Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

„Barevné září“

 • Po prázdninách ve školce
 • Naše sovička Vendulka
 • Barevné hraní aneb co děláme celý den
 • Foukej, foukej větříku

Po prázdninách ve školce

 • seznamování se s novým prostředím a okolím MŠ
 • poznávání nových kamarádů „Já a moji kamarádi“
 • vyprávění zážitků z prázdnin „Letní vzpomínání“
 • seznamování se s budovou MŠ, třídami, pravidly
 • přivítání nového kamaráda a maskota sovičku
 • poznávání vlastních značek v šatně, umývárně
 • seznámení s písní „Kdo je kamarád“ doprovázenou pohybem a nápodobou
 • seznámení s básní „Dobré ráno“, artikulační rozcvička, procvičení mluvidel 
 • hry „Sovička je kamarád“, taneční hra „Vyber značku“, hra „Poznávání jmen“
 • vybarvování značek a lepení na barevný papír, omalovánky, kreslení vzpomínek na prázdniny 

Naše sovička Vendulka

 • poslech příběhu o sovičce Vendulce – reprodukce
 • vyprávění nad obrázky sov
 • seznámení s písní sova
 • lepení mozaiky
 • sluchová hra „Sovo zahoukej“
 • malování, kreslení a stříhání
 • seznámení s básní „Sova“

Barevné hraní aneb co děláme celý den

 • seznamování se s režimem dne a tvoření třídních pravidel
 • seznámení s částmi dne a s činnostmi během celého dne
 • poznávání hraček, pomůcek, úklid hraček či pomůcek na místo
 • kresba „Naše školka“, tvoření s tuší „Noční obloha“
 • seznámení s písní „ Psaní sluníčku“, artikulační rozcvička, dechová cvičení
 • seznámení s básní „Co děláme ve školce“ logopedické chvilky
 • hry „Barevné honičky“, „Čáp ztratil čepičku“, motivační cvičení

Foukej, foukej větříku

 • seznámení s básní Deštník
 • seznámení s písní Déšť
 • foukaná hra s brčky
 • výroba podzimního závěsu
 • prostorová pohybová hra „Vítr fouká“
 • pohybové vyjádření , dramatizace od vánku po vichřici
 • procvičování mluvidel

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • správné držení tužky, tlak na tužku
 • rozvoj jemné motoriky, používání příborů
 • reprodukce příběhu
 • procvičování pravo-levé orientace
 • orientace v prostoru
 • rozvoj předmatematických představ
 • procvičování prvních písmen ve slově

 

Další:

 • Informativní schůzka pro rodiče – 14. 9.
 • 28. 9. – státní svátek – MŠ uzavřena

ČINNOSTI V ŘÍJNU

"ŘÍJNOVÉ BABÍ LÉTO"

TÉMATA:

 • PŘIŠEL K NÁM PODZIM
 • PADÁ LISTÍ ZLATÉ, RUDÉ
 • JEŽEČEK PEPÍČEK HLEDÁ SPOUSTU SLADKÝCH JABLÍČEK
 • PAVOUCI
 • VŠUDE SAMÁ DÝNĚ

CHARAKTERISTIKA:

 • budeme si všímat změn v přírodě, prací na polích a v zahradách
 • budeme sbírat přírodniny a pracovat s nimi
 • co je pro naše tělo důležité a zdravé
 • nasloucháním a vnímáním rozvíjet jazykové dovednosti
 • chovat se podle domluvených pravidel
 • poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku
 • užívání všech smyslů a rozvíjené smyslového vnímání
 • rozvíjení samostatnosti a fantazie

 

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • individuální a skupinové činnosti
 • manipulace s předměty – přírodniny, plody – třídění, výběr, posloupnost
 • vnímání, pozorování a komentování změn v přírodě
 • osvojování sebeobslužných dovedností
 • podpora komunikace s dětmi i dospělými
 • dodržování společně dohodnutých pravidel
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • seznamování se s novými básněmi
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky prostřednictvím různých technik
 • seznamování se s různými plody, ovocem a zeleninou

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • procvičování prvního písmene ve slovech
 • rozvoj předmatematických představ
 • rozvoj předčtenářských gramotností
 • pracovní listy, práce v písance
 • správné držení tužky, tlak na tužku
 • praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině
 • nabídka kooperativních činností

 

DALŠÍ:

2. 10 – výstava v synagoze

20. 10. – Kouzelný kabaret, vstupné 45 Kč

26. – 27. 10. – podzimní prázdniny, omezený provoz

31. 10. – vyšetření očí 

ČINNOSTI V LISTOPADU

„PROMĚNLIVÝ LISTOPAD“ 

TÝDENNÍ  TÉMATA:

 • VŠUDE SAMÁ DÝNĚ
 • BRAMBOROVÝ TÝDEN
 • TY UŽ DRAKU VÁŽNĚ MUSÍŠ?
 • Pohádka „O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH“
 • ČERTOVSKÉ RADOVÁNKY

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznamování se s tradicemi jiných kultur
 • Užívání si různých oslav a svátků
 • Halloweenská párty, čertovský rej
 • Rozvíjení fantazie a představ dětí
 • Experimentování s brambory
 • Pouštění draků, uspávání broučků
 • Příchod čertů do MŠ

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • Poslech čtených pohádek či příběhů
 • Individuální i skupinové činnosti
 • Námětové hry a činnosti, spontánní hra
 • Prohlížení obrázků, knih či videí na PC
 • Poslech písní v cizím jazyce
 • Všímání si změn v přírodě a pozorování měnící se přírody
 • Cvičení organizačních dovedností
 • Poslech a reprodukce pohádky s jednoduchou dramatizací
 • Pojmy první / poslední / před / za /uprostřed
 • Porovnávání velikostí
 • Používání různých technik při výtvarných a pracovních činnostech

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Práce v písance
 • Pracovní listy
 • Procvičování mluvidel, artikulační cvičení
 • Rozvoj předmatematických představ
 • Grafomotorická cvičení –horní oblouky
 • Orientace v číselné řadě
 • Procvičování prvního písmene ve slovech
 • Dýchání s flétnou

DALŠÍ:

 • 3. 11. – strašidelná Halloweenská párty – děti si mohou donést kostým nebo černé či oranžové tričko
 • 17. 11. – státní svátek – MŠ uzavřena
 • 22. 11. – tvořivá dílna dětí a rodičů od 15.30hod. u Kytiček

            – výroba  adventních věnců z přineseného vlastního  materiálu

 

ČINNOSTI V PROSINCI

VÁNOČNÍ PROSINEC

TÉMATA:

 • ČERTOVSKÉ RADOVÁNKY
 • KOUZELNÝ ČAS VÁNOČNÍ

CHARAKTERISTIKA:

 • čertovský rej – zábavné dopoledne plné soutěží a her
 • příchod Mikuláše do MŠ
 • seznamování se s tradicemi Vánoc
 • užívání si vánočních oslav a svátků
 • zdobení stromečku, vánoční nadílka
 • posezení u stromečku s rodiči
 • prožívání příjemné atmosféry Vánoc
 • zdobení perníčku s dětmi ze ZŠ

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • poslech motivačních příběhů a práce s nimi
 • vyprávění o Vánocích z pohledu dětí
 • seznámení s vánočními písněmi a básněmi
 • poslech a zpěv koled

individuální a skupinové činnosti

 • seznámení s pravidly nových her a hraček
 • správné zacházení nejen s novými hračkami
 • výroba vánočních přání a výzdoba třídy
 • vycházky do přírody, parku a okolí
 • pozorování změn v přírodě
 • pozorování výzdoby na domech a v ulicích
 • rozvoj fantazie nejen při tvořivých činnostech
 • rozvoj hrubé motoriky při pobytu venku, cvičením ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy, práce v sešitech
 • elementární počty a počítání v číselné řadě
 • procvičování geometrických tvarů a barev
 • procvičování prvního a posledního písmene ve slovech
 • tabulky Logico Piccolo a Primo

DALŠÍ:

 • 5. 12 .  – Karnevalové divadlo Ježek – „Možná přijde Mikuláš“      vstupné 40 Kč
 • 7. 12.   – zdobení perníčků s dětmi ze ZŠ
 • 11. 12. – zdobení stromečků ve třídách
 • 14. 12. – vánoční nadílka a posezení s rodiči u stromečku
 • od 23. 12. – do 1. 1. 2018 – MŠ uzavřena 

 

ČINNOSTI V LEDNU

CHLADNÝ LEDEN

TÉMATA:

 • Příchod „Tří králů“
 • O dvanácti měsíčkách
 • Co by, kdyby s pohádkou „Sněhurka!“
 • Zima u nás doma
 • Ptáčci v zimě

 

CHARAKTERISTIKA:

 • seznámení s pohádkou a práce s ní
 • obrázkové čtení
 • skládání  pohádkových puzzlíků, prohlížení si pohádkových knih a vyprávění pohádky podle obrázků
 • seznamování se s tradicí Tří králů
 • seznámení s ročním obdobím – zima
 • popisování typických znaků zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí
 • seznamování se se zimními sporty, povedení dětí k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých
 • poznávání vlastností sněhu a ledu všemi smysly
 • všímání si změn v našem okolí
 • krmení ptáčků do krmítek a jejich pozorování  
 • prohlížení obrazového materiálu, knih a encyklopedií o péčí přezimujících ptáků

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • práce s pohádkou, vyprávění pohádky podle obrázků
 • posloupnost děje
 • dramatizace pohádky
 • seznamování se s jednotlivými měsíci v roce
 • zhlédnutí zpívané pohádky od Svěráka a Uhlíře
 • seznámení s básněmi a písněmi se zimní tematikou
 • práce s různým materiálem, rozvoj dětské tvořivosti
 • experimenty se sněhem a ledem (pozorování tajícího sněhu, odpařování vody….)
 • výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti k daným tématům
 • poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku, ve třídě i v tělocvičně
 • sněhové hrátky, stavby sněhuláků, jízda na lopatách z kopce
 • pozorování zasněžené krajiny v našem okolí

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • práce v písankách
 • pracovní listy
 • orientace v číselné řadě a počítání do 10
 • popis obrázků, dějová posloupnost
 • procvičování prvního a posledního písmene ve slově
 • zapamatování si skupiny předmětů „Kimovy hry“
 • pravo – levá orientace
 • dýchání s flétnou

DALŠÍ:

 • 3. 1. 2018 – nástup do MŠ
 • příchod „Tří králů“ – děti si mohou v Pá 5 .1. přinést velké bílé tričko (maminky nebo tatínka)
 • návštěva solné jeskyně, termín bude upřesněn
 • dopolední návštěva kostela se zhlédnutím „BETLÉMU“

 

ČINNOSTI V ÚNORU

Veselý únor

TÉMATA:

 • Ptáčci v zimě
 • Za polárním kruhem
 • Pohádka „O rukavičce“
 • Brzy bude velký bál

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznamování se se zeměmi za polárním kruhem
 • Poznávání zvířat, rostlin a obyvatel za polárním kruhem
 • Seznamování se s krajinou stále pokrytou sněhem
 • Netradiční práce s pohádkou „Co by, kdyby
 • Seznamování se s tradicí a zvyky Masopustu
 • Užívání si karnevalu ve třídě

ČINNOSTI:

 • Práce s globusem, mapu
 • Vyhledávání v knihách a časopisech
 • Prohlížení encyklopedií
 • Seznámení s básničkami a písničkami
 • Výroba ledního medvěda z novin
 • Výroba sněhuláků z lahviček
 • Výzdoba třídy na karneval
 • Pohybové aktivity a rozvoj hrubé motoriky
 • Tanec na hudbu, soutěže a hry
 • Tvořivé činnosti, rozvoj fantazie a představivosti
 • Podporování rozvoje komunikačních dovedností
 • Dokázat vyvozování souvislostí, řešení problémů v návaznosti na pohádku
 • Dokázat vymyslet a vyprávět děj nedokončené pohádky „Rukavička“
 • Výroba loutek
 • Dramatizace pohádky

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy
 • Práce v písance
 • Pravolevá orientace, orientace v čase a prostoru
 • Procvičování prvního a posledního písmene ve slovech
 • Uvolňovací cviky pro uvolnění ruky a zápěstí
 • Orientace v číselné řadě, procvičování geometrických tvarů

 

Další:

2. 2. – pololetní prázdniny – provoz MŠ omezen

7. 2. – divadlo Hugo a Fugo „Řemesla“, vstupné 40 Kč

23. 2. – karneval v MŠ – děti si mohou přinést vlastní kostým

26. 2. – 2. 3. – Jarní prázdniny – omezený provoz  u Motýlků

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

TÉMA:

 • ZDRAVÍ, TO JE HLAVNÍ
 • VÍTÁME TĚ JARO
 • VESELÉ VELIKONOCE

 

CHARAKTERISTIKA:

 • ochrana zdraví
 • seznámení s lidským tělem
 • jak to chodí u lékaře
 • kam se obrátit o pomoc
 • seznámení s ročním obdobím JARO
 • loučení se zimou
 • oslava Velikonoc        

