Žákovský parlament

Cíle žákovského parlamentu

 • Poskytnout žákům možnost svými názory a připomínkami podílet se na rozvoji školy a jejího prostředí.
 • Poznat názory a náměty žáků.
 • Učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou samými i ve vztahu k dospělým.
 • Přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků.

Zásady činnosti žákovského parlamentu

 1. Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí dva zástupce, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu.
 2. Žákovský parlament se schází 1x měsíčně nebo podle potřeby.
 3. Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedů ŽP (rada ŽP). Předseda se podílí na vytváření programů na schůzky, vede schůzky. Místopředsedové pomáhají předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu.
 4. Rada svolává schůzky ŽP, navrhuje jejich program (po předchozí konzultaci s vedoucím ŽP).
 5. Předmětem jednání ŽP jsou aktivity vyplývající z plánu práce školy a aktuální otázky života školy.
 6. Všichni členové ŽP mají rovnoprávné postavení. O přijetí závěrů se hlasuje. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V takovém případě se může poradit se zástupcem pedagogů.
 7. Každý žák školy může přijít s návrhem či připomínkou za svým třídním zástupcem, popřípadě navštívit schůzku ŽP. V případě nutnosti se může obrátit na předsedu třídy nebo na třídního učitele.
 8. Z každého jednání ŽP je pořízen zápis, který bude k dispozici všem žákům školy.
 9. Předseda ŽP může svolat mimořádnou schůzku. O svolání schůzky mohou požádat i učitelé školy.
 10. Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.

Zástupci žákovského parlamentu

Zástupci tříd ve školním roce 2022/23

 

4. třída – Anastázie Charvátová, Adam Cabaj

 

5. třída – Hynek Šprincl, Jáchym Venkrbec

 

6. třída – Adéla Šlesingerová, Ondřej Kouba

 

7. třída – Gabriela Šafránková, František Kuřina

 

8. třída – Michaela Skořepová, Richard Procházka

 

9. třída – Adéla Formánková, Karel Sedmík