické vnímání, jemnou motoriku, nabývat zkušenosti s prací s nejrůznějším materiálem a podporovat spolupráci s ostatními dětmi

Při hudebních činnostech – budeme podporovat cit pro hudbu, vnímání rytmu a intonace, posilovat sluchovou paměť a sluchové vnímání, a prožívat radost ze zpěvu a pohybu a hry na rytmické nástroje.

Při práci s pracovními sešity – budeme rozvíjet logické a tvořivé myšlení, podporovat samostatné rozhodování, řešení problému, rozvíjet kultivaci smyslového vnímání a rozhodovací schopnosti

Při pohybových činnostech – budeme podporovat a motivovat k dostatečnému pohybu, zdoláváním nejrůznějšího terénu a povrchu, rozvíjet hrubou motoriku, fyzickou zdatnost, podporovat soustředění, pochopení a dodržování pravidel her

Při výchově ke zdraví – budeme podporovat chápání pojmů, jako je zdravý pohyb, zdravá strava, zdravá výživa, zdravé prostředí, podporovat vnitřní pohodu, dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých

Při matematických činnostech – budeme rozvíjet pozornost , paměť a logické uvažování

Při poznávání světa – osvojíme si poznatky o existenci vesmíru, světadílů, planetě Zemi, střídání ročních období, počasí, seznámíme se se  zvířaty a jejich mláďaty a  dozvíme se mnoho zajímavostí ze světa lidí

Všechny činnosti budeme realizovat  metodami prožitkového, kooperativního a situačního učení.

K pozorování budeme využívat i přírodní zahradu u areálu školní budovy. Dále multifunkční hřiště, pískoviště, nářadí a nástroje k nejrůznějším hrám.

Během roku se zapojíme do příprav celoročních aktivit a oslav svátků. A to oslav svátků vánočních a velikonočních, přípravy karnevalu, vítání jara, oslavy dne dětí, realizaci dopravního dopoledne a nacvičení vystoupení pro seniory v domově důchodců.

Připravíme akce pro rodiče a děti formou tvořivých dílen, posezení u vánočního stromečku, přípravy besídky pro maminky, rozloučení s předškolními dětmi. Informace o aktivitách budou umístěny na nástěnce v šatně, rodiče mohou využít schránku důvěry, rovněž umístěné v šatně dětí. Rodičům též poskytnou informace paní učitelky formou individuálního rozhovoru.

V letošním roce bude dále poskytnuta individuální péče dětem v logopedické prevenci, která již započala minulý rok. Děti se budou učit úctě ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí a přírody. Budeme děti podporovat v získávání praktických dovedností, jak si chránit zdraví,  posilovat jejich sebevědomí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti.  To vše s ohledem k individuálním schopnostem a možnostem dětí. Naše snaha je, aby se děti ve třídě cítily bezpečně, spokojeně a těšily se do školy na své kamarády. Výsledkem celého našeho snažení v oblasti plánování má být spokojené dítě, které si má uvědomovat svou vlastní osobnost ve společenství ostatních lidí a má se stát citlivým ochráncem životního prostředí.

U předškoláků se zaměříme na aspekty, které jsou vyžadovány pro přijetí dítěte do ZŠ. Mezi ně patří mimo jiné sluchová a zraková percepce, slovní zásoba, řeč, vyjádření myšlenky, popis obrázku, rytmizace básně, vyprávění příběhu, určení prvního i posledního písmene ve slově, jemná motorika, grafomotorika, vázání tkaniček,  soustředěnost, pozornost, paměť, třídění, posloupnost, řady, porovnávání, odhad, hledání podobností a rozdílů, rozlišení zrcadlově obrácených tvarů a další.

 

Charakteristika pojmu svět:

S - sebedůvěra, sebepoznání, schopnosti, sdílení radosti a zábavy

V - vědomosti, vjemy, vlídnost, vcítění do pocitů druhého, vzájemná tolerance

Ě - emoce, etika, estetika, ekologie, elán

T - tolerance, talent, tvoření, tradice, technika