Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2021 –2022

                                                      

 

,,Cestou necestou s Křemílkem a Vochomůrkou“

 

 

     Třídní vzdělávací program „Cestou necestou s Křemílkem a Vochomůrkou“ je zpracován na období září 2021 – červen 2022. Navazuje na Školní vzdělávací program (pro předškolní vzdělávání) „Svět na dosah ruky“, který je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

 

  Nově příchozím dětem budeme usnadňovat adaptaci, podporovat je v začleňování do kolektivu a navazování nových kamarádských vztahů, zaměříme se na pochopení, přijetí a dodržování pravidel třídy, na samostatnost odpovídající věku a rozvíjení hry.

 

Charakteristika TVP:

Při naplňování cílů a obsahu TVP PV „Cestou necestou s Křemílkem a Vochomůrkou.“ Tímto školním rokem nás budou provázet příběhy a dobrodružství Křemílka a Vochomůrky. Ve třídě budou našimi maskoty a my jim zde vytvoříme příjemné místo, tak aby s námi ve třídě byli po celý rok spokojeni. 

Pohádka je dětskému srdci blízká a jedná se o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů. Děti se budou snažit rozpoznávat rozdíl mezi dobrem a zlem, zapojovat se do příběhů, které nás budou provázet po celý rok a budeme je zařazovat do různých ročních období. 

Vzdělávání dětí přizpůsobujeme jejich vývojovým potřebám, respektujeme individualitu každého dítěte, vycházíme z jeho aktuálního rozvojového stavu.

Naším cílem je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí u všech dětí. Snažíme se položit jim pevné základy celoživotního vzdělávání podle jejich aktuálních zájmů a možností, uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet dovednosti, schopnosti a postoje.

Přirozenou formou poznávání, hledání a srovnávání chceme dojít k naplňování daných klíčových kompetencí. Konkrétní cíle programu budeme naplňovat ve spontánních a řízených aktivitách individuálně, skupinově a frontálně a dbát na vyváženost. Dětem se nesnažíme předkládat pouze hotové poznatky, ale rozvíjet jejich poznávání založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Dítě si odnáší kompetence a ne splněné úkoly. Budeme pozorovatelem a dětem partnerem a pomáhat tam, kde je třeba.

Promyšlené celky jsou nástrojem vzdělávacích záměrů. Inspiraci nacházíme v ročních obdobích, společenských událostech, tradicích a každodenní realitě, kterou děti prožívají.

Společně s Křemílkem a Vochomůrkou budeme celý rok prožívat jejich příběhy. Zapojovat se do dobrodružství, které si pro nás připravili, rozvíjet vztah k ústní slovesnosti, literatuře a divadlu, děti získají základy pro své estetické cítění. Zaměříme se na obohacování slovní zásoby, gramaticky správného vyjadřování, vyprávění, popis a komunikační dovednosti. Zaměříme se na rozvíjení soustředěnosti a pozornosti, paměti a na rozvoj logického myšlení (samostatného úsudku) a všech funkčních gramotností.

     Pozornost věnujeme rozvoji sociální citlivosti dítěte, tolerance a dovednosti spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině. Budeme podporovat samostatnost dětí, uvědomění si své sociální role ve společenství, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým – řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, umět nabídnout pomoc. Poskytneme dětem dostatečný prostor pro vyjadřování svých pocitů, myšlenek a přání. Pravidelně zařadíme logopedické chvilky s procvičováním mluvidel.

      Budeme podporovat psychickou i fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, pohybovou kulturu, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, sebeobslužných dovedností, upevňovat jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka; prohlubovat poznatky o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem a zdravou stravou. Děti si budou postupně vytvářet pracovní návyky a základy vztahu k práci,  posilovat pozitivní vztahy k rodině a ostatním lidem. Rozvíjet spolupráci s rodiči – informace o dětech, webové stránky, pokračovat ve spolupráci se ZŠ, s třídou p.uč. Cábové.

      Uvedeme děti do světa lidových tradic s naší společností spojených.  Adventní a mikulášské tradice, období lidových zvyků, utužování mezilidských vztahů. Současně děti získají poznatky o lidové slovesnosti, o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář), zvycích a tradicích Vánoc. Zaměříme se na rozvoj potřebných dovedností, návyků a postojů, které dítěti umožní přijímat společenské, morální a estetické hodnoty společnosti. Velikonoce, vynášení Morany, Karneval, pouť...

    Environmentální oblast – budeme upevňovat elementární povědomí dětí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, sounáležitost s přírodou, utvářet základy pro odpovědný postoj dítěte k ochraně životního  prostředí. Zařadíme hry a aktivity zaměřené na pozorování dějů a jevů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, charakteristické znaky, počasí, které ovlivňuje nejen přírodu, ale i život člověka – oblékání, otužování, ochrana zdraví, děti se seznámí  s časovými pojmy (rok, týden, den, včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer).

    Seznámíme se s nekonečností vesmíru, planetami, kontinenty a lidmi v nich žijících, budeme poznávat svoji vlast i jiné národy a jejich kultury.  Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvořit podmínky pro oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.