Org. školního roku

 

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

 

Témata:

 • Hola, hola, školka volá …
 • Co děláme celý den?
 • Pohádka O veliké řepě

 

Charakteristika:

 • přivítání dětí u Kytiček
 • seznámení s prostředím a režimem třídy 
 • poznávání nových kamaráda, seznamování s jejich jmény 
 • stanovení pravidel třídy
 • poznávání školní zahrady a bezprostředního okolí školy
 • seznamování dětí se základními časovými pojmy
 • důsledné dodržování hygienických návyků a sebeobsluhy

 

Vzdělávací nabídka:

 • Informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě.
 • Informace a poučení dětí o současné epidemiologické situaci a o aktuálních pravidlech dodržování hygieny, stolování a denního režimu.
 • Rozvíjení řečových, pohybových a dramatických dovedností.
 • Rozvíjení pozornosti a samostatnosti.
 • Výtvarné činnosti a techniky – kresba, malba, ruční tvorba z přírodnin či z jiných materiálů.
 • Orientace v prostoru a čase
 • Poslech čtených pohádek
 • Grafomotorické cviky, zpěv písniček, seznámení s novými básněmi

 

Předškoláci:

 • Procvičování barev, tvarů.
 • Grafomotorická cvičení – 3D nácvik, pracovní listy, písanky.
 • Upevňování si znalostí časových pojmů.
 • Rozvíjení sociálních dovedností.
 • Prostorová orientace.

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

 

Témata:

Vyleť dráčku až k obláčku

Království stromů

Uspávání broučků

 

Charakteristika:

 • Budeme se seznamovat s podzimním obdobím, jeho charakteristikami a typickými znaky.
 • Seznámíme se s novými podzimními básničkami a písničkami.
 • Budeme poznávat stromy rostoucí v naší krajině a poznávat jejich specifika.
 • budeme si všímat změn v přírodě, prací na polích a v zahradách
 • budeme sbírat přírodniny a pracovat s nimi 
 • co je pro naše tělo důležité a zdravé
 • nasloucháním a vnímáním rozvíjet jazykové dovednosti 
 • chovat se podle domluvených pravidel 

 

Vzdělávací nabídka:

 • informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě
 • rozvíjení řečových, pohybových a dramatických dovedností
 • výtvarné činnosti a techniky – kresba, tupování, obtisky, ruční tvorba z různých materiálů
 • podporování rozvoje komunikačních dovedností
 • rozvíjení vztahu a citlivosti k přírodě
 • hudebně pohybové činnosti
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky prostřednictvím různých technik
 • seznamování se s různými plody, ovocem a zeleninou 

 

Předškoláci:

 • Matematická představivost – méně x více, řadová posloupnost – první/poslední
 • Předčtenářské dovednosti – časová posloupnost – Pohádka O veliké řepě
 • Grafomotorická cvičení – pracovní listy, písanky
 • Rozvíjení sociálních dovedností
 • Rozvoj samostatného vyjadřování
 • správné držení tužky, tlak na tužku 
 • praktické úkony procvičující orientaci v prostoru

 

Akce MŠ:

 • 1.10. – Ukázka dravců na zahradě ZŠ – p. Školoud
 • 8.10. – Výstava podzimních obrázků a výrobků dětí (Synagoga)

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

 

Témata:

Uspávání broučků.

Martin na bílém koni.

Naše krásná zem.

Čertí dovádění

 

Charakteristika:

 • Získáme povědomí o rozmanitosti hmyzí říše a jejích zákonitostech.
 • Přiblížíme dětem tradice a zvyky
 • Seznámíme se s naší republikou, jejími krásami, symboly a tradicemi.
 • Seznámíme se s novými čertovskými básničkami a písničkami a také s novými výtvarnými technikami.

 

Vzdělávací nabídka:

 • Informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě.
 • Činnosti podporující rozvoj komunikačních schopností.
 • Činnosti rozvíjející a upevňující grafomotorické dovednosti.
 • Činnosti pro posílení a upevnění znalostí symbolů a tradic.
 • Výtvarné činnosti a techniky – malba, tisk, stříhání a ruční tvorba z různých materiálů.
 • Hudebně, pohybové a dramatické činnosti

 

Předškoláci:

 • Matematická představivost – širší, užší, vyšší, nižší, kratší, delší
 • Grafomotorická cvičení – pracovní listy, písanky
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • Rozvoj samostatného vyjadřování a úsudku
 • Upevňování správného držení těla
 • Prostorová orientace

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

Témata

 • Čertí dovádění
 • Vánoční kouzelné zvonění

 

Charakteristika:

 • Budeme společně procházet napínavým obdobím, kdy nás navštěvují zlobiví čerti, přísný Mikuláš a laskavý anděl.
 • Seznámíme se s novými básničkami a písničkami.
 • Budeme se seznamovat s vánočním obdobím, jeho tradicemi a zvyky.

 

Vzdělávací nabídka:

 • navozování předvánoční atmosféry, výzdoba třídy a šatny, výroba přáníček, dárečků, 
 • čertovský den v MŠ – den plný soutěží a her
 • čtení vánočních příběhů, práce s knihou 
 • sledování pohádek, poslech a zpěv koled a vánočních písní 
 • zdobení stromečku, třídy a prožívání atmosféry a kouzla Vánoc 
 • vánoční nadílka, rozbalování dárků a seznamování se s novými hračkami 
 • vyprávění si o Vánocích, o jejich zvycích a tradicích v českých zemích 
 • vycházky do okolí, pozorování vánoční výzdoby na domech a zahradách 
 • pozorování proměnlivosti počasí, změn v přírodě, mrazíků, sněhu, hrátky se sněhem

 

Předškoláci:

 • grafomotorické listy
 • práce v pracovních sešitech 
 • uvolňování ruky a zápěstí 
 • správné držení tužky 
 • procvičování orientace v prostoru 
 • orientace v číselné řadě  

ČINNOSTI V LEDNU

 

TÉMATA:

 • My tři králové
 • Tři koule si uválíme – co je to?
 • O dvanácti měsíčkách
 • V zdravém těle zdravý duch.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • přivítání po vánočních prázdninách – sdělování zážitků z Vánoc, co dostaly děti od Ježíškaseznámení s ročním obdobím – zima
 •  ​seznámení a prohloubení znalostí o zvycích a lidových tradicích popisování typických znaků zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí  
 • poznávání vlastností sněhu a ledu všemi smysly, všímání si změn v našem okolí 
 • poznávání lidského těla, jeho orgánů a jejich funkcí v souvislosti se zdravím či nemocí
 • podporování zdravého životního stylu, vedení dětí k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: 

 • seznámení s básněmi a písněmi se zimní tematikou
 • poslech příběhu o mudrcích z východu 
 • práce s různým materiálem, rozvoj dětské tvořivosti 
 • experimenty se sněhem a ledem (pozorování tajícího sněhu, odpařování vody….
 • výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti k daným tématů
 • poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku, ve třídě i v tělocvičně
 • sněhové hrátky, stavby sněhuláků, jízda na lopatách z kopce 
 • pozorování zasněžené krajiny v našem okolí 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • práce v pracovních sešitech 
 • pracovní listy 
 • dějová posloupnost
 • prostorová orientace
 • orientace v číselné řadě a počítání do 10
 • popis obrázků, dějová posloupnost 
 • procvičování první slabiky, hlásky ve slově 
 • zapamatování si skupiny předmětů „Kimovy hry“
 • pravo – levá orientace 
 • dýchání s flétnou

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

TÉMATA:

 • O perníkové chaloupce
 • Ptáčci v zimě      
 • Vesmírná tajemství

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznamování s druhy ptáků, kteří obývají naši krajinu a s péčí o ně
 • Získávání povědomí o odpovědném přístupu k přírodě
 • Objevování vesmíru a jeho součástí
 • Seznamování se Sluneční soustavou
 • Získávání zkušeností s novými výtvarnými technikami
 • Seznámení s pohádkou s motivačními obrázky
 • Rozvíjení pohybových, komunikačních dovedností 

 

ČINNOSTI:

