GDPR

 

 

 

Správce:

 

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace

Školní 373 

588 51 BATELOV 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mikroregion Třešťsko, zkráceně MIRT

Revoluční 20/1 589 01 Třešť

Kontaktní osoba

Ing. Radomír Tomandl

Tel. č. 602 459 546 

Email: trestsko@email.cz

 

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů  

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje (OÚ) žáků    a jejich zákonných zástupců (subjektů údajů) v rámci: 

§  plnění právních povinností – především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 364/2005 Sb.,  o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), a dle platných zákonů – vedení školské dokumentace a evidence bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (v rozsahu správní řízení o přijetí, správní řízení o individuálním vzdělávání, školní matrika, evidenční list dítěte, třídní kniha, kniha úrazů, záznam o úrazu, seznámení se školním řádem aj.), 

 

§  oprávněných zájmů – vedení kontaktních informací, vedení jmenných seznamů žáků, vytváření diplomů a osvědčení, provoz kamerového systému z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti, vedení odesílatelů v podacím deníku, 

 

  • a se souhlasem subjektů údajů – pořizování fotografií a kamerového záznamu za účelem informovat o činnostech školy, poskytování osobních údajů organizátorům soutěží aj.  

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, převážně se jedná o identifikační a kontaktní údaje, popisné údaje vztahující se ke vzdělávání či úrazu dítěte a citlivé údaje o zdravotním stavu dítěte. 

Doba zpracování osobních údajů

Lhůty uchovávání osobních údajů jsou vedeny dle příslušných zákonů a uvedeny ve vnitřním předpisu školy (Spisovém a skartačním řádu). Po uplynutí lhůt nebo účelu zpracování jsou osobní údaje archivovány nebo skartovány. 

 

 

Příjemci a místo zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace předává dalším subjektům osobní údaje tehdy, pokud je dán zákonný důvod pro přístup k údajům (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), pokud to je nezbytné pro ochranu práv subjektů (soud), nebo pokud s tím subjekt údajů souhlasí (např. veřejná publikace). 

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace pro zpracování OÚ využívá služby zpracovatelů:  

  • KVASAR, spol. s r.o., Zlín
  • GORDIC, spol. s r.o., Jihlava
  • VIS, spol. s r.o. Plzeň
  • dm Software s.r.o. Plzeň
  • Školní informační systémy s.r.o. Prostějov

Zpracovávání osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti OÚ dle aktuálních právních předpisů. Dané zpracování osobních údajů je prováděno v budově školy a v České republice. 

 

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace dostatečně organizačně i technicky zabezpečuje jejich ochranu, aby zamezila neoprávněnému přístupu k osobním údajům  a aby zamezila riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., v pracovních smlouvách a ve vnitřním předpisu školy. K osobním údajům mají zaměstnanci přístup dle jejich pracovní náplně. Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného a monitorovaného vstupu, v uzamykatelných úschovných zařízeních a pomocí umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Osobní údaje v elektronické formě jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti. 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu OÚ, zejména Obecného nařízení EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří: 

§     právo na přístup k OÚ  

§     právo na opravu/úpravu OÚ 

§     právo na výmaz OÚ  

§     právo přenositelnosti OÚ  

§     právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ  

§     případně právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ .        

 

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se subjekt údajů může obrátit se stížností. 

 

V Batelově dne  23. 5. 2018                                                                                                                                                                           Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – elektronická komunikace, distanční výuka

Správce osobních údajů

 

Základní škola a mateřská škola Batelov,

příspěvková organizace 

Školní 373 

588 51 BATELOV 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Mikroregion Třešťsko, zkráceně MIRT

Revoluční 20/1  589 01 Třešť

Kontaktní osoba  

Ing. Radomír Tomandl

Tel. č. 602 459 546 

Email: gdpr.trestsko@email.cz

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace, Školní 373, 588 51 Batelov,
IČO 70981795 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce, žáky a učitele školy o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy v době distanční výuky včetně vymezení rozsahu práv subjektů údajů, které souvisejí se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

 

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu v oblasti poskytování základního vzdělávání.

V souvislosti se zahájením distanční výuky jako formy zajištění poskytování základního vzdělávání dochází ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění komunikace se žáky a zákonnými zástupci a zajištění distanční výuky v době uzavření školy.

Za tímto účelem jsou využívány osobní údaje žáků a zákonných zástupců v rozsahu jméno a příjmení a kontaktní email a telefon. Právní titul zpracování je totožný jako v případě prezenční výuky (podrobně viz informace o zpracování osobních údajů na www.zsbatelov.cz).

K zajištění výuky je kromě emailové, telefonické a osobní komunikace využívána komunikační platforma Microsoft Teams.

Tyto nástroje mohou pro svou funkčnost zpracovávat další nezbytné údaje (např. IP adresy, příchozí a odchozí číslo, časové údaje apod.). Škola tato data nijak neeviduje a nezpracovává. Ochrana osobních údajů je vymezena v podmínkách zpracování jednotlivých poskytovatelů komunikačních prostředků a aplikací.

V průběhu distančního vzdělávání nejsou pořizovány záznamy z výuky.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete na www.zsbatelov.cz.

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy