Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018 –2019

„KŘÍŽEM KRÁŽEM S PAPOUŠKEM BREPTOU“

Do Motýlkové třídy je pro letošní školní rok 2018/2019 zapsáno celkem 26 dětí, 11 dívek a 15 chlapců, od 2,5 do 7 let. Děti jsou z Batelova, Hříběcí, Lovětína, Rohozné a Nové Vsi. V letošním školním roce budou opět pracovat s dětmi dvě učitelky Bc. Milena Stejnková a Bc. Tereza Přechová. Motýlková třída se nachází v I. Pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz. Třída se všemi pomůckami a hračkami je přizpůsobena pro děti tak, aby se mohly samy obsloužit a aby na vše dobře dosáhly.

 

Třídní vzdělávací plán pro tento školní rok ponese název: „ KŘÍŽEM KRÁŽEM S PAPOUŠKEM BREPTOU“, který volně navazuje na loňský TVP, jehož cíle a záměry se nám dařilo plnit a vytvořit pevně spjatou skupinu, která je doplněna novými dětmi zejména nejmladší věkové skupiny. Budeme se opět snažit o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, pozdravit, poděkovat, a aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem. TVP bude opět zaměřen environmentálně. Povedeme děti k citlivému vztahu k přírodě a povedeme je k rozšiřování znalostí o celém světě. Maskotem pro letošní rok bude papoušek Brepta, se kterým se zaměříme na danou zemi a vše, co je pro ní tipické a postupně tak projdeme všechny kontinenty.

TVP vychází z věkového složení dětí, z jejich přirozeného vývoje a z podmínek školy. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Budeme děti motivovat ke hře a tvořivým činnostem, protože klademe důraz na vzájemné vztahy dětí, jejich rozvoj a uplatňování samostatnosti v co nejvyšší míře a k tomu nám budou sloužit herní koutky zřízené ve třídě. Děti se zde budou učit samostatnosti, pracovat ve skupině a starat se o svěřený materiál, udržovat pořádek a umět po sobě uklidit. Zaměříme se na důkladné seznámení dětí se třídou, s jejím uspořádáním, s hračkami, aby je děti důkladně poznaly, co s nimi mohou dělat a kam je ukládat. Zároveň budeme tvořit jasná pravidla pro práci v těchto koutcích. Společné setkávání bude probíhat v komunitním kruhu uprostřed třídy. Tento prostor je využíván jak pro práci s kostkami, tak pro pohybové aktivity dětí, které se prolínají celým dnem, tak pro společné setkávání, kde se děti učí zásadám společné komunikace, naslouchání a soustředění. Děti si budou procvičovat hrubou i jemnou motoriku, získávat cit pro geometrické obrazce, rozvíjet si představivost, fantazii, sebevyjádření, myšlení a tvořivost a k tomu jim poslouží kostky, konstruktivní a manipulační hry. Děti budou dále rozvíjet ochotu domluvit se a spolupracovat. Budeme se seznamovat s různými knihami (atlasy a encyklopediemi), učit se s nimi zacházet, orientovat se v nich, chápat obrázky, seznamovat se s písmeny a jejich tvarem. Knihy obměňujeme a doplňujeme podle daného tématu. Druh, množství a úroveň knih volíme podle věku dětí, zájmu i daného tématu. V kuchyňce se děti budou učit správnému stolování a šetrnému zacházení s nádobím, pomůckami v kuchyni, s potravinami, učit se společenským a kulturním návykům. Výtvarné činnosti u dětí budou podporovat tvořivost, představivost a fantazii. Děti budou tvořit na základě citových prožitků. Výtvarný materiál rozvíjí city dětí, podporuje možnost komunikovat, dodává pocit síly a uspokojení z vytvořeného díla. Děti zde mohou provádět pokusy a objevy – míchání barev, klíčení rostlin, rozlišování přírodnin i jiných materiálů. Pro rozvoj pohybových dovedností dětí, správného držení těla, orientace v prostoru, manipulaci s tělocvičným nářadím i náčiním, koordinaci pohybu budeme využívat celý prostor třídy, hřistě a zahrady MŠ a budeme podnikat vycházky do přírody a okolí MŠ. Navážeme na spolupráci s rodiči z minulého roku. Budeme se oboustranně snažit, aby tato spolupráce fungovala na základě partnerství, na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat. Budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ a to se třídou paní učitelky Viktorinové. Velký důraz budeme klást také na příravu předškoláků pro vstup do ZŠ. Zaměříme se na správné držení tužky, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, paměť, na vnímání času, prostoru, pravolevou orientaci, matematické představy, komunikaci, řeč apod. U všech dětí pak budeme rozvíjet funkční gramotnosti – předmatematické, předčtenářské, sociální, počítačové, finanční, kulturní a přírodní. Seznámíme děti s pravidly bezpečného chování jak ve třídě, na školní zahradě, tak i na vycházkách.