Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

 

TÉMATA:

 • Přivítání u Kytiček
 • Po prázdninách ve školce
 • Měsíc září
 • Přichází podzim

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • Přivítání dětí u Kytiček
 • Seznámení s prostředím třídy, celé mateřské školy a školní zahrady
 • Seznamování se s hračkami, pomůckami a jejich zacházením
 • Vycházky do okolí, pozorování přírody a jejích změn
 • Poznávání nových kamarádů, seznámení se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi
 • Seznámení dětí s hračkami a pomůckami, s jejich zacházením a uložením na svá místa
 • Dodržování dohodnutých pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování
 • Důsledné dodržování hygienických návyků a sebeobsluhy
 • Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou
 • Seznamování se s ročním obdobím podzim a jeho proměnou v přírodě

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a různým materiálem
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu…
 • Poslech čtených pohádek, prohlížení knih
 • Spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost dětí
 • Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dětí s druhými dětmi i dospělými
 • Aktivity podporující sbližování dětí
 • Hry, při nichž se děti učí respektovat druhého
 • Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití
 • Aktivity vhodné na přirozenou adaptaci dětí v MŠ
 • Poznávání okolí MŠ – přírodní zahrada, zámecký park….
 • Sledování změn v přírodě v září, sběr přírodnin, experimentování
 • Výtvarné a pracovní aktivity s různými druhy materiálů
 • Grafomotorická cviky, zpěv písniček, seznámení s novými básněmi
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, na zahradě, při vycházkách

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a obsahujícími pomůckami
 • Použití příboru při stolování
 • Zápisy do diagnostik, správný úchop tužky
 • Grafomotorické cviky  
 • Pracovní listy
 • Procvičování základních barev a jejich odstínů
 • Procvičování paměti
 • Vytleskávání slov na slabiky a určování počtu
 • Procvičování přematematických činností

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Cib, cib cibulenka

 

TÉMATA:

 • Draci
 • Pohádka Hrnečku vař, aneb čím to osladíme
 • Pohádka O veliké řepě a další zelenině
 • Happy Halloween

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznamování se s počasím a tradicemi podzimu
 • Seznámení se s pohádkami a práce s nimi
 • Seznamování se s plody, ovocem a zeleninou
 • Strukturované pozorování v přírodě i přírodní zahradě
 • Užívání všech smyslů a rozvoj smyslového vnímání
 • Seznamování se se základními barvami a jejich odstíny
 • Prožívaní tradice jiných kultur
 • Pozorování pavouků a dalších broučků v přírodě

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Práce s přírodními materiály, sběr, hra, výroba
 • Pozorování v přírodě, proměny jejích barev, tvarů a změn
 • Práce s příběhem, čtení na pokračování, poslech audio pohádek
 • Rozvoj fantazie, práce s různým materiálem, rozvoj kooperativních činností
 • Seznamování se s písněmi a básněmi s podzimní tématikou, dechové hry
 • Oslava tradice Halloweenu, seznamování se s jinou kulturou
 • Zábavné Halloweenské dopoledne se soutěžemi

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy, písanka předškoláka, procvičování paměti
 • Orientace v prostoru, čase a číselné řadě, procvičování geometrických tvarů
 • Správné držení tužky a příboru, tlak na tužku, uvolnění ruky a zápěstí
 • Dýchání s flétnou, rozvoj jemné a hrubé motoriky, prstová cvičení 
 • Procvičování prvního písmene ve slovech, určení počtu slabik

DALŠÍ:

4. 10. – podzimní tvořivá dílna – výroba draků z různého materiálu

18. 10. – divadlo Hugo a Fugo, vstupné 40 Kč

29. - 30. 10. – podzimní prázdniny, omezený provoz

ČINNOSTI V LISTOPADU

„Mám já v levé noze trn a trn a trnaveček“

 

TÉMATA: 

 • HAPPY HALLOWEEN
 • TETKA CHŘIPKA 
 • BAJKA „LEV A MYŠ“
 • USNUL BROUČEK 
 • BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 • Seznamování se s tradicemi jiných kultur 
 • Seznamování se s nemocemi a jejich prevencí 
 • Seznamování se pohádkami, bajkami a práce s nimi, orientace v textu, porozumění
 • Strukturovaná pozorování v přírodě, sběr přírodnin, pozorování proměnlivosti přírody
 • Vycházky do přírody, na kopec, do parku, pobyt na hřišti MŠ
 • Ukládání broučků k zimnímu spánku 
 • Příchod čerta a Mikuláše

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Oslava tradice Halloweenu, seznamování se s jinou kulturou 
 • Zábavné Halloweenské dopoledne se soutěžemi 
 • Práce s přírodními materiály, používání ke hrám, pozorování 
 • Krmení zvířátek v lese, chleba pro koně
 • Četba příběhu „Tetka chřipka“, práce s příběhem 
 • Jak to chodí u lékaře, prevence nachlazení, vhodné oblečení 
 • Seznamování se s novým literárním útvarem „bajkou“
 • Seznamování se s písněmi a básněmi, rozšiřování slovní zásoby 
 • Příprava na příchod zimy, uspávání broučků 
 • Seznamování se s tradicemi, s postavami čerta, Mikuláše a anděla
 • Kooperativní hry, práce s různým materiálem, rozvoj fantazie a představivosti 

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

 • Pracovní a grafomotorické listy, práce v písance, uvolňování ruky a zápěstí 
 • Orientace v čase a prostoru, procvičování paměti, zapamatování si skupiny předmětů
 • Orientace v číselné řadě, přiřazování, třídění
 • Procvičování geometrických tvarů, vyhledávání tvarů ve třídě či přírodě 
 • Dýchání s flétnou, uvolňování mluvidel, jazykové hrátky 
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání, koordinace ruky a oka 

 

DALŠÍ:  

22. 11. – Maňáskové divadlo Šternberk, vstupné 45 Kč

ČINNOSTI V PROSINCI

„Jak jsi krásné, neviňátko“

 

TÉMATA:

 • ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ 
 • VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

 

CHARAKTERISTIKA:

 • čertovský rej – zábavné dopoledne plné soutěží a her
 • příchod Mikuláše do MŠ 
 • seznamování se s tradicemi Vánoc 
 • Advent a adventní kalendář
 • užívání si vánočních oslav a svátků 
 • zdobení stromečku, vánoční nadílka 
 • posezení u stromečku s rodiči 
 • prožívání příjemné atmosféry Vánoc 
 • předvánoční zpívání s dětmi ze ZŠ

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: 

 • poslech motivačních příběhů a práce s nimi 
 • vyprávění o Vánocích z pohledu dětí 
 • seznámení s vánočními písněmi a básněmi 
 • poslech a zpěv koled 
 • individuální a skupinové činnosti 
 • seznámení s pravidly nových her a hraček 
 • správné zacházení nejen s novými hračkami 
 • výroba vánočních přání a výzdoba třídy 
 • vycházky do přírody, parku a okolí 
 • pozorování změn v přírodě 
 • pozorování výzdoby na domech a v ulicích 
 • rozvoj fantazie nejen při tvořivých činnostech 
 • naslouchání předvánočních pohádek
 • rozvoj hrubé motoriky při pobytu venku, cvičením ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy, práce v sešitech 
 • elementární počty a počítání v číselné řadě 
 • procvičování geometrických tvarů a barev
 • procvičování prvního a posledního písmene ve slovech 
 • tabulky Logico Piccolo a Primo 

 

DALŠÍ:

 • 5. 12. – Karnevalové divadlo Ježek: „Čerti a Mikuláš“, vstupné 45 Kč 
 • 11. 12. od 15.30hod.  – vánoční posezení s rodiči

ČINNOSTI V LEDNU

„My tři králové“ 

 

TÉMATA: 

 • Tři králové 
 • Ptáci a zima 
 • Přišla zima do vsi 
 • Pohádka „O pejskovi a kočičce“ 
 • Sportujeme i v zimě 

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 • seznamování se s tradicí Tří králů 
 • vnímání zimy a zimního období 
 • seznamování se s ptáčky v zimě
 • seznamování se se zimními sporty
 • seznámení s pohádkou, práce s ní, orientace v textu 
 • strukturovaná pozorování v přírodě 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: 

 • oslava příchodu Tří králů 
 • prohlídka betlému a kostela 
 • pozorování ptáčků v zimě, krmení do krmítek 
 • sporty, které se provozují v zimním období 
 • sledování zimních sportů 
 • jízda na lopatách, sněhové hrátky 
 • práce s pohádkou, dramatizace
 • pozorování v přírodě v zimním období 
 • experimenty se sněhem, ledem a vodou 

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

 • pracovní listy 
 • práce v písance 
 • grafomotorická cvičení 
 • rozvoj předmatematických činností 
 • zapamatování si skupiny předmětů 
 • básničky s kreslením 
 • dýchání s flétnou 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

„HALÓ PANE KARNEVALE“

 

TÉMATA:

