Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2021 –2022

Motýlková třída

„Z vesmíru přiletěl jsem k Vám“

Charakteristika vzdělávacího programu:

Třídní vzdělávací plán nese název: „Z vesmíru přiletěl jsem k Vám“. Na začátku školního roku za velikého rámusu přiletí do šatny za dětmi návštěva z vesmíru – kamarád mimozemšťan. Společně s dětmi ho provedeme všemi vzdělávacími oblastmi. Děti kamaráda z vesmíru seznámí se všemi ročními obdobími a např. mu také představí své oblíbené pohádky. Ukážeme mu místo, ve kterém žijeme, ale podíváme se i do všech možných koutů celého světa. Náš nový kamarád se s námi také zúčastní všech tradičních oslav, při kterých ho obeznámíme s různými zvyky, které při svátcích dodržujeme. Na oplátku nás hodný mimozemšťan vezme na dobrodružnou cestu do vesmíru se zajímavou ukázkou známých planet. Do výuky budeme zahrnovat co nejvíce demonstrační obrázky a zároveň nabídneme i možnost vyhledávat a pracovat s obrázky na PC. Při vzdělávání budeme přihlížet na složení dětské skupiny, na zájmy dětí a jejich možnosti. Připravíme si vždy dostatek materiálu, jak výtvarného, obrazového nebo textového. Každé téma vždy uvedeme zajímavým příběhem, který bude převážně formou četby, jen v některých případech i poslechem cd nebo videem na PC. Pečlivě dětem vysvětlíme všechna neznámá slova v textech. S dětmi si stanovíme a jasně pojmenujeme pravidla, která budeme dodržovat při společné aktivitě, činnosti apod. Pro lepší upevnění znalostí a dovedností budeme se k jednotlivým oblastem vracet a opakovat si je. Při práci využijeme spoustu různých didaktických pomůcek a pracovní listy s právě probírajícím tématem.

K naplánovaným činnostem vždy připravíme potřebný materiál, aby děti motivoval k aktivitám, hře a také aby podporoval všestranný rozvoj dětí. Prostory ve třídě působí vzdušně, jsou zde vytvořená místa pro individuálnější práci s dětmi nebo pro relaxaci dětí. Naše třída má dostatek hraček, stavebnic a her rozvíjejících jak jemnou motoriku dětí, tak jejich dovednosti a schopnosti samostatně přemýšlet a jednat. V naší třídě budou od září dvě děti, které ještě nedovršily tři roky. Těmto dětem umožníme individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. Organizace vzdělávání a plánování činností bude vycházet z potřeb a zájmů. Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností bude přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí, podle toho zvolíme i metody a formy práce. Při plánování vzdělávací nabídky budeme vycházet z jednoduchosti, časové nenáročnosti, děti dostanou dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru. Naše třída je vybavena dostatečným množstvím podnětných hraček a pomůcek, které jsou uspořádány tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dobře vidět všem věkovým skupinám, a aby si je mohly samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení a osvojily si pravidla pro jejich užívání. Pro malé děti jsou hračky umístěny ve spodních skříňkách na viditelném místě a nebezpečné pomůcky a hračky jsou umístěny tak, aby k nim neměly přístup. Nově příchozím dětem se budeme snažit usnadnit vstup do MŠ a pomůžeme jim s adaptací na nové prostředí i kamarády. Seznámíme se s novým prostředím, vytvoříme si společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném kontaktu. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování na zahradě, na vycházkách i ve třídě. Postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní a hygienické návyky. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí, spolupracovat a respektovat se a naučíme se pomáhat mladším kamarádům. Velký důraz budeme klást na přípravu předškoláků pro vstup do ZŠ. Zaměříme se na správné držení tužky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, na vnímání času, prostoru, pravolevou orientaci, matematické představy, komunikaci, řeč apod. U všech dětí budeme rozvíjet funkční gramotnosti – předmatematické, předčtenářské, sociální, počítačové, finanční, kulturní a přírodní. Pokud nám momentální situace dovolí, chtěli bychom pokračovat ve spolupráci se ZŠ s třídou paní učitelky Viktorínové a stejně tak ve spolupráci s rodiči.