Základní informace o MŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kontakt:  

e-mail: msbatelov@zsbatelov.cz

Třídy - Motýlci a Berušky: 606 029 815

Třídy - Kytičky a Sluníčka: 567 314 393

Vedoucí učitelka: 602 126 981 - Bc. Lenka Jelínková
           

Mateřská škola Batelov je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Batelov. Zřizovatelem je městys Batelov.

Budova MŠ je zděná, tří pavilónová v klidném prostředí v okrajové části městyse po kompletní rekonstrukci. Nachází se v těsné blízkosti základní školy. Umístění umožňuje časté vycházky do přírody. Dva pavilony slouží k výchovně vzdělávací práci ve čtyřech třídách. V třetím pavilonu je školní družina.

V MŠ jsou 4 třídy s celodenním provozem. Všechny třídy jsou věkově smíšené. K jejich označení je použito obrázkových symbolů. Pro školní rok 2020/2021 je zapsáno 94 dětí ve věku 2,5 – 7 let.

Děti jsou do MŠ přijímány od 2,5 let na základě zápisu, který probíhal se souhlasem Městyse.

Respektujeme kritéria přijetí dětí daná ředitelem školy (viz příloha Kritéria pro přijetí dítěte).

Mateřská škola navazuje na rodinu, na individuální vzdělávání rozvíjející samostatnost, tvořivost a úměrně k věku dětí rozvíjíme jejich vnímání světa tak, aby si vytvořili jeho reálnou představu a zároveň zachovávali všechny tradice a zvyky.

Využíváme plně funkční zahrady v přírodním stylu, která dětem poskytuje prostor k neomezenému pohybu, volné hře a možnost poznávání a zkoumání svého přirozeného přírodního prostředí. Chceme mít přírodní zahradu, kam by bylo možno převést co nejvíce činností a vzdělávání pro děti. Vzniklá zahrada se stává místem naslouchání, pozorování, experimentování, aktivity, zvídavosti, tvořivosti, objevování a poznávání. V neposlední řadě bude zázemím pro pohyb, odpočinek, relaxaci, péči a ochranu přírodního prostředí.

 

Záměrem je pro děti vytvořit prostor k volné hře a tím vzbudit u dětí zájem o přírodu, touhu ji poznávat, ochraňovat a pečovat o ni a relaxovat v ní. Dětem bude umožněna osobní zkušenost na základě péče o přírodu, kdy v nich zažijí úctu a krásu v souladu s tajemstvím přírody. Úměrně k věku dětí budeme rozvíjet jejich vnímání tak, aby si vytvořili reálnou představu o přírodě a vlivu člověka na ní.

 

V mateřské škole jsou v souladu s RVP PV a ŠVP PV zpracovány další aktivity

  • Dýchání s flétnou – zdravé dýchání – seznamování s hrou na hudební nástroj s využitím rytmických nástrojů, prevenci dýchacích potíží
  • Výtvarné a pracovní tvoření – zpracování netradičních materiálů s využitím odpadového a přírodního materiálu – environmentální výchova, tvořivost
  • Hrátky se slovíčky – logopedická prevence

Všechny paní učitelky zařazují poznatky z odborných seminářů, školení a samostudia. Využíváme nových moderních vzdělávacích metod. Ve většině případů s užitím veškerých dostupných výukových pomůcek, didaktických pomůcek a ICT technologií. Paní učitelky využívají veškerý potenciál tříd, prostor školy, školní zahrady a blízkého okolí.