Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2021 –2022

 

„Veselé písničky pro kluky a holčičky“

        Třídní vzdělávací program pro tento rok nese název: „Veselé písničky pro kluky a holčičky“.  Celým rokem nás bude provázet slavíček Pepíček, se kterým se společně vydáme za poznáním okolního světa, budeme získávat povědomí o planetě Zemi i o odlišnostech života na různých světadílech. Jednotlivými měsíci bude děti provázet písnička, která se bude svým charakterem vázat k danému ročnímu období či tradicím. Naším cílem bude vést děti k rozvíjení hudebního cítění a pohybové kultury, neboť písně jsou optimální příležitostí k rozvíjení dětské řeči, společného zpěvu, inspirují k instrumentální a pohybové kreativitě. Součástí zážitkových hudebních situací budou rytmická a dechová cvičení, zvukomalebné rytmické hry se znějícími předměty a rytmickými hudebními nástroji k rozvíjení jemné i hrubé motoriky, včetně rozvíjení celkové pohybové koordinace.  Zařadíme také poslech vážné hudby a hudebních ukázek od různých interpretů a skladatelů. Postupně se budeme seznamovat s různými lidovými i umělými písničkami. Dále budeme zařazovat logopedické písničky k procvičení problematických hlásek. Ke každé písničce si děti vytvoří obrázek související s textem písně. Tak bude mít každý svůj vlastnoručně vyrobený „Zpěvníček“, který si na konci školního roku odnese domů.

         Plánování vzdělávacích celků bude vycházet z tematických bloků ŠVP, které jsou dostatečně široké a propojují vzdělávací obsah všech pěti oblastí předškolního vzdělávání. Koncepce vzdělávání bude spočívat nejen v řízených činnostech, ale i ve všech spontánních aktivitách, a v realizaci společných akcích školy. Cílem bude předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, důvěru ve své schopnosti a sílu, komunikativnost a tvořivost, řešit problémy. Budeme dětem nabízet různé aktivity, činnosti s přírodními materiály, pracovat s různými výtvarnými technikami, uskutečňovat smyslové poznávání, experimenty a pozorování, které děti povedou též k myšlence ochrany přírody a pochopení jejích zákonitostí na základě vlastních prožitků a zkušeností. 

K podpoře rozvoje celé dětské osobnosti budeme využívat různé styly vzdělávání, metodu prožitkového a kooperativního učení, skupinovou i individuální práci, učení hrou a činnostmi. Prostředky, metody a formy realizace TVP stanovíme s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Samozřejmostí bude individualizace vzdělávání na základě vzdělávacích potřeb dětí, vyplývajících z pedagogické diagnostiky. Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat možnostem a potřebám dětí, budeme rozvíjet komunikační dovednosti s vrstevníky i dospělými, schopnost sebereflexe a sebehodnocení, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm, rozvíjet kamarádské vztahy, podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci. Pravidelně budeme zařazovat logopedické chvilky k procvičení mluvidel, dále pak dechová a artikulační cvičení.

         Nově příchozím dětem pomůžeme s adaptací v novém prostředí, budeme je podporovat při navazování nových přátelství, motivovat ke společným činnostem, povedeme je k samostatnosti i postupnému pochopení a dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu, znázorněných viditelně ve třídě. Důsledně dodržovat pravidla bezpečného chování a upevňovat základní hygienické návyky. Vytvoříme klidné a příjemné prostředí, aby se zde děti cítily bezpečně a spokojeně.

Při práci s dvouletými dětmi budeme preferovat individuální a skupinovou výuku, budeme dbát na střídání činností, na vyváženost spontánních a řízených činností, poskytneme dětem dostatečný prostor pro jejich volnou hru a pohybové aktivity, objevování, zkoumání a experimentaci. Zároveň dostatečný čas na realizaci činností, ale také na odpočinek. Dopřejeme jim opakování známých a zvládnutých činností, pravidelných rituálů. Využijeme prožitkové a situační učení, učení nápodobou, smyslové poznávání a především hru. 

         Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů matematické a čtenářské gramotnosti. Velký důraz budeme klást na samostatnost, rozvoj rozumových schopností, řeči, slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost a logopedickou prevenci, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, důraz na úchop tužky a správný tlak. Pro ně je připraven tzv. „předškolácký koutek“, ve kterém se nacházejí knihy, didaktické hry a pomůcky, o které se postupně naučí samostatně pečovat a používat je při vypracovávání svých úkolů.