Školská rada

AKTUALITY

 

 

Výsledky voleb - pedagogičtí pracovníci 2024
Výsledky voleb - zákonní zástupci 2024

 

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

na funkční období 12.7.2024 – 11.7.2027

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků budou probíhat od 20. – 24. 6. 2024 online formou – hlasování v systému Microsoft Forms. Odkaz bude zaslán na kontaktní email zákonného zástupce a zároveň také do zprávy v systému Bakaláři.
 

Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne 20.6.2024 v době konání pedagogické rady.

 

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.
  • Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.
  • Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Způsob volby:

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

 

Návrhy na kandidaturu a kandidátní lístek do Školské rady z řad zákonných zástupců můžete odevzdat do schránky u vchodu do budovy základní školy nebo zasílejte v elektronické podobě předsedovi volební komise Mgr. Martinu Marešovi, email: mares@zsbatelov.cz nebo zástupkyni ředitelky školy Mgr. Jaroslavě Nevěčné email: nevecna@zsbatelov.cz, a to do 16. 6. 2024. Formuláře pro návrh na kandidaturu a kandidátní lístek naleznete na www.zsbatelov.cz a dále v systému Bakaláři.

 

Formulář kandidátní lístek
Formulář pro návrh na kandidaturu

 

Členové volební komise:       

Mgr. Martin Mareš – předseda

Mgr. Jaroslava Nevěčná – člen

Mgr. Denisa Novotná - člen       

                                           

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

 

Jednací řád školské rady - ODKAZ

Zpráva o činnosti školské rady 2022

Zpráva o činnosti školské rady 2023

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Při Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci pracuje Školská rada v tomto složení:

 

Zástupci zřizovatele městyse Batelov:

Mgr. Lenka Charvátová

Jan Pelikán, Dis.

Zástupci pedagogů:

Mgr. Zdeňka Hávová

Mgr. Kateřina Sochorová

Zástupci rodičů:

p. Hana Cáhová

p. Lucie Mariňáková

 

Funkční období Školské rady: do 11. 7. 2024. 

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.

 

§168 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) v platném znění

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.