Školská rada

AKTUALITY

 

Jednací řád školské rady - ODKAZ

Zpráva o činnosti školské rady 2022

Zpráva o činnosti školské rady 2023

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Při Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci pracuje Školská rada v tomto složení:

 

Zástupci zřizovatele městyse Batelov:

Mgr. Lenka Charvátová

Jan Pelikán, Dis.

Zástupci pedagogů:

Mgr. Zdeňka Hávová

Mgr. Kateřina Sochorová

Zástupci rodičů:

p. Hana Cáhová

p. Lucie Mariňáková

 

Funkční období Školské rady: do 11. 7. 2024. 

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.

 

§168 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) v platném znění

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.