Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

 

Výsledky zápisu do 1. ročníků 2020/2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci zápis v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci, proběhne ve dnech 6. 4. – 24. 4. 2020. 

 

Pokud žádáte o přijetí 

 

Vyplňte tiskopisy    1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (2020)

                                 2) Zápisní list do 1. třídy (2020) 

 

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 •  datovou schránkou
 •  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou na adresu školy,
 • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ 

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v přízemí budovy ZŠ.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při převzetí žádosti, telefonicky nebo do emailu uvedeném v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění 30. 4. 2020.

 

Pokud žádáte o odklad 

 

Vyplňte tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky (2020)

 

Přiložte přílohy         1) Doporučení odborného lékaře

                                   2) Doporučení školského poradenského zařízení

 

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou na adresu školy,
 • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ 

 

V případě, že nemáte obě uvedené přílohy k dispozici, kontaktujte ředitelku školy ke konzultaci o dalším postupu na tel. 731 445 777, popř. na email: reditel@zsbatelov.cz

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopis v přízemí budovy ZŠ.

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při převzetí žádosti, telefonicky nebo do emailu uvedeném v žádosti. Rozhodnutí bude zasíláno poštou, popř. po předchozí telefonické domluvě lze vyzvednout osobně.

 

Výzva k nahlédnutí do spisu

V souladu s §  36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít do 29. 4. od 8.00 – 12.00 hod. po telefonické domluvě v budově Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizaci, Školní 373, 588 51 Batelov, v kanceláři ředitelky školy, kde bude připraven spis k nahlédnutí.

Po uplynutí uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy. O termínu Vás budeme včas informovat.

 

V Batelově dne 31. 3. 2020

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče zde.

Školní zralost zde.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.