 • Vyhledávání v knihách a časopisech 
 • Prohlížení encyklopedií, pohádkových knih
 • Seznámení s básničkami a písničkami 
 • Pohybové aktivity a rozvoj hrubé motoriky 
 • Tanec na hudbu, pohybové hry
 • Tvořivé činnosti, rozvoj fantazie a představivosti 
 • Podporování rozvoje komunikačních dovedností 
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky, hmatové rozlišování
 • Dějová posloupnost pohádky
 • Logopedické chvilky

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy 
 • Práce v písance 
 • Pravolevá orientace, orientace v čase a prostoru 
 • Procvičování prvního a posledního písmene ve slovech 
 • Uvolňovací cviky pro uvolnění ruky a zápěstí 
 • Orientace v číselné řadě, procvičování geometrických tvarů 

ČINNOSTI V BŘEZNU​

 

Témata:                                                                        

Hurá, je tu KARNEVAL!

Království čtyř živlů

Třídím, třídíš, třídíme, my to všichni vidíme

Jarní pohádka

Přišlo jaro, slunce svítí

 

Charakteristika:

 • Pomocí experimentů získáme pojem o tom, co je neživá příroda a co vše s tímto pojmem souvisí a jak je pro nás a naši zemi důležitá.
 • Seznámíme se s jarním obdobím, jeho charakteristikami a budeme poznávat po zimě se probouzející faunu i flóru.
 • Seznámíme se s masopustními tradicemi
 • Hravou formou dovedeme děti ke třídění odpadů, aby se třídění stalo automatickou součástí jejich každodenního života nejen ve školce, ale i doma

 

Vzdělávací nabídka:

 • Informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě.
 • Rozvíjení řečových, pohybových a dramatických dovedností.
 • Objevování přírodních zákonitostí a získávání praktických zkušeností v této oblasti.
 • Učit se vnímat všemi smysly.
 • Výtvarné činnosti a techniky – tvoření z přírodnin, akvarel, kresba uhlem, frotáž
 • Prohlubování znalostí o přírodě, zvířatech a jejich rozmanitosti – koloběh života.
 • Společné přípravy na karnevalové veselí – masky, plakát, výzdoba třídy…. 4.3.2022
 • Pomocí her upevňování u dětí poznatků vztahující se k zásadám ekologického chování.

 

Předškoláci:

 • Upevňování si znalosti prostorových pojmů  - nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • Upevňování si znalosti časových pojmů – předtím, potom
 • Grafomotorická cvičení – pracovní listy, písanky
 • Třídění, přiřazování, porovnávání
 • Sluchové a zrakové rozlišování

ČINNOSTI V DUBNU

 

Témata:

Ten dělá to a ten zas tohle…

Hody, hody doprovody

Slavíme se zemí

Čarodějnický týden

 

Charakteristika:

 • Seznámíme se s různými druhy řemesel a povolání.
 • Seznámíme se s pojmem ekologie a dalšími tematickými pojmy a získáme náhled na možnosti ochrany a pomoci naší planety Země
 • Připomeneme si lidové tradice - Velikonoce
 • Vysvětlení rozdílů reálného a pohádkového světa, rozdíl mezi dobrem a zlem

 

Vzdělávací nabídka:

 • Informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě.
 • Rozvíjení řečových, pohybových a dramatických dovedností.
 • Prohlubování znalostí o přírodě a její rozmanitosti – koloběh života.
 • Objevování přírodních zákonitostí a získávání praktických zkušeností v této oblasti.
 • Rozvíjení praktických dovedností, hrubé i jemné motoriky.
 • Výtvarné činnosti a techniky – tvoření z přírodnin, akvarel, frotáž…
 • Poskytování dětem příležitosti k pochopení dobra a zla
 • Seznámení dětí s lidovými zvyky a tradicemi
 • Rozvíjení pohybové koordinace

 

Předškoláci:

 • Grafomotorika – práce s pracovními listy a písankami
 • Orientace v prostoru
 • Třídění, přiřazování, porovnávání
 • Sluchové a zrakové rozlišování
 • Hry se slovy a slabikami

 

Co nás čeká v dubnu?

Velikonoční prázdniny 

14. 4. 2022, 15.4. – Velký pátek (svátek), 18.4. Velikonoční pondělí (svátek)

22.4. Zápis do 1. třídy ZŠ od 13:30 do 17 hodin

Čarodějnický rej (dopoledne v MŠ)– 28. 4. 2022

Divadlo Rádio Vysočina „Kouzelný kabaret“. – 29. 4. 2022

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

TÉMATA:

-    Já a moje rodina
-    Z pohádky do pohádky
-    Zvířátka na statku
-    Na návštěvě v ZOO

 

CHARAKTERISTIKA: 

-    Seznámení se s básničkami pro maminku, přípravy besídky pro rodiče a prarodiče.
-    Tvoření přáníček k příležitosti svátku Dne matek.
-    Seznámení se zvířátky, která žijí na statku a jejich specifiky, exkurze k živým kravičkám a telátkům.
-    Získávání informací a rozšiřování znalostí o zvířátkách ze ZOO, jak vypadají, čím se živí, vytvářet pozitivní vztah ke zvířátkům
-    Poznávání pohádkových postav, seznámení s klasickými pohádkami, získávání vztahu ke knihám a divadlu.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA: 

-    Rozvoj řečových a komunikačních dovedností.
-    Rozvoj fantazie a tvořivosti, práce s novými materiály a výtvarnými technikami.
-    Informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě.
-    Rozvíjení vztahu ke knihám.
-    Zdravotně zaměřené činnosti.
-    Poslech čtených a vyprávěných pohádek.
-    Dramatické činnosti.
-    Vyjadřovat se pomocí hudebně pohybových činností.

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

-    práce v písankách, pracovní listy
-    orientace v prostoru, čase 
-    orientace v číselné řadě, logické řady
-    procvičování protikladů 
-    zapamatování si skupiny předmětů 

 

3. a 5.5. – Zápis do MŠ
10.5. - Setkání se spisovatelkou 
12.5. – Focení v MŠ
13.5. – Kino Dolní Cerekev
Besídka pro maminky
19.5. – Exkurze do VKK
26.5. – Integrovaný záchranný sbor – Dolní Cerekev – předškoláci
27.5. – Výlet do ZOO Jihlava

ČINNOSTI V ČERVNU

 

Témata:

Slavíme Den dětí.

Děti pozor! Červená!

Pro tatínka…

Odplouváme na prázdniny.. Piráti a námořníci, NA PALUBU!!

Hurá na prázdniny!

 

Charakteristika:

 • seznamování se s ročním obdobím léta a jeho charakteristikami
 • oslavy Mezinárodního dne dětí
 • letní čas a s tím spojené radovánky 
 • získání dovedností jak bezpečně reagovat v dopravních situacích
 • umět se v dopravním prostředí orientovat
 • naučit se základní pravidla silničního provozu
 • seznámení se světem dobrodružství a fantazie – společná plavba po moři plná dobrodružství

 

Vzdělávací nabídka:

 • rozvíjení řečových, pohybových a dramatických dovedností.
 • prožívání radostných událostí a reprodukce získaných zážitků
 • posílení těla, protažení svalů a následná relaxace
 • seznamování se s roční dobou – léto a s činnosti s ním spojené 
 • poučení o bezpečnosti nejen na prázdniny 
 • oslava poutě, zábavné dopoledne na pouti 
 • vlastní a navozené hry
 • navození modelových situací na silnici
 • poznávání základních značek
 • seznámení s používáním ochranného vybavení
 • zpívání námořnických písní
 • prožívání života na palubě
 • společné tvoření - jakou potřebujeme loď – práce s encyklopediemi, vyhledávání různých informací
 • dramatické činnosti - napodobování
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující pohodu prostředí
 • procházky do okolí MŠ

 

Předškoláci:

 • práce v písance, pracovní listy
 • orientace v prostoru, čase 
 • orientace v číselné řadě 
 • procvičování protikladů 
 • zapamatování si skupiny předmětů 
 • grafomotorická cvičení 
 • rozloučení s předškoláky

 

Akce MŠ:

2.6. – Zábavné, pohádkové odpoledne pro děti na zahradě MŠ

8. 6. 2022 – dopravní dopoledne

17. 6. 2022 – Den s hasiči – návštěva hasičské zbrojnice v Batelově

21. 6. 2022 – Rádio Vysočina

23. 6. 2022 – rozloučení s předškoláky v KD

29. 6. 2022 – kino v Dolní Cerekvi