Projekty a spolupráce

1. projekt „Přírodní zahrada“

Cílem projektu v environmentální výchově je vzbudit u dětí zájem o přírodu, touhu ji poznávat, ochraňovat a pečovat o ni a relaxovat v ní. Mateřská škola i základní škola dětem umožní osobní zkušenost na základě péče o přírodu, kdy v nich zažijí úctu a krásu v souladu s tajemstvím přírody. Úměrně k věku dětí budeme rozvíjet jejich vnímání tak, aby si vytvořili reálnou představu o přírodě a vlivu člověka na ní. Zaměříme se na metody dovednostní.

Plánované aktivity v přírodních prvcích:

 • 1. nesekaná zahrádka - pozorování vzrůstající trávy, druhy letní louky, hmyz, hustotu
 • 2. jezírko - pozorování tekoucí okapové vody do jezírka, vodní živočichy a rostliny
 • 3. hmyzí hotel - pozorování různého hmyzu a broučků v pařeze
 • 4. koryta s vodou - vodní experimenty, osvěžení, vodní hry
 • 5. suchá stráň - pozorování růstu rostlin, které se nezalévají, hmyzu, pletí a údržba kůry
 • 6. amfiteátr - místo ke vzdělávání, setkávání, oslavy, k tvoření, k posezení u ohýnku
 • 7. hmatový chodníček - rozeznávání různých povrchů dle hmatů chodidel a jejich popis
 • 8. výukový altán - místo ke vzdělávání, kreslení, řešení úkolů a hlavolamů, odpočinku a ukrytím před sluncem, rozvíjení hrubé a jemné motoriky
 • 9. vrbový tunel a týpí - úkryt před sluncem, zákoutí poskytující soukromí k hrám, pozorování rychlého růstu
 • 10. bylinkový záhon - rozeznávání bylin dle vzhledu, vůní i chutí, využití v kuchyni, sušení, pletí, okopávání a zalévání
 • 11. kompost - ukládání biologického odpadu, pozorování rozkládání různého materiálu, zdroj hnojení rostlin a stromů
 • 12. kamínková cesta - rozvíjení rovnováhy, koordinace a orientace
 • 13. krmítka pro ptáčky - péče o ptáky v zimě, pozorování a určování jednotlivých druhů

2. Spolupráce se ZŠ – projekt s názvem „Přátelstvím ke spolupráci“

Již pátým rokem navážeme spolupráci s několika třídami ZŠ. Každá třída MŠ bude spolupracovat s konkrétní třídou ZŠ. Navštěvují se jak v MŠ, tak i v ZŠ. Děti z mateřské školy se na velké kamarády vždy moc těší a připravují si pro ně pracovní činnosti, kde společně tvoří a ve zbylém čase si společně hrají. Na oplátku děti ze ZŠ připraví program plný soutěží, překvapení, her a dárků. Tato forma spolupráce je přínosem jak pro nejmladší děti z MŠ, tak i pro děti z vyšších ročníků ZŠ, hlavně těch co nemají mladšího sourozence a lépe se vžijí do jeho potřeb a možností pomoci. Pomoc a spolupráce těchto rozdílných věkových skupin přispívá nejenom ke vzájemné toleranci, ale i k uvolnění náznaků šikany.

Další formy spolupráce

 • návštěva dětí z 1. tříd v MŠ
 • informace o adaptaci dětí v 1. třídách ZŠ
 • společná divadelní představení
 • účast učitelek z MŠ při zápisu dětí do ZŠ
 • návštěva předškoláků v ZŠ
 • vzájemné seznámení se ŠVP PV a ŠVP ZŠ
 • tablo dětí odcházejících do ZŠ

3. Spolupráce s rodiči

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a ochota spolupracovat.

Mateřská škola se snaží:

 • vhodným způsobem získávat rodiče pro aktivní spolupráci
 • seznámit rodiče s rámcovým programem školy, pravdivě a včas je informovat o dění a změnách
 • nenechat bez povšimnutí připomínky a podněty rodičů, pomáhat rodině řešit případné problémy /viz Úmluva o právech dítěte/
 • umožnit rodičům kdykoliv nahlédnou do třídy /ukázky práce/
 • součinnost s rodiči při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a talentem
 • součinnost s rodiči při péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • součinnost s rodiči při péči o děti předškolního věku
 • součinnost s rodiči dětí s poruchami řeči
 • součinnost s rodiči při péči o děti s poruchami pozornosti a vnímání /spolupráce s odborníky, individ. plány/

Formy spolupráce :

 • individuální pohovory
 • informativní schůzka s rodiči s prohlídkou školy
 • inform. nástěnky v šatnách dětí
 • pomoc rodičů při zajišťování akcí /karneval, exkurze/
 • besídky, pohádka ke Dni dětí, dopravní dopoledne, návštěva farmy
 • anonymní anketa – možnost vyjádřit se k dění v MŠ a podílet se připomínkami a návrhy na tvorbě ŠVP
 • hodnocení společných akcí pomocí „smajlíků“
 • sponzorství /finanční příspěvky, věcné dary, zajišťování dopravy, zásobování zbytkovým materiálem
 • pomoc při údržbě přírodní zahrady
 • schůzka s rodiči předškoláků /požadavky školní zralosti/
 • společné vycházky (podzim, jaro) s ekologickým zaměřením a soutěžemi
 • exkurze na pracovištích v průběhu roku (dle charakteru zaměstnání)
 • slavnostní rozloučení s předškoláky s předáním pamětní knihy v obřadní síni KD

4. Ostatní spolupráce

se zřizovatelem:

 • přání k Vánocům a Velikonocům
 • vystoupení na akci Sboru pro občanské záležitosti „Vítání občánků“
 • účast zástupce Obce na „Rozloučení s předškoláky“
 • vzájemná spolupráce při rekonstrukci zahrady MŠ

s dětskou lékařkou:

 • přání k Vánocům a Velikonocům
 • řešení zdravotních problémů dětí
 • návštěva v MŠ

hasičským sborem:

 • ukázka hasičské techniky
 • zábavné dopoledne
 • seznámení se záchranným systémem v pomoci a ochraně

s obyvateli v domě s peč. službou:

 • vystoupení dětí na Vánoce a ke Dni matek
 • přáníčka

s Policií ČR:

 • dopravní dopoledne
 • ukázka výcviku policejních psů
 • seznámení se záchranným systémem v pomoci a ochraně

se SPC a PPP:

 • řešení problémů dětí
 • návštěvy a metodická pomoc s dětmi se zvláštními potřebami