Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

VESELÝ ROK S CHYTROU LIŠKOU FRANTIŠKOU

Do Motýlkové třídy je pro letošní školní rok 2017/2018 zapsáno celkem 27 dětí, 9 dívek a 18 chlapců, od 2,5 do 7 let. Děti jsou z Batelova, Hříběcí, Lovětína, Bezděčína a Nové Vsi. V letošním školním roce budou opět pracovat s dětmi dvě učitelky Bc. Milena Stejnková a Bc. Tereza Přechová. Motýlková třída se nachází v I. Pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz. Třída se všemi pomůckami a hračkami je přizpůsobena pro děti tak, aby se mohly samy obsloužit a aby na vše dobře dosáhly.

 

Třídní vzdělávací plán pro tento školní rok ponese název: „VESELÝ ROK S CHYTROU LIŠKOU FRANTIŠKOU.“ 

Hlavním cílem TVP bude seznámit děti s lidovou moudrostí skrytou v nejznámějších bajkách o zvířatech a pomocí poučných a často veselých situací ze života zvířat přiblížit dětem nenásilnou formou některé principy, které fungují ve světě lidí. Motivací pro děti bude plyšová liška Františka, která je provede různými oblastmi světa a života. Tématické celky se budou plánovat na určitá časová období a mohou být doplňovány tématy vzešlými ze spontánně vzniklých situací, nápadů a zájmu dětí. Časový plán jednotlivých bloků bude tedy orientační, volný a přizpůsobitelný.

 

Třídní vzdělávací program bude zaměřen environmentálně. Povedeme děti k citlivému vztahu k přírodě. Aktivně budeme rozšiřovat znalosti a schopnosti umět se v přírodě a k přírodě chovat. Povedeme děti k celkovému estetickému vnímání a pochopení principu života v přírodě, k rozšiřování znalostí ve všech oblastech živé a neživé přírody. To vše by mělo přinést a vytvořit u dětí schopnost ekologického myšlení a jednání. Pohybem v přírodním terénu budeme rozvíjet motoriku, rovnováhu, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a posilovat zdraví. K tomu budeme využívat přírody v okolí MŠ a také naší přírodní zahradu.

 

Naším cílem bude vybudovat naučnou stezku v naší přírodní zahradě, která povede k dalšímu rozvíjení našich dětí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti budou seznamovat s přírodními zákony, učit se vzájemné spolupráci, rozvíjet pozorovací schopnosti a poznání. Nenásilnou formou děti seznámíme s odlišnostmi kultur různých národů a jejich zvyky. Vytvoříme u dětí povědomí o planetě Zemi, o světě a o různorodosti života na něm. Budeme děti podporovat v jejich touze po poznání, podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování.

 

Vzdělávání v naší třídě bude uskutečňováno po celý den ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Využíváme individuální, skupinové a frontální činnosti. Nově příchozím dětem se budeme snažit usnadnit vstup do MŠ a pomůžeme jim s adaptací na nové prostředí i kamarády. Seznámíme se s novým prostředím, vytvoříme si společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném kontaktu. Seznámíme se také s pravidly bezpečného chování na školní zahradě  a na vycházkách. Postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní a hygienické návyky. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí, spolupracovat a respektovat se a naučíme se pomáhat mladším kamarádům. Velký důraz budeme klást také na příravu předškoláků pro vstup do ZŠ. Zaměříme se na správné držení tužky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, na vnímání času, prostoru, pravolevou orientaci, matematické představy, komunikaci, řeč apod. U všech dětí pak budeme rozvíjet funkční gramotnosti – předmatematické, předčtenářské, sociální, počítačové, finanční, kulturní a přírodní. Dále budeme také pokračovat ve spolupráci se ZŠ a třídou paní učitelky M. Viktorinové.