Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 

 

INFORMACE

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2022/2023 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanoví ředitelka školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2018.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022 od 1.9. 2021 naleznete zde.

 

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Batelov pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy a mimořádnými opatřeními vlády. Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci zápis do MŠ Batelov proběhne ve dnech 3. 5. – 14. 5. 2021 prezenčně po telefonické nebo e-mailové domluvě (na dni a čase) bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud žádáte o přijetí, vyplňte tiskopisy a doložte   

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (2021/2022)

2. Potvrzení o očkování

3. Výzva k nahlédnutí do spisu

Ke kontrole nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v budově MŠ, popř. kontaktujte vedení školy.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při jejím převzetí. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce před budovou školy. 

Předpokládaný termín zveřejnění 31. 5. 2021.

 

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení povinnosti řádného očkování postačí dokument Potvrzení o očkování dítěte.

Děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 věku 5 let, se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání a zbavují se tak povinnosti povinného očkování.

 

Dokumenty je možné doručit osobně do MŠ po předchozí telefonické domluvě (567 314 393) nebo e-mailem (msbatelov@zsbatelov.cz) ve sjednaném čase

  • Po, St, Čt a Pá          od 8.00 – 11.00 hod.
  • Út                             od 14.00 –16.00 hod. 

Do budovy MŠ je možné vstoupit pouze s respirátorem a za dodržení hygienických opatření.

Všechny žádosti s povinnými přílohami podávejte v uvedeném termínu zápisu.

 

Při vyplnění žádosti důkladně zvažte docházku dítěte. Polodenní vzdělávání znamená, že jsou přijaty 2 děti na 1 místo v mateřské škole (např. jeden týden se vzdělává dopoledne a druhý týden odpoledne). Po naplnění kapacity školy není možné polodenní docházku převést na celodenní.

 

Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného spádového obvodu, které do 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší mateřské školy.

 

Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i formou individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.