Zápis do 1. třídy

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy v Batelově, příspěvkové organizaci, proběhne dne 5. 4. 2024 za účasti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se týká dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

Od 2. 4. 2024 bude na této stránce spuštěn elektronický rezervační formulář, kde si každý rodič bude moci  vybrat přesný čas zápisové schůzky, který mu nejvíce vyhovuje. Zápisové schůzky pak budou ve škole probíhat paralelně ve třech třídách najednou. Děti budou do tříd, v nichž se zápis uskuteční, zařazeny abecedně podle příjmení, proto i rezervační formulář bude rozdělen abecedně. Pořadí zápisové schůzky nemá žádný vliv na případné přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. ročníku.

Rezervační systém pro zápis do 1. třídy

 

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu, tj.  na území městyse Batelova včetně místních částí Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov a dále na území obce Švábov.  
 2. Ostatní děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy do naplnění kapacity. 

Při zápisu je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 

Pokud žádáte o přijetí, vyplňujete tiskopisy

1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (2024)

2) Zápisní list do 1. třídy (2024) 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo uvedené v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění 12. 4. 2024.

 

Pokud žádáte o odklad, vyplňujete tiskopis

Žádost o odklad povinné školní docházky (2024)

 

Nutné doložit následující přílohy:

1) Doporučení odborného lékaře

2) Doporučení školského poradenského zařízení

V případě, že nemáte obě uvedené přílohy k dispozici, kontaktujte ředitelku školy ke konzultaci o dalším postupu na tel. 731 445 777, popř. na email: reditel@zsbatelov.cz

 

Žádost o odklad bude vyřizována v kanceláři ředitelky školy. Na odklady se nevztahuje rezervační formulář.

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy

 

Desatero pro rodiče zde.

Školní zralost zde.

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.