Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Už se těším do školky

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznámení s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Poznáváme nové kamarády i paní učitelky

-Znovu se setkáváme s maskoty třídy, kamarády Broučkem a Beruškou

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými   

 

Já a moji kamarádi

-Rozhovory v komunitním kruhu „Brouček zlobí Berušku“, „Můj nejlepší kamarád“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“, společná výtvarná práce dětí, koláž- „strom přátelství“

-Seznámení s písní „Kdo jinému jámu kopá“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-PH „Bačkůrkovaná“- seznámení s pravidly a jejich respektování

 

Beruška a Brouček se učí malovat

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, pozorování života v jezírku

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě

 

Zajíček ve své jamce

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, barvy a proměny přírody

-Zařazení přírodního materiálu do „přírodovědného koutku“, pozorování lupou, sušení listů

-Nová PH „Zajíček ve své jamce“, „Tiše, tiše, ježek spí“-společné prožívání pohodové atmosféry

-Seznámení s pohádkovým příběhem „Beruška a Brouček na procházce v lese“-vytváření povědomí o rozmanitosti a potřeby ochrany přírody

-Seznámení s novou písní „Odemykám černý les“, seznámení s Orfovým Instrumentářem, spontánní rytmický doprovod dětí, vytváření atmosféry pohody a vzájemné důvěry

 

Předškoláci:

-Seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, doplnění tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, kooperativní činnosti.

 

14.9. v 15.30hod. bude informativní schůzka pro rodiče

 

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Enyky, benyky, švestkové knedlíky

-pozorování a poznávání nejznámějších druhů ovoce podle vzhledu, vůně a chutě

-krájení a příprava ovocného salátu, ochutnávání

-příprava těsta a ovoce na švestkový koláč, vnímání všemi smysly

-pozorování zahrad v okolí, pojmenování ovoce dozrávajícího na stromech

-pojmenování barev ovoce v přírodě i v zahradě, práce s encyklopediemi

-seznámení s novou básní a písní

-výtvarné ztvárnění jablíčka „červík Pepík“

 

Podzimní hostina

-pozorování druhů zeleniny, poznávání všemi smysly-vůně, chuť, barva, tvar…

-„Zdravá jídelna“-vytváření mrkvové pomazánky, jednohubek, ochutnávání

-modelování zeleniny z plastelíny, bramborová tiskátka „Vaříme polévku“

- seznámení s novou básní a písní „Šel zahradník do zahrady“

-pozorování práce na zahradě, sledování zahrádek v okolí MŠ

-PH „Horký brambor“, „Sklízení zeleniny“

 

Já jsem malý kaštáneček

-sběr lesních plodů (šípek, trnka, žaludy, kaštany), pozorování a pojmenování

-vytváření přírodního zátiší pomocí přírodního materiálu, vyrábění zvířátek

-sběr šípku, vaření šípkového čaje s medem, ochutnávání

-vycházka ke krmelci, zakrmení lesních zvířátek

-poznávání listnatých i jehličnatých stromů, práce s obrázky, sběr přírodnin

-seznámení s novou básní a písní

 

Zamykám, zamykám les

-seznámení s písní „Broučci a Berušky“, četba pohádky „Broučci-a byl podzim“

-pobyt v lese, pozorování změn v přírodě- uspávání přírody „Zamykám les“

-příprava hmyzího domečku v zahradě MŠ, vysvětlení účelu

 

Předškoláci

Dýchání s flétnou, seznámení s hudebním nástrojem, pracovní listy, pracovní sešity, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, technika stříhání, uvolňování zápěstí, práce dle pokynů učitelky, procvičování soustředěnosti, samostatnosti při práci, dokončení daného úkolu, kooperativní činnosti, vyjednávání pomocí úspěšných strategií, samostatné tvoření věty a souvětí, mechanické počítání, napodobování písma podle vzoru, určení číslice podle počtu prvků, nesmyslné obrázky, geometrické tvary, atd…

