Zápis do MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex ukrajina školství) - ODKAZ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) - URL

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 

INFORMACE

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2023/2024 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanoví ředitelka školy ve školním řádu.

 

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Batelov pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov stanovila termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v tyto dny:

3. května 2022 od 9.00 do 15.00 hodin

5. května 2022 od 9.00 do 15.00 hodin

Zápis se bude konat prezenčně za přítomnosti dětí i rodičů v kanceláři MŠ.      

K zápisu se objednávejte přes rezervační systém Calendly návod a odkaz pro rezervaci času zápisu naleznete zde:

Tento zápis dětí není určený pro cizince s dočasnou ochranou. 

Zápis pro děti s dočasnou ochranou se uskuteční 14. června 2022.

Informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu školy v průběhu května.

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu, které mají místo trvalého pobytu na území městyse Batelov nebo v místních částech Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov, a dále na území obce Švábov.
 • Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci stanovila ve smyslu §34 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Děti tříleté a starší, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně 3. roku věku (nar.  do 31. 8. 2019), pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském spádovém obvodu.
 2. Děti mladší 3 let v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy se zohledněním odpočtu, pokud splňují podmínku trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském spádovém obvodu.
 3. Ostatní děti, které mají místo trvalého pobytu mimo školský spádový obvod podle věku.

Doplňující informace

 • O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 • Děti budou přijímány podle výše uvedených kritérií, v každém kritériu od nejstaršího po nejmladší dítě. Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.
 • Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd a musí být v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a zápisem v rejstříku škol.
 • Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska ŠPZ.

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte.
 2. Potvrzení o očkování dítěte pro účely přijetí do MŠ (pozn. děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné).
 3. Rodný list dítěte k ověření totožnosti (trvalého bydliště).
 4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR (delší než 3 měsíce).
 5. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce.

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

Ing. Alena Vybíralová