Zápis do MŠ

Výsledky zápisu dětí do MŠ - školní rok 2024/2025 - ODKAZ

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2024/2025

 

INFORMACE

K zápisu dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2025/2026 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný.

 

Pozvánka k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024-2025​

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v tyto dny:

 • 6. května 2024 od 9.00 do 15.00 hodin
 • 7. května 2024 od 9.00 do 15.00 hodin

Zápis se bude konat prezenčně za přítomnosti dětí i zákonných zástupců v kanceláři MŠ.

 

Rezervační systém k zápisu - spuštění od 25.4.2024.

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu, které mají místo trvalého pobytu na území městyse Batelov nebo v místních částech Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov, a dále na území obce Švábov.
 • Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizace stanovila ve smyslu §34 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Děti tříleté a starší, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhnou nejméně 3. roku věku (nar. do 31. 8. 2021), pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu v příslušném školském spádovém obvodu.
 2. Děti mladší 3 let v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy se zohledněním odpočtu, pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu v příslušném školském spádovém obvodu.
 3. Ostatní děti, které mají místo trvalého pobytu mimo školský spádový obvod podle věku.

 

Doplňující informace

 • O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 • Děti budou přijímány podle výše uvedených kritérií, v každém kritériu od nejstaršího po nejmladší dítě. Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.
 • K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, je bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd a musí být v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a zápisem v rejstříku škol.
 • Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska ŠPZ.

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte - DOKUMENT ke stažení ZDE
 2. Potvrzení o očkování dítěte pro účely přijetí do MŠ (pozn. děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné). - DOKUMENT ke stažení ZDE
 3. Rodný list dítěte k ověření totožnosti (trvalého bydliště).
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR (delší než 3 měsíce).
 5. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce.

 

Dokumenty k zápisu jsou ke stažení na výše uvedených odkazech, nebo k vyzvednutí v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

 

V Batelově dne 15.4.2024

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

Bc. Lenka Jelínková, zástupce ředitelky pro MŠ