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Hodiny s jednou ručičkou

-četba pohádky „O Křemílkovi a Vochomůrkovi“

-správné pochopení střídání ročních období, charakteristické znaky, proměny přírody

-sledování přírodní zahrady i přírody v okolí MŠ (znaky podzimu)

-společná koláž a výroba „Hodin s jednou ručičkou“, umístění ve třídě

-výtvarné vyjádření stromu v jednotlivých ročních obdobích (práce ve skupinách)

-seznámení s novou básní, dramatizace pohádkového příběhu

 

Počasí je na draka, draka ale neláká

-seznámení s jednotlivými typy počasí „Co viděl drak z výšky“(práce s obrázky)

-dramatizace (použití rytmických hudebních nástrojů, reagování na daný zvuk)

-seznámení s písní „Draku,vyteť výš“, PH Na vítr, Na mraky

-zapouštění tempery do klovatiny-výtvarná práce „Dráček Fráček“, společná práce dětí (koláž z různých materiálů, otisk molitan. houbou)

-seznámení s pohádkovým příběhem „Kamarádi-vítr, mrak a déšť“

 

S Beruškou a broučkem v ordinaci

-poznávání a pojmenování částí těla i některých orgánů

-seznámení se zásadami prevence proti nemoci, úrazu a nachlazení

-„Popletený Brouček“ (skládání a pojmenování oblečení, způsob oblékání)

-„S Beruškou v ordinaci“ (zásady chování v ordinaci u pana doktora-dramatizace)

-návštěva lékárny v Batelově (exkurse, rozdělení léků, zdravotních pomůcek)

-vaření a ochutnávání šípkového (mátového) čaje s medem (význam bylin pro zdraví)

 

Jak dědeček měnil, až vyměnil

-poslech pohádky, rozhovory „co se za peníze NEDÁ koupit“, „Kdo šetří, má za tři“…

-výroba peněženky, pokladničky, frotáž mincí

-„Bleší trh“, hra na obchod, význam peněz, ukázka mincí, bankovek, návštěva obchodu, pošty

-matematické představy „měla babka čtyři jabka“

 

Co se děje u rybníka

-seznámení s nejznámějšími druhy sladkovodních ryb a živočichů žijících poblíž rybníka

-části těla ryby, vybarvování podle předlohy

-koloběh vody-znázornění a vytváření vodní říše pomocí pet víček

-četba pohádky „Jak vodníku Barborovi dali jméno Bonifác“

-PH „Na spícího vodníka“

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou (tóny h1, a1, celý takt, vyťukávání čtvrťových dob), pracovní listy, sešity, uvolňování zápěstí, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, respektování pokynů učitelky, prodlužování doby udržení pozornosti, dokončení daného úkolu, mechanické počítání, geometrické tvary, určování počtu slabik, určování první a poslední hlásky ve slově, samostatné plnění drobných úkolů, třídění prvků podle skupin (vyčlenění prvku ze skupiny)…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

Čertíku, Bertíku

-seznámení s lidovými tradicemi, zdobení Adventního věnce, trhání Barborek

-Mikulášská nadílka, vystoupení „Karnevalového divadla Ježek“

-seznámení s novou básní a písní „Andělské čarování, Mikuláši“

-poslech pohádky „Mikulášská nadílka“, „Jak vypadá peklo“

-vyrábění „Čertíka Bertíka“ (využití různého materiálu)

-„Čertovské rejdění“- pohybové hry, překážková dráha, soutěže, PH Čertovská honička

 

Berušky a Broučci u vánočního stromečku

-společná výzdoba třídy, šatny, vytváření adventní atmosféry

-vyrábění vánočních přáníček, zdobení různými technikami

-společná koláž dětí

-nácvik dramatického a tanečního vystoupení pro rodiče

-nácvik písniček za doprovodu rodičů i žáka ZŠ (housle, kytara, akordeon, trubka, atd.)

-seznámení s písní „Měsíce“, seznámení se základní charakteristikou jednotlivých měsíců v roce, vyjmenování

-četba biblického příběhu „Narodil se Kristus Pán“

-příběhy a pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (co přinesl letošní rok)

-vánoční hádanky a básničky, pranostiky a pověry, vánoční zvyky

-zdobení vánočního stromečku, příchod Ježíška a rozdávání dárků

-jak prožíváme Vánoce s mamkou a taťkou-zvyklosti v rodině, prožívání vánoční atmosféry, lásky a porozumění

-vyrábění vánočního dárku pro rodiče

-vánoční besídka pro rodiče i prarodiče, společné sdílení slavnostní atmosféry, zpívání za doprovodu rodičů a sourozenců

-ochutnávání cukroví od maminky, výroba vánočního ovocného salátu

-zpívání vánočních koled a písniček, rytmizace a doprovod dětí (Orfův instrumentář)

 

Předškoláci

Dýchání s flétnou, rozvíjení jemné motoriky, uvolňování zápěstí, upevňování správného úchopu tužky, nůžek, pracovní sešity, pracovní listy, rozvíjení slovní zásoby-vypravování, rozšiřování věty, práce s pomůckami a obrázky dle pokynů, třídění skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu, určování první a poslední hlásky ve slově, určování počtu slabik, popis obrázku, reprodukování slyšeného příběhu…

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

Týden s hračkou

-„Jaké hračky mi donesl Ježíšek“- vypravování dětí o Vánocích v KK

-seznamování s novými hračkami v MŠ, rozčlenění hraček do příslušných hracích koutků

-seznamování s pravidly her ve skupinkách, kooperativní činnosti

-výtvarná práce dětí-seznámení s novými technikami a použití různého materiálu

 

Zima a mráz čarují

-pokusy s vodou a ledem, pozorování ledu a jeho rozpouštění v přírodovědném koutku

-nebezpečí úrazu na ledu, pravidla chování na zamrzlých plochách v přírodním terénu

-výtvarná práce dětí „Mrazík cení zoubky“

-návštěva solné jeskyně ve skupinkách

-hry v tělocvičně (spolupráce s 3. Třídou a p. uč. Čechovou)

-hry ve sněhu-vlastnosti sněhu, stavění iglů…

PH „Na dva mrazy“

 

Pohádkový týden

-Seznámení s dějovou linií nejznámějších Českých pohádek, pojmenování dobrých a zlých postav

-Rozuzlení děje- dramatická zápletka, dobrý konec

-výtvarné vyjádření známé pohádky

-samostatné vypravování (předškolní děti) děje vybrané pohádky v KK, práce s obrázky

-dramatizace, ztvárnění jednotlivých postav pohádky, použití rekvizit

-sestavení improvizovaného divadla (Javajkové divadélko), role herce a diváka

-pohybové vyjádření za doprovodu známé pohádkové písničky

 

Recyklohraní u Berušek

-vyrábění z použitého materiálu (staré CD) „Ptáci“

-třídění odpadního materiálu do skupin, přiřazování k barvě kontejneru (výstava ve třídě)

-zásady zacházení s odpadním materiálem (chyby při třídění)

-sledování výchovně-vzdělávacího programu na PC „Čistá planeta“

-vycházka ke kontejnerům ve městě (vynesení odpadu, kontrola správného třídění)

 

Zimní olympiáda

-seznámení s druhy zimních sportů, pravidla soutěží, pomůcky a vybavení sportovců, sledování pořadů pro děti na PC

-soutěže ve třídě a venku- lyžování, skoky na lyžích, hod sněhovou koulí, krasobruslení, bobování

-výtvarná koláž (vystříhávání, lepení, dokreslování), výroba lyží

-seznámení s pravidly bezpečného chování při zimním sportování (nebezpečí úrazu)

-seznámení s novou básní a písní- doprovod klavír

 

Předškoláci:

Pracovní sešity, pracovní listy-správný úchop tužky a nůžek, uvolňování zápěstí, reprodukce vět a souvětí-vypravování, doplnění tabulky „Co už umím“, jednotné a množné číslo (použití ve větě), tvoření gramaticky správné věty, popis obrázku, vypravování vlastních zážitků, zdokonalování schopnosti kooperace, zdvořilostní návyky-upevňování, dýchání s flétnou, matematická cvičení, prodlužování doby udržení pozornosti při plnění daných úkolů…

 

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

Dělání, dělání, všechny smutky zahání

-písničkové a říkankové hádanky-poznáváme povolání/řemeslo ukryté v písničce, říkance

-návštěva divadelního představení „Hugo a Fugo- Řemesla“

-nácvik tanečku „Kalamajka mik, mik, mik“

-seznámení s pohádkovým příběhem „O červené slepičce“

-zpívání s kytarou „Dělání, dělání…“, připomenutí filmové pohádky

-námětové hry dle řemesel (prodavač, kadeřnice, listonoš, cukrářka, kuchař, policista…)

-výroba tašky-šití knoflíků (Na krejčí a švadleny, seznámení s šicím strojem)

 

Střádáme drobečky pro malé vrabečky

-PH „Na vrány a vrabce“, nácvik výskoku na Švédskou bednu

-seznámení s druhy přezimujících ptáků na našem území

-péče o krmítka v okolí MŠ

-zimní vycházka do lesa, instalace krmítka a zakrmení ptáků i zvířat

-seznámení s novou básní a písní „Písnička o vrabečkovi“

-seznámení s pohádkovým příběhem, výroba krmítka a ptáčků z různých materiálů

 

Máme tu Karneval

-seznámení s lidovými tradicemi při oslavě masopustu

-výroba škrabošky/masky z různého materiálu

-seznámení s novou básní a písní „Přijel cirkus na náměstí“, dramatizace

- výzdoba třídy na karneval - velké bonbony z ruliček, krepového papíru, balonky, řetězy

-společné vyrábění z různých materiálů „Klaun Hubert“

-Karneval ve třídě Berušek (promenáda v maskách, tanec, rej masek - zábavné dopoledne plné soutěží a her)

 

Předškoláci:

  • dýchání s flétnou
  •  pracovní sešity/listy
  •  geometrické tvary-rozdělování do skupin dle tvaru/barev
  •  rytmizace slov a vlastního jména
  • rozlišování  sluchem - první a poslední písmeno
  • skloňování podstatných jmen
  • tvoření rýmů, posilování paměti
  • prodlužování doby udržení pozornosti

 

Další:

2. 2. – pololetní prázdniny – provoz MŠ omezen

7. 2. – divadlo Hugo a Fugo „Řemesla“, vstupné 40 Kč

23. 2. – karneval v MŠ – děti si mohou přinést vlastní kostým

26. 2. – 2. 3. – Jarní prázdniny – omezený provoz  u Motýlků

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

Ve studánce odjakživa v zimě v létě voda zpívá

-rozhovory s dětmi na téma počasí, jarní tání sněhu, příchod jara

-pozorování přírodních jevů venku v terénu-příchod jara, tání, déšť…

-kooperativní činnosti ve skupinkách „Barevný deštník“

-sběr přírodnin objevených po tání sněhu

-dramatizace typů počasí, vyťukávání rytmu deště-Orfův instrumentář, igelit-šumění větru

-četba motivační pohádky „Kouzelná studánka“, probouzení Berušky a Broučka ze zimního spánku

-Pohybové hry „Deštník“, „Louže“, cvičení s padákem-Cestování dešťových kapek

-seznámení s novou básní „Volám tě, sluníčko, volám“ (hra na ozvěnu)

-seznámení s novou písní „O počasí“ (Písníček II)

 

Království knížek

- druhy knih, seznámení s novými pojmy - knihovna, knihkupectví, ilustrátor, spisovatel, básník…

- prohlížení a četba z knížek, které si děti přinesou z domova

- správné zacházení s knihou - vytvoření nového pravidla – „Čtenářské pr.“

- výroba záložky, kresba svoji oblíbené knihy

- NH:  "Na knihovnu, Na knihkupectví"

- PH: "Na prince", návštěva telocvičny

- seznámení s básní - Smutná knížka

- seznámení s písní- Knihy

- pohádkové hádanky

 

Těšíme se na svátky jara

-rozhovory s dětmi-proč a jak lidé slaví Velikonoce?, co se děje s přírodou kolem nás?, co se děje se zvířátky?

-Seznámení s novou písní a tanečkem „Típ, típ, típ“, pohybové ztvárnění

-seznámení s básněni a říkadly „Pomlázka se čepejří, Panímámo zlatičká, Krákorala černá vrána“

-kooperativní činnosti- vyrábění z různých materiálů „Jarní víla Jarmilka“

-vyrábění z přírodního materiálu- „Kohout a slepice“

-výzdoba třídy i šatny jarními motivy, velikonoční tematikou

-cvičení s igelitem-prožitkové vnímání přírodních jevů

-rozvíjení kooperace ruky a oka ve spojení s básničkou „Hluboká mistička“

-poslech motivační pohádky „O kouzelné slepičce“-následná práce s textem

-grafomotorická cvičení „Zob, zob, zrníčka“

-zdobení kraslic různými technikami, vyrábění velikonočního zápichu (přáníčka) pro rodiče

-pozorování v okolní přírodě-přechod zimy a jara-probouzení přírody, první jarní květiny

-PH „Sbírání vajíček“, „Na detektivy-koledníky“-hledání vajíček ve třídě, v přírodním terénu

-Matematická gramotnost-řazení kraslic podle velikosti, přiřazování číslic k počtu vajíček

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-nový prstoklad-tón c1

-samostatná péče o pomůcky v předškoláckém koutku

-kooperativní činnosti-vyjednávání ve skupině pomocí vhodné komunikace

-skládání vět a souvětí při vypravování

-logopedická prevence

-doplnění tabulky- „Co už umím“

-přiřazování číslic k počtu prvků

-poznávání doplňkových barev

-samostatný přednes básně, písně, pohádky

 

15. 3. Jarní tvořivá dílna rodičů a dětí

20.3. Vycházka s dětmi k řece, vynášení „Morany“

27.3.  ZŠ jarní dílničky

28.3. Začátek plavání (vybíráme 1700,- kč)

29.3.+30.3.  Velikonoční prázdniny

 

ČINNOSTI V DUBNU

Jaro na zahrádce

-rozhovory s dětmi o změnách přírody v jarním období, probouzení přírody, stromů, květin

-pozorování prvních květin na zahrádkách v městečku, pojmenování

-výtvarná práce „narcis, tulipán“ koláž, vystříhávání a skládání barevného papíru, otisk barvy

-úklid na zahradě MŠ, zastříhávání trav a trvalek

-výstava zahradních květin ve třídě (hyacint, narcis, bledule, tulipán, sedmikráska)

-výsadba některých trvalek na záhonku před MŠ

-seznámení s novou básní „Myšák potkal myš“

 

Týden zdravých zoubků

-práce s obrázky v KK, třídění potravin (zdravé X nezdravé)

-poslech pohádkového příběhu „Jak zubní kaz rozbořil chaloupku“

-výtvarná koláž „Zdravý a nezdravý zoubek“

-námětová hra „U zubaře“ (chování v ordinaci, spolupráce s maminou a p.doktorem…)

-demonstrace správného a účinného čištění zubů za použití PET materiálu

-sledování pořadu na PC „U zubaře“, „Smejko a tanculjenka“

-seznámení s novou písní „Čisté ruce“

 

Zvířátka a jejich mláďátka

-četba motivační pohádky „Jak mluví zvířátka“, práce s pohádkou

-dramatická cvičení „mláďátka hledají své maminky“

-práce s obrázky domácích zvířátek a jejich mláďat, přiřazování

-rozhovory s dětmi o jarních změnách na dvorku-narození mláďat

-pozorování králíčků, kuřat, slepic, koní v městečku

-seznámení s básní a písní „“, jazykové hříčky (procvičování výslovnosti, gramatické správnosti řeči, vyjadřování, porozumění, dorozumívání se…)

-hudební hrátky s citoslovci (zpívání známé melodie pomocí zvuků zvířat)

 

Týden Země

-seznámení s novou písní „Naše Země kulatá“

-práce s modelem planety Země, pozorování kontinentů, oceánů, barevné rozložení, pojmenování

-rozhovory s dětmi-proč se Země otáčí? Proč se střídá den a noc? Přírodní bohatství a rozmanitost života na Zemi

-opakování poznatků o třídění odpadů, rozlišení kontejnerů, rozhovory s dětmi na téma-co může naší modré planetě škodit, jak jí můžeme pomoci?

-společná výtvarná práce dětí-znázornění světadílů a oceánů a života na planetě (velkoplošný karton)

-práce s knihami a encyklopediemi, vyhledávání, pojmenování základních pojmů

 

Předškoláci:

-dýchání s flétnou

-pracovní sešity

-pracovní listy

-grafomotorická cvičení

-samostatný přednes básně a písně

-samostatné skládání vět a souvětí

-logopedická cvičení, uvolňování mluvidel

-prostorová orientace, třídění prvků

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU

Rozkvetlý Batelov

-charakteristika vesnice-co se kde nachází za významnou budovu, bydliště dětí, apod…

-vycházky do městečka, kreslení obrázku Batelova (venku-pohled z kopce)

-pozorování kvetoucích stromů, keřů, květin, zahrádek v okolí MŠ

-sběr květu bezu černého, výroba bezové šťávy

-nová báseň a píseň, básnička s kreslením

-PH „Můj domeček“

Co to leze, co to bzučí

-seznámení dětí s nejznámějšími druhy hmyzu (upozornění na nebezpečný hmyz)

-práce s encyklopediemi a obrázky-třídění, přiřazování, vyhledávání

-pozorování lupou v přírodě, v lese, na louce

-stavba těla hmyzu-létavý a nelétavý hmyz, počet nohou, křídel, atd.

-společná práce dětí „Mraveniště“ (práce s přírodním materiálem)

-„Mravenčí cesta“-pohyb na položeném laně, spolupráce dětí při podávání předmětů (potrava)

-tvoření z různého materiálu „Včelka, vosa“

- „V jednom lese na pasece“-pohybové vyjádření hudby

Cesta do vesmíru

-nová píseň „Raketa“ (Naše Země kulatá)

-nová báseň „Meteory, Když padá hvězdička“

-vyhledávání v knihách a encyklopediích (děti mohou přinést z domova)

-rozhovory s dětmi v KK o Vesmíru, vesmírných tělesech, planetách, slunci, měsíci a jejich pohybu

-vyrábění planet naší sluneční soustavy

-cvičení s míči-PH „Na planety“, „Let na měsíc“

-hra na astronauty-povrch měsíce-stav beztíže

 

Týden dětské radosti

-„Co nás čeká o prázdninách“-rozhovory s dětmi o plánovaných akcích s rodinou, kamarády…

-příroda o prázdninách-radovánky spojené s létem-les, louka, koupání, cestování, výlety, stanování…

-„Nebezpečí o prázdninách“-různá možná nebezpečí (příroda, neznámá místa, nebezpečí ve vodě, neznámí lidé a komunikace s nimi- odmítnutí komunikace, řešení nebezpečných situací, přivolání pomoci, nebezpečí v dopravních situacích a zásady chování v silničním provozu, atd…)

-„Šipkovaná v Batelově“-zábavné dopoledne s plněním úkolů a cesta za pokladem

-„Do městečka na zmrzlinu“-vycházka spojená s mlsáním

-loučení s budoucími školáky

Předškoláci:

 -práce s pracovními sešity a listy

-dýchání s flétnou

-logopedická cvičení a prevence

-samostatné vypravování pohádky

-začáteční a poslední písmeno ve slově

-prostorová orientace, geometrické tvary