 

ČINNOSTI:                                                                          

 • četba příběhů a práce s nimi                                      
 • orientace v textu, porozumění                                   
 • posloupnost děje                                                       
 • osvojení tematických básniček a písniček                
 • pozorování přírody, vycházka k ovečkám                
 • rozvoj fantazie a tvořivosti dětí                                
 • vynášení Morany a loučení se se zimou                   
 • práce s různými materiály a technikami
 • výroba velikonočních přání a zdobení vajíček
 •  jarní výzdoba třídy a šatny

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • orientace v čase a prostoru,
 • pracovní listy, práce v písance
 • procvičování geometrických tvarů
 • orientace v číselné, hmatový pytlík, zapamatování si skupiny předmětů
 • tabulky Logicco
 • uvolnění ruky a zápěstí
 • procvičování prvního a posledního písmene ve slovech

DALŠÍ:

28. 3. – 1. plavání - předškoláci

29. 3. – VELIKONOČNÍ  PRÁZDNINY– omezený provoz

30. 3. a 2. 4. – státní svátek – MŠ uzavřena

 

 

ČINNOSTI V DUBNU

TÉMA:

 • VESMÍRNÁ PUTOVÁNÍ
 • PLANETA ZEMĚ A SVĚT KOLEM NÁS
 • ČARODĚJNICKÝ REJ

CHARAKTERISTIKA:

 • seznamování s vesmírem a planetami
 • poznávání planety Země
 • seznamování s faunou a florou světa
 • seznamování s živou i neživou přírodou
 • ochrana planety Země
 • důležitost vody pro život, koloběh
 • čarodějnický rej, zábavné dopoledne

 

ČINNOSTI:

 • prohlížení knih a encyklopedií
 • vyhledávání v knihách
 • rozvoj a podpora samostatnosti
 • práce s mapou, globusem
 • podpora hudebních i tvořivých činností
 • radost z hudby, procvičování rytmu
 • rozvoj tvořivých činností a kreativity s použitím různé techniky
 • jazykové hrátky, procvičování mluvidel
 • řečové, jazykové a komunikační schopnosti, samostatné vyjádření
 • seznamování se s písničkami a básničkami
 • používání přírodních materiálů
 • pozorování  přírody
 • úklid na školní zahradě

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní listy
 • práce v písance předškoláka
 • orientace v prostoru a čase
 • správné držení tužky a příboru
 • hmatový pytlík
 • procvičování paměti – Kimovy hry
 • orientace v číselné řadě
 • procvičování geometrických tvarů

 

DALŠÍ:     

 • 6. 4. – Zápis do ZŠ
 • 13. 4. – Kouzelný kabaret – vstupné 45 Kč
 • 4., 11., 18., 25. – plavání pro předškoláky
 • Tvořivá dílna -  datum a čas bude upřesněn

 

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU

SLUNEČNÝ  ČERVEN

TÉMATA:

 • VŠECHNY DĚTI SVÁTEK SLAVÍ
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • BATELOV
 • BLÍŽÍ SE LÉTO A POUŤ

CHARAKTERISTIKA:

 • oslava MDD s Karnevalovým divadlem Ježek
 • seznamování se s Českou republikou
 • seznámení se s důležitými znaky a symboly ČR
 • hlavní město Praha
 • poznávání našeho bydliště
 • seznamování se s důležitými památkami v okolí
 • vycházky do okolí, parku, zahrádek
 • bezpečnost nejen o prázdninách
 • seznamování se s ročním obdobím - léto

ČINNOSTI:

 • malování nejlepšího kamaráda tuší
 • četba příběhů na pokračování
 • práce s různými materiály
 • seznamování se s básničkami a písničkami
 • vycházky po památkách Batelova
 • opakování bezpečnostních zásad
 • pobyt na pískovišti, hřišti a zahradě

PŘEDŠKOLÁCI:

 • procvičování prvního a posledního písmene ve slovech
 • orientace v číselné řadě
 • opakování geometrických tvarů
 • orientace v čase a prostoru
 • správné držení tužky, příboru, uvolňovací cviky, pracovní listy

 

DALŠÍ:

 •   1. 6. – oslava MDD – Karnevalové divadlo Ježek
 •   7. 6. – společná akce rodičů a dětí
 • 12. 6. – informativní schůzka pro rodiče předškoláků
 • 28. 6. – slavnostní rozloučení s předškoláky v 16:00 hod v KD