Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018 –2019

„S PRASÁTKEM PEPINOU POZNÁVÁME SVĚT“

Třídní vzdělávací plán pro tento rok nese název:  "S prasátkem Pepinou poznáváme svět“. Celým rokem děti provede plyšové prasátko Pepa, které bude průvodcem všech oblastí života, se kterými se děti budou postupně seznamovat. Pomůže jim na společné cestě poznávání, pochopení základních společenských principů, prožívání zážitků, učení se novým věcem, prožívání spontánních her, rozvíjení pohybových dovedností, samostatnému přemýšlení, poznávání přírody a nacházení souvislostí dění kolem nás. Pomocí příběhů, ve kterých prasátko Pepina vystupuje a prožívá nejrůznější dobrodružství, veselé příhody s často poučným rozuzlením, usnadníme dětem cestu za poznáním, přátelstvím, rozvíjením dovedností, utvářením si vztahu k přírodě, společnosti i samy k sobě.

          Výchovné a vzdělávací činnosti budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a potřebám dětí, kdy nebudeme klást důraz na konkrétní výsledky práce, nýbrž prožitkovým učením rozvíjet jedinečnost osobnosti dítěte. Budeme rozvíjet komunikační dovednosti, dávat prostor k vyjadřování myšlenek, pocitů, podporovat rozvíjení přátelství mezi dětmi a budovat vztah důvěry dětí k dospělým.

          Nově příchozím dětem budeme usnadňovat adaptaci v novém prostředí, podporovat je při navazování nových přátelství, motivovat ke společným činnostem, povedeme je k samostatnosti i dodržování společně stanovených pravidel, znázorněných viditelně ve třídě, kterými děti postupně provede známá milá postavička-prasátko Pepina.

          Koncepce vzdělávání bude spočívat nejen v řízených činnostech, ale i ve všech spontánních aktivitách, v nichž se prolínají jednotlivá témata, která na sebe navazují a vycházejí z tematických bloků ŠVP, a také v realizaci společných akcích školy. Cílem bude předat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost. Budeme dětem nabízet různé aktivity, činnosti v jednotlivých koutcích ve třídě, práci s přírodními materiály, uskutečňování různých pokusů, zkoumání, které děti povede též k myšlence ochrany přírody a pochopení jejích zákonitostí na základě vlastních prožitků a zkušeností. Proto budeme co nejvíce aktivit přesouvat do blízké přírody a na naší přírodní zahradu u Mateřské školy.

        Jednotlivé koutky ve třídě jsou zařízené tak, aby děti motivovaly ke spontánní tvořivosti, samostatnému používání výtvarných potřeb a různých materiálů, kdy si děti samy určí způsob a postup práce. V hudebním koutku mohou děti experimentovat se zvuky, používat rytmické nástroje, uplatňovat spontánní hudebně pohybové aktivity. V pravidelných hudebních chvilkách budeme doprovázet jejich hudební projev kytarou, bubínkem, klavírem apod.

         V letošním roce budeme připravovat celkem 10 předškoláků pro vstup na ZŠ (jedna dívka má OŠD), pro které je připraven tzv. „předškolácký koutek“, kde se nacházejí knihy, didaktické hry a pomůcky určené předškolním dětem a kde si děti umístí své nové pomůcky, které budou používat celý rok při vypracovávání svých úkolů. Budeme klást velký důraz na samostatnost, rozvoj rozumových schopností, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost a logopedickou prevenci, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, matematickou gramotnost.

          Budeme spolupracovat s dětmi 4. třídy ZŠ, pokračovat ve spolupráci s I. odd. MŠ-třídou „Kytiček“, se kterou uspořádáme některé společné akce, nadále budeme navštěvovat kulturní akce vyplývající z lidových i společenských tradic a oslavovat společně svátky daného ročního období.