 • TÝDEN PLNÝ POHÁDEK
 • O DVANÁCI MĚSÍČKÁCH 
 • PŘIŠEL K NÁM KARNEVAL
 • DŮM, DOMOV, DOMEČEK 

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Pohádky: Otesánek, O koblížkovi a Budulínkovi
 • Seznámení s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ 
 • Četba pohádek – zaměřit se na soustředěný poslech, pozornost a paměť
 • Vyprávění pohádky podle obrázků, rozšiřování věty
 • Vyhledávání obrázků v knížkách – výstavka pohádkových knížek
 • Dramatizace pohádek – využití čepiček
 • Javajkové divadlo – hraná pohádka dětmi
 • Výtvarné ztvárnění hlavní postav z pohádek
 • Seznámení s básní „Pohádka“
 • Seznamování se s tradicí Masopustu a Karnevalu 
 • Uspořádání karnevalového dopoledne v MŠ 
 • Seznamování se s naším domovem, domečkem 
 • Seznámení s profesí zedník, truhlář 
 • Výzdoba třídy a šatny

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Práce s pohádkou, orientace v textu, čtení na pokračování 
 • Vyprávění děje, jeho posloupnosti, vlastní dokončení „Co by kdyby“ 
 • Seznamování se s básněmi a písněmi 
 • Výtvarné činnosti, práce s různým materiálem 
 • Vycházky do přírody, okolí, parku 
 • Krmení kačen na rybníku, pozorování zvířátek v přírodě

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy, uvolňovací cviky 
 • Práce písance 
 • Rozvoj předmatematických činností 
 • Orientace v čase a prostoru 
 • Dýchání s flétnou 
 • Procvičování pravo- levé orientace 

 

DALŠÍ: 

1. 2. – pololetní prázdniny, omezený provoz u Motýlků

5. 2. – návštěva dravců, vstupné 40 Kč 

22. 2. – Karneval se třídě – děti si mohou přinést svůj kostým 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

píseň „JARO“

 

TÉMATA:

 • Z nás bude kapela 
 • Přišlo jaro do vsi 
 • Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 • Seznamování se s hudebními nástroji
 • Prohlížení a ukázka různých hudebních nástrojů
 • Přivítání nového ročního období – jara 
 • Pozorování změn v přírodě, prvních květin, ptáčků 
 • Seznámení s pohádkou „ Sněhurka a sedm trpaslíků“ 
 • Čtení na pokračování

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: 

 • Prohlížení not, notových záznamů 
 • Poslech hudebních ukázek, hra na různé nástroje 
 • Seznamování se s dalším ročním obdobím 
 • Loučení se se zimou – vynášení Morany 
 • Výroba Morany 
 • Práce s pohádkou „Sněhurka a sedm trpaslíků“
 • Seznamování se s jarními básněmi a písněmi 
 • Vycházky do přírody, strukturovaná pozorování 
 • Péče o zahradu, přírodu 
 • Rozvoj fantazie a tvořivosti pestrou nabídkou pracovních a výtvarných činností 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy 
 • Práce v písance předškoláka
 • Orientace v prostoru 
 • Dýchání s flétnou 
 • Procvičování barev, geometrických tvarů 
 • Vytleskávání slov na slabiky, určování prvního a posledního písmene 
 • Zapamatování si skupiny předmětů 

 

DALŠÍ:

- 4. – 8. 3. – Jarní prázdniny, omezený provoz

- 19. 3. Třešťské divadelní jaro – pohádka „Taneček přes dvě pekla“      vstupné 40 Kč

 

ČINNOSTI V DUBNU

HODY, HODY DOPROVODY“ 

 

TÉMATA:

 • Sněhurka a trpaslíci 
 • Zdravě hravě 
 • Veselé Velikonoce 
 • Přírodní živly 

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 • seznámení s pohádkou „O Sněhurce“ 
 • seznámení se s lidským tělem a zdravým životním stylem 
 • seznámení s tradicí Velikonoc, velikonočních zvyků 
 • oslava Dne Země 
 • seznamování se s přírodními živly 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • práce s pohádkou, orientace v textu, porozumění 
 • oslava „Týdne zdraví“
 • seznamování se s naším tělem, orgány a funkcemi 
 • seznamování se se zdravým životním stylem, stravováním 
 • seznámení s tradicí Velikonoc 
 • barvení vajíček, výroba přáníček, rozvoj tvořivosti a fantazie 
 • oslava Dne Země, péče o přírodu, recyklace a třídění odpadu 
 • seznamování se s přírodními živly – oheň, země, voda, vzduch 
 • vycházky do přírody a okolí, pozorování v přírodě 
 • oslava čarodějnic, čarodějnické dopoledne v MŠ 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy 
 • práce v písance 
 • plavání
 • dýchání s flétnou 
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání 
 • orientace v číselné řadě 
 • vyjadřování se v celých větách 
 • strukturovaná pozorování 

 

DALŠÍ:

 • 11. 4. – tvořivá dílna u Kytiček na motivy velikonočního a jarního tvoření 
 • 12. 4. – zápis do ZŠ – povinná účast předškoláků 
 • 25. 4. – Rádio Vysočina – představení „Kouzelný vlak“,  vstupné 50 Kč 

každou středu (6., 13., 20., 27.) plavání pro předškoláky 

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU