Základní informace o MŠ

Kontakt:  

e-mail: msbatelov@zsbatelov.cz

Třídy - Motýlci a Berušky: 606 029 815

Třídy - Kytičky a Sluníčka: 567 314 393

Zástupce ředitelky pro MŠ: 602 126 981 - Bc. Lenka Jelínková
           

Mateřská škola Batelov je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola Batelov. Zřizovatelem je městys Batelov.

Budova MŠ je zděná, tří pavilónová v klidném prostředí v okrajové části městyse. Nachází se v těsné blízkosti základní školy. Umístění umožňuje časté vycházky do přírody. Dva pavilony slouží k výchovně vzdělávací práci ve čtyřech třídách. 

V MŠ jsou 4 třídy s celodenním provozem. Všechny třídy jsou věkově smíšené. K jejich označení je použito obrázkových symbolů. Děti jsou do MŠ přijímány na základě zápisu, který probíhá se souhlasem Městyse.

Mateřská škola navazuje na rodinu, na individuální vzdělávání rozvíjející samostatnost, tvořivost a úměrně k věku dětí rozvíjíme jejich vnímání světa tak, aby si vytvořili jeho reálnou představu a zároveň zachovávali všechny tradice a zvyky.

Ke vzdělávání využíváme plně funkční zahradu v přírodním stylu, která dětem poskytuje prostor k neomezenému pohybu, volné hře a možnost poznávání a zkoumání svého přirozeného přírodního prostředí. Zahrada je místem naslouchání, pozorování, experimentování, aktivity, zvídavosti, tvořivosti, objevování a poznávání. V neposlední řadě je zázemím pro pohyb, odpočinek, relaxaci, péči a ochranu přírodního prostředí.

Záměrem je využívat zahradu pro děti k volné hře a tím vzbudit u dětí zájem o přírodu, touhu ji poznávat, ochraňovat a pečovat o ni a relaxovat v ní. Dětem je umožněna osobní zkušenost na základě péče o přírodu, kdy v nich zažijí úctu a krásu v souladu s tajemstvím přírody. Úměrně k věku dětí rozvíjíme jejich vnímání tak, aby si vytvořili reálnou představu o přírodě a vlivu člověka na ní.

 

V mateřské škole jsou v souladu s RVP PV a ŠVP PV zpracovány další aktivity

  • Dýchání s flétnou – zdravé dýchání – seznamování s hrou na hudební nástroj s využitím rytmických nástrojů, prevenci dýchacích potíží
  • Výtvarné a pracovní tvoření – zpracování netradičních materiálů s využitím odpadového a přírodního materiálu – environmentální výchova, tvořivost
  • Hrátky se slovíčky – logopedická prevence

Všechny paní učitelky zařazují poznatky z odborných seminářů, školení a samostudia. Využíváme nových moderních vzdělávacích metod. Ve většině případů s užitím veškerých dostupných výukových pomůcek, didaktických pomůcek a ICT technologií. Paní učitelky využívají veškerý potenciál tříd, prostor školy, školní zahrady a blízkého okolí.