Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením metodické doporučení pro organizaci zápisů. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

 

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne ve dnech 12. 4 – 22. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj.  na území městyse Batelova včetně místních částí Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov a dále na území obce Švábov.  
 2. Ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy do naplnění kapacity.

Pokud žádáte o přijetí, vyplňte tiskopisy

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (2021) - ODKAZ ke stažení tiskopisu

2) Zápisní list do 1. třídy (2021) - ODKAZ ke stažení tiskopisu

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobním podání ve škole (po telefonické domluvě)
 • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou na adresu školy
 • datovou schránkou

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v přízemí budovy ZŠ.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme do emailu, uvedeném v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění 30. 4. 2021.

Pokud žádáte o odklad, vyplňte tiskopis

Žádost o odklad povinné školní docházky (2021) - ODKAZ ke stažení tiskopisu 

Přiložte přílohy 

1) Doporučení odborného lékaře

2) Doporučení školského poradenského zařízení

 

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobním podání ve škole (po telefonické domluvě)
 • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou na adresu školy
 • datovou schránkou

 

V případě, že nemáte obě uvedené přílohy k dispozici, kontaktujte ředitelku školy ke konzultaci o dalším postupu na tel. 731 445 777, popř. na email: reditel@zsbatelov.cz

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopis v přízemí budovy ZŠ.

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při převzetí žádosti, telefonicky nebo do emailu uvedeném v žádosti. Rozhodnutí bude zasíláno poštou, popř. po předchozí telefonické domluvě lze vyzvednout osobně.

 

Výzva k nahlédnutí do spisu

V souladu s §  36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení ve věci přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít 29. 4. 2021 od 8.00 – 12.00 hod. po telefonické domluvě v budově Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizaci, Školní 373, 588 51 Batelov, v kanceláři ředitelky školy, kde bude připraven spis k nahlédnutí.

Po uplynutí uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy. O termínu Vás budeme včas informovat.

 

V Batelově dne 15. 3. 2021

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

 

Desatero pro rodiče zde.

Školní zralost zde.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.