Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Září klepe na vrátka

-seznamujeme se s novými kamarády i p. učitelkami, učíme se domlouvat se, hrát si spolu

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznamujeme se s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru, orientace v budově MŠ-návštěva v některých jiných třídách

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými, seznámení s prvním pravidlem třídy „Pusinkové pravidlo“  

Co nám přišlo do školky poštou?

-Rozhovory v komunitním kruhu „Co dělali naši kamarádi Brouček a Beruška o prázdninách“, „Můj nejlepší kamarád“ (zážitky dětí z prázdnin a domácího prostředí v uplynulých měsících)

-Příchod nového maskota třídy- prasátka Pepiny „Do školky přišel dopis a balík poštou“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“

- společná výtvarná práce dětí „Prasátka Pepa a Tomík“ (otisk prstové barvy)

-Seznámení s písní „Kdo jsi kamarád“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-cvičení s prasátkem Pepou a ostatními plyšák

U nás doma

-Sledování pohádky o prasátku Pepě, pojmenování členů rodiny a jejich místa v rodině, navázání na rozhovory s dětmi o členech rodiny, bydlení

-pochopení důležitosti zázemí v rodině i školce (společně domluvená pravidla soužití v kolektivu- „ručičkové pravidlo“)

-Nová básnička, píseň, pohybová hra

-přiřazování obrázků podle tématu, pojmenování předmětů v domácnosti i ve školce, myšlenkové propojení domácího prostředí s prostředím v MŠ, budování pocitu důvěry a bezpečí

-společná výtvarná práce dětí-koláž

-společný úklid pracovního prostoru při výtvarných a pracovních činnostech a při stolování

 

Hurá do přírody s Pepinou

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, sklizeň, poznávání a sušení bylinek, ochutnávání meduňkového a mátového čaje

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, umístění ve třídě, pozorování, seznámení s „přírodovědným koutkem“ a pomůckami, které nám umožňují poznávat přírodu

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě („nožičkové pravidlo“)

Předškoláci:

-Spolupracující a kooperativní činnosti, seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, založení tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, navazování přátelství s novými kamarády…

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Barvy podzimu

-Povídání s dětmi-základní znaky podzimu, změny v přírodě

-barvy a vůně podzimu-vnímání okolního světa při pobytu v přírodě

-sběr přírodního materiálu, překonávání přírodního terénu (upozornění dětí na bezpečné chování)

-společní práce dětí-využití plodů lesa a dalšího materiálu-koláž

-hudební tvoření, rytmizace, hra na tělo, využití hudebních nástrojů

-seznámení s novými básněmi, říkadly, písní

 

Na oběd i na svačinu, každý den jím zeleninu

-Rozhovory v KK-co označujeme za zeleninu, odkud ji získáváme, kde roste

-seznamování dětí s druhy zeleniny-výstava ve třídě-poznávání všemi smysly

-ochutnávání a vytváření vlastních výtvorů ze zeleniny-„jednohubky“

-experimentování s přírodním barvivem-výtvarné tvoření pomocí řepy

-vystříhávání a lepení dle dějové posloupnosti-pohádka „O veliké řepě“

-dramatizace pohádky, charakteristika jednotlivých postav

 

Koulelo se koulelo červené jablíčko

-Seznámení s nejznámějšími druhy ovoce (naše i exotické ovoce)

-poznávání všemi smysly-vytvoření výstavy ovoce ve třídě

-společná práce dětí-ovocný salát, krájení, ochutnávání

-význam ovoce pro zdraví člověka

-vyhledávání v knížkách a encyklopediích-pojmenování

-hry s padákem a nové pohybové hry

-vytváření z odpadního materiálu- „Ananas“

 

Malované počasí

-poznávání a pojmenování přírodních jevů a podzimního počasí

-dramatizace přírodních jevů, uvolňující a relaxační cvičení

-pohybově-rytmické hrátky s hudbou

-překážková dráha ve třídě-překonávání překážek, lezení, plazení, skákání

-společná akce dětí s rodiči-vyrábění draků z různých materiálů

-seznámení s novou písní, básní, pohádkovým příběhem

 

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-seznámení s nástrojem

-grafomotorika, pracovní listy, pracovní sešity

- mechanické počítání-„Na početního krále“

-stupňování (malý, větší, největší), seřazení předmětů podle velikosti

-slova opačného významu

-reprodukce jednoduché věty, reprodukce souvětí

-poznávání a třídění geometrických tvarů

-napodobování písma podle vzoru (vlastní jméno).

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Kde domov můj?

-rozhovory s dětmi na téma oslav 28. Října

-seznámení s novými pojmy: Státní svátek, vlajka, státní znak, hymna, prezident

-poslech České státní hymny, vysvětlení obsahu

-vyhledávání v mapě České republiky-hlavní město, rodné město, řeky…

-výroba vlajky „Beruškové třídy“, seznámení s básní „Vlajka“

 

Nakupujeme s Pepinou

-seznamování dětí s funkcí a významem peněz, jakou mají hodnotu a k čemu slouží

-seznamování s pohádkovými příběhy (O kohoutkovi a slepičce, Sůl nad zlato)

-návštěva řeznictví a obchodů v místním městečku, praktické využití peněz k nákupu, uplatnění nakoupených potravin v kuchyňce „vaříme s Pepinou“

-spojitost rodiny, přátelství-co lidé dávají nám, co dáváme my jim

-spojitost práce a peněz-důležitost práce pro život člověka (jaké zaměstnání mají rodiče)

-námětové hry umožňující poznávání koloběhu života a lidské společnosti

-vyrábění papírových peněz, mincí-hry v obchodě, nakupování knoflíků, ovoce, zeleniny…

 

Pepina jde k doktorovi

-pojmenování jednotlivých částí lidského těla a některých vnitřních orgánů, pochopení jejich funkce

-vyhledávání v knihách a encyklopediích, práce s obrázky,

-seznámení s prevencí proti nemoci, zdravá strava, nácvik správného mytí rukou

-zakreslování detailů do lidské postavy, výtvarná práce dětí „Doktorský kufřík“

-zdravotně zaměřené činnosti-protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení

-návštěva solné jeskyně-relaxace a poslech pohádky

-překážková dráha- „cesta jablíčka naším tělem“

-seznámení s novou básní a písní

-námětová hra „Návštěva ordinace s prasátkem Pepinou“- poslání pana doktora, chování v ordinaci, vytváření vzájemné důvěry

 

Co dělají rybky?

-seznamování dětí s nejznámějšími druhy ryb a ostatních živočichů našich řek a rybníků

-jak žije ryba ve vodě-způsob života, potrava, přezimování

-seznámení s novou básní, písní

-výtvarná práce-použití různého materiálu, prostředí pod vodou vytváříme pomocí barev a voskovek

-motivační četba z knížky „Žabka Kvakulenka“

-PH „Na rybičky a sumce“, „Na rybáře a rybičky“

-vycházka k rybníku-pozorování přírody a života u vody, co žije pod vodou, kolem vody…

 

Čert a Káča

-rozhovory v komunitním kruhu: představitelé dobra a zla-jak vypadá Nebe, Peklo…

-seznámení s pohádkou Čert a Káča-potrestání zlého chování, charakteristika hlavních postav

-výzdoba třídy a šatny, výroba rekvizit a kulis k divadelnímu představení pro rodiče

-výroba dárku pro rodiče-práce s přírodním materiálem

-nácvik představení pro rodiče- „Čert a Káča“

-seznámení s novými básněmi a písněmi

-nové pohybové hry- „čertí hrátky a rejdění“-zacházení s rekvizitou

-Adventní zvyky-pochopení pojmů a význam tradic

-návštěva divadelního představení „Divadlo Ježek-Mikuláš a čerti“ -Mikulášská nadílka

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou, pracovní sešity a listy, grafomotorické cviky a uvolňování zápěstí, vyhledávání v mapách, atlasech, encyklopediích, prostorová orientace, samostatný přednes básně, písně, skládání vět v divadelním představení, matematické představy, práce s nůžkami, správný úchop tužky…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

Čert a Káča

-seznámení s lidovými tradicemi, trhání Barborek,rozhovory v komunitním kruhu: příchod čerta, Anděla a Mikuláše - představitelů dobra a zla, charakteristika postav a jejich poslání ve světě lidí

-Mikulášská nadílka, vystoupení „Karnevalového divadla Ježek“

-nácvik divadelního představení „Čert a Káča“ pro rodiče, dramatizace pohádky dětmi, uplatnění rolí, zacházení s rekvizitou, výroba kulis 

-zapamatování krátkých textů a pohybové vyjádření „Já mám rohy, kopyta“, „Čerti v pekle“, „Ble ble ble ble“, „Čerti a čertidla“…

- vyjádření písní pohybem, doprovod na klavír „Byla jedna Káča“, „Bu bu bu“, „Neposední čertíci“

-poslech pohádky „Mikulášská nadílka“, „Jak vypadá peklo“

-vyrábění „čertíka Bertíka“