Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

 

TÉMATA:

 • Přivítání u Kytiček
 • Po prázdninách ve školce
 • Měsíc září
 • Přichází podzim

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • Přivítání dětí u Kytiček
 • Seznámení s prostředím třídy, celé mateřské školy a školní zahrady
 • Seznamování se s hračkami, pomůckami a jejich zacházením
 • Vycházky do okolí, pozorování přírody a jejích změn
 • Poznávání nových kamarádů, seznámení se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi
 • Seznámení dětí s hračkami a pomůckami, s jejich zacházením a uložením na svá místa
 • Dodržování dohodnutých pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování
 • Důsledné dodržování hygienických návyků a sebeobsluhy
 • Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou
 • Seznamování se s ročním obdobím podzim a jeho proměnou v přírodě

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a různým materiálem
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu…
 • Poslech čtených pohádek, prohlížení knih
 • Spontánní hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost dětí
 • Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dětí s druhými dětmi i dospělými
 • Aktivity podporující sbližování dětí
 • Hry, při nichž se děti učí respektovat druhého
 • Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití
 • Aktivity vhodné na přirozenou adaptaci dětí v MŠ
 • Poznávání okolí MŠ – přírodní zahrada, zámecký park….
 • Sledování změn v přírodě v září, sběr přírodnin, experimentování
 • Výtvarné a pracovní aktivity s různými druhy materiálů
 • Grafomotorická cviky, zpěv písniček, seznámení s novými básněmi
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě, na zahradě, při vycházkách

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a obsahujícími pomůckami
 • Použití příboru při stolování
 • Zápisy do diagnostik, správný úchop tužky
 • Grafomotorické cviky  
 • Pracovní listy
 • Procvičování základních barev a jejich odstínů
 • Procvičování paměti
 • Vytleskávání slov na slabiky a určování počtu
 • Procvičování přematematických činností

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Cib, cib cibulenka

 

TÉMATA:

 • Draci
 • Pohádka Hrnečku vař, aneb čím to osladíme
 • Pohádka O veliké řepě a další zelenině
 • Happy Halloween

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • Seznamování se s počasím a tradicemi podzimu
 • Seznámení se s pohádkami a práce s nimi
 • Seznamování se s plody, ovocem a zeleninou
 • Strukturované pozorování v přírodě i přírodní zahradě
 • Užívání všech smyslů a rozvoj smyslového vnímání
 • Seznamování se se základními barvami a jejich odstíny
 • Prožívaní tradice jiných kultur
 • Pozorování pavouků a dalších broučků v přírodě

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Práce s přírodními materiály, sběr, hra, výroba
 • Pozorování v přírodě, proměny jejích barev, tvarů a změn
 • Práce s příběhem, čtení na pokračování, poslech audio pohádek
 • Rozvoj fantazie, práce s různým materiálem, rozvoj kooperativních činností
 • Seznamování se s písněmi a básněmi s podzimní tématikou, dechové hry
 • Oslava tradice Halloweenu, seznamování se s jinou kulturou
 • Zábavné Halloweenské dopoledne se soutěžemi

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy, písanka předškoláka, procvičování paměti
 • Orientace v prostoru, čase a číselné řadě, procvičování geometrických tvarů
 • Správné držení tužky a příboru, tlak na tužku, uvolnění ruky a zápěstí
 • Dýchání s flétnou, rozvoj jemné a hrubé motoriky, prstová cvičení 
 • Procvičování prvního písmene ve slovech, určení počtu slabik

DALŠÍ:

4. 10. – podzimní tvořivá dílna – výroba draků z různého materiálu

18. 10. – divadlo Hugo a Fugo, vstupné 40 Kč

29. - 30. 10. – podzimní prázdniny, omezený provoz

ČINNOSTI V LISTOPADU

„Mám já v levé noze trn a trn a trnaveček“

 

TÉMATA: 

 • HAPPY HALLOWEEN
 • TETKA CHŘIPKA 
 • BAJKA „LEV A MYŠ“
 • USNUL BROUČEK 
 • BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ

 

HLAVNÍ CÍLE: 

 • Seznamování se s tradicemi jiných kultur 
 • Seznamování se s nemocemi a jejich prevencí 
 • Seznamování se pohádkami, bajkami a práce s nimi, orientace v textu, porozumění
 • Strukturovaná pozorování v přírodě, sběr přírodnin, pozorování proměnlivosti přírody
 • Vycházky do přírody, na kopec, do parku, pobyt na hřišti MŠ
 • Ukládání broučků k zimnímu spánku 
 • Příchod čerta a Mikuláše

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Oslava tradice Halloweenu, seznamování se s jinou kulturou 
 • Zábavné Halloweenské dopoledne se soutěžemi 
 • Práce s přírodními materiály, používání ke hrám, pozorování 
 • Krmení zvířátek v lese, chleba pro koně
 • Četba příběhu „Tetka chřipka“, práce s příběhem 
 • Jak to chodí u lékaře, prevence nachlazení, vhodné oblečení 
 • Seznamování se s novým literárním útvarem „bajkou“
 • Seznamování se s písněmi a básněmi, rozšiřování slovní zásoby 
 • Příprava na příchod zimy, uspávání broučků 
 • Seznamování se s tradicemi, s postavami čerta, Mikuláše a anděla
 • Kooperativní hry, práce s různým materiálem, rozvoj fantazie a představivosti 

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

 • Pracovní a grafomotorické listy, práce v písance, uvolňování ruky a zápěstí 
 • Orientace v čase a prostoru, procvičování paměti, zapamatování si skupiny předmětů
 • Orientace v číselné řadě, přiřazování, třídění
 • Procvičování geometrických tvarů, vyhledávání tvarů ve třídě či přírodě 
 • Dýchání s flétnou, uvolňování mluvidel, jazykové hrátky 
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání, koordinace ruky a oka 

 

DALŠÍ:  

22. 11. – Maňáskové divadlo Šternberk, vstupné 45 Kč

ČINNOSTI V PROSINCI

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU