Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

„CESTOU, NECESTOU S BROUČKEM A BERUŠKOU“

Do třídy Berušek je pro letošní školní rok 2017-2018 zapsáno 28 dětí, 18 chlapců a 10 dívek, od 2,5 do 6 let. Děti jsou z Batelova, Nové Vsi, Lovětína a Rohozné. V letošním školním roce budou s dětmi pracovat dvě paní učitelky, Eva Jůnová a Ing. Marcela Frajová. Třída Berušek se nachází v patře 1.pavilonu  a bude mít celodenní provoz.

 

         Třídní vzdělávací plán pro tento rok nese název: „Cestou, necestou s Broučkem a Beruškou“ a nadále nás budou provázet dvě milé postavičky, maňásci Beruška a Brouček. Pomohou nám na naší společné cestě poznávání, prožívání zážitků, učení se novým věcem, prožívání spontánních her, rozvíjení pohybových dovedností, samostatnému přemýšlení, poznávání přírody a nacházení souvislostí dění kolem nás. Tito dva kamarádi budou nedílnou součástí všech činností, které se budou ve třídě odehrávat, budou nám pomyslně ukazovat směr naší cesty a svými myšlenkami nám budou připomínat, že naše cesta je cílem. Pomyslnou cestu za poznáním, přátelstvím, rozvíjením dovedností, utvářením si vztahu k přírodě, společnosti i samy k sobě, budeme mít znázorněnou ve třídě a postupně do ní budeme vkládat jednotlivá témata, se kterými jsme se seznámily.

 

          Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a potřebám dětí, kdy nebudeme klást důraz na konkrétní výsledky práce, nýbrž prožitkovým učením rozvíjet jedinečnost osobnosti dítěte. Budeme rozvíjet komunikační dovednosti, dávat prostor k vyjadřování myšlenek, pocitů, podporovat rozvíjení přátelství mezi dětmi a budovat vztah důvěry dětí k dospělým.

 

          Nové děti uvítáme v naší třídě průběžně během školního roku, budeme jim usnadňovat adaptaci, podporovat je při navazování nových přátelství, motivovat ke společným činnostem, povedeme je k samostatnosti i dodržování společně stanovených pravidel.

 

          Koncepce vzdělávání spočívá nejen v řízených činnostech, ale i ve všech spontánních aktivitách během celého dne, v nichž se prolínají jednotlivá témata, která na sebe navazují, a také v realizaci společných akcích školy. Cílem je předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost.

 

          Během roku se děti seznámí i s odlišnými kulturami, přírodou, způsobem života v jiných zemích. Budeme dětem nabízet různé aktivity, činnosti v jednotlivých koutcích ve třídě, práci s přírodními materiály, uskutečňování různých pokusů, zkoumání, které děti povede též k myšlence ochrany přírody a pochopení jejích zákonitostí na základě vlastních prožitků a zkušeností. Proto budeme co nejvíce aktivit přesouvat do blízké přírody a na naší přírodní zahradu u Mateřské školy.

 

          V hudebních chvilkách budeme zařazovat experimentování se zvuky v hudebním koutku, používání rytmických nástrojů, uplatňovat spontánní hudebně pohybové aktivity, doprovázet jejich hudební projev pomocí kytary, bubínku, klavíru apod. Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii dětí pomocí různých výtvarných technik, kdy si děti samy určí způsob a postup práce, a kdy je samotný nabízený materiál bude motivovat k výtvarnému tvoření.

 

          V letošním roce budeme připravovat celkem 8 předškoláků pro vstup na ZŠ, pro které je připraven tzv. „předškolácký koutek“, kde se nacházejí knihy, didaktické hry a pomůcky určené předškolním dětem a kde si děti umístí své nové pomůcky, které budou používat celý rok při vypracovávání svých úkolů. Budeme klást velký důraz na samostatnost, rozvoj rozumových schopností, slovní zásobu, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti, matematickou a počítačovou gramotnost.

 

          Vzdělávání dětí bude založeno na prožitcích, učení spontánní hrou prostřednictvím společných zážitků, praktických zkušeností a činností.

 

          Nadále budeme spolupracovat s dětmi 3. třídy ZŠ a p. učitelkou Čechovou, budeme navštěvovat některé kulturní akce vyplývající z lidových i společenských tradic, oslavovat společně svátky daného ročního období.