Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Září klepe na vrátka

-seznamujeme se s novými kamarády i p. učitelkami, učíme se domlouvat se, hrát si spolu

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznamujeme se s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru, orientace v budově MŠ-návštěva v některých jiných třídách

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými, seznámení s prvním pravidlem třídy „Pusinkové pravidlo“  

Co nám přišlo do školky poštou?

-Rozhovory v komunitním kruhu „Co dělali naši kamarádi Brouček a Beruška o prázdninách“, „Můj nejlepší kamarád“ (zážitky dětí z prázdnin a domácího prostředí v uplynulých měsících)

-Příchod nového maskota třídy- prasátka Pepiny „Do školky přišel dopis a balík poštou“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“

- společná výtvarná práce dětí „Prasátka Pepa a Tomík“ (otisk prstové barvy)

-Seznámení s písní „Kdo jsi kamarád“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-cvičení s prasátkem Pepou a ostatními plyšák

U nás doma

-Sledování pohádky o prasátku Pepě, pojmenování členů rodiny a jejich místa v rodině, navázání na rozhovory s dětmi o členech rodiny, bydlení

-pochopení důležitosti zázemí v rodině i školce (společně domluvená pravidla soužití v kolektivu- „ručičkové pravidlo“)

-Nová básnička, píseň, pohybová hra

-přiřazování obrázků podle tématu, pojmenování předmětů v domácnosti i ve školce, myšlenkové propojení domácího prostředí s prostředím v MŠ, budování pocitu důvěry a bezpečí

-společná výtvarná práce dětí-koláž

-společný úklid pracovního prostoru při výtvarných a pracovních činnostech a při stolování

 

Hurá do přírody s Pepinou

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, sklizeň, poznávání a sušení bylinek, ochutnávání meduňkového a mátového čaje

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, umístění ve třídě, pozorování, seznámení s „přírodovědným koutkem“ a pomůckami, které nám umožňují poznávat přírodu

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě („nožičkové pravidlo“)

Předškoláci:

-Spolupracující a kooperativní činnosti, seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, založení tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, navazování přátelství s novými kamarády…

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Barvy podzimu

-Povídání s dětmi-základní znaky podzimu, změny v přírodě

-barvy a vůně podzimu-vnímání okolního světa při pobytu v přírodě

-sběr přírodního materiálu, překonávání přírodního terénu (upozornění dětí na bezpečné chování)

-společní práce dětí-využití plodů lesa a dalšího materiálu-koláž

-hudební tvoření, rytmizace, hra na tělo, využití hudebních nástrojů

-seznámení s novými básněmi, říkadly, písní

 

Na oběd i na svačinu, každý den jím zeleninu

-Rozhovory v KK-co označujeme za zeleninu, odkud ji získáváme, kde roste

-seznamování dětí s druhy zeleniny-výstava ve třídě-poznávání všemi smysly

-ochutnávání a vytváření vlastních výtvorů ze zeleniny-„jednohubky“

-experimentování s přírodním barvivem-výtvarné tvoření pomocí řepy

-vystříhávání a lepení dle dějové posloupnosti-pohádka „O veliké řepě“

-dramatizace pohádky, charakteristika jednotlivých postav

 

Koulelo se koulelo červené jablíčko

-Seznámení s nejznámějšími druhy ovoce (naše i exotické ovoce)

-poznávání všemi smysly-vytvoření výstavy ovoce ve třídě

-společná práce dětí-ovocný salát, krájení, ochutnávání

-význam ovoce pro zdraví člověka

-vyhledávání v knížkách a encyklopediích-pojmenování

-hry s padákem a nové pohybové hry

-vytváření z odpadního materiálu- „Ananas“

 

Malované počasí

-poznávání a pojmenování přírodních jevů a podzimního počasí

-dramatizace přírodních jevů, uvolňující a relaxační cvičení

-pohybově-rytmické hrátky s hudbou

-překážková dráha ve třídě-překonávání překážek, lezení, plazení, skákání

-společná akce dětí s rodiči-vyrábění draků z různých materiálů

-seznámení s novou písní, básní, pohádkovým příběhem

 

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-seznámení s nástrojem

-grafomotorika, pracovní listy, pracovní sešity

- mechanické počítání-„Na početního krále“

-stupňování (malý, větší, největší), seřazení předmětů podle velikosti

-slova opačného významu

-reprodukce jednoduché věty, reprodukce souvětí

-poznávání a třídění geometrických tvarů

-napodobování písma podle vzoru (vlastní jméno).

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Kde domov můj?

-rozhovory s dětmi na téma oslav 28. Října

-seznámení s novými pojmy: Státní svátek, vlajka, státní znak, hymna, prezident

-poslech České státní hymny, vysvětlení obsahu

-vyhledávání v mapě České republiky-hlavní město, rodné město, řeky…

-výroba vlajky „Beruškové třídy“, seznámení s básní „Vlajka“

 

Nakupujeme s Pepinou

-seznamování dětí s funkcí a významem peněz, jakou mají hodnotu a k čemu slouží

-seznamování s pohádkovými příběhy (O kohoutkovi a slepičce, Sůl nad zlato)

-návštěva řeznictví a obchodů v místním městečku, praktické využití peněz k nákupu, uplatnění nakoupených potravin v kuchyňce „vaříme s Pepinou“

-spojitost rodiny, přátelství-co lidé dávají nám, co dáváme my jim

-spojitost práce a peněz-důležitost práce pro život člověka (jaké zaměstnání mají rodiče)

-námětové hry umožňující poznávání koloběhu života a lidské společnosti

-vyrábění papírových peněz, mincí-hry v obchodě, nakupování knoflíků, ovoce, zeleniny…

 

Pepina jde k doktorovi

-pojmenování jednotlivých částí lidského těla a některých vnitřních orgánů, pochopení jejich funkce

-vyhledávání v knihách a encyklopediích, práce s obrázky,

-seznámení s prevencí proti nemoci, zdravá strava, nácvik správného mytí rukou

-zakreslování detailů do lidské postavy, výtvarná práce dětí „Doktorský kufřík“

-zdravotně zaměřené činnosti-protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení

-návštěva solné jeskyně-relaxace a poslech pohádky

-překážková dráha- „cesta jablíčka naším tělem“

-seznámení s novou básní a písní

-námětová hra „Návštěva ordinace s prasátkem Pepinou“- poslání pana doktora, chování v ordinaci, vytváření vzájemné důvěry

 

Co dělají rybky?

-seznamování dětí s nejznámějšími druhy ryb a ostatních živočichů našich řek a rybníků

-jak žije ryba ve vodě-způsob života, potrava, přezimování

-seznámení s novou básní, písní

-výtvarná práce-použití různého materiálu, prostředí pod vodou vytváříme pomocí barev a voskovek

-motivační četba z knížky „Žabka Kvakulenka“

-PH „Na rybičky a sumce“, „Na rybáře a rybičky“

-vycházka k rybníku-pozorování přírody a života u vody, co žije pod vodou, kolem vody…

 

Čert a Káča

-rozhovory v komunitním kruhu: představitelé dobra a zla-jak vypadá Nebe, Peklo…

-seznámení s pohádkou Čert a Káča-potrestání zlého chování, charakteristika hlavních postav

-výzdoba třídy a šatny, výroba rekvizit a kulis k divadelnímu představení pro rodiče

-výroba dárku pro rodiče-práce s přírodním materiálem

-nácvik představení pro rodiče- „Čert a Káča“

-seznámení s novými básněmi a písněmi

-nové pohybové hry- „čertí hrátky a rejdění“-zacházení s rekvizitou

-Adventní zvyky-pochopení pojmů a význam tradic

-návštěva divadelního představení „Divadlo Ježek-Mikuláš a čerti“ -Mikulášská nadílka

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou, pracovní sešity a listy, grafomotorické cviky a uvolňování zápěstí, vyhledávání v mapách, atlasech, encyklopediích, prostorová orientace, samostatný přednes básně, písně, skládání vět v divadelním představení, matematické představy, práce s nůžkami, správný úchop tužky…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

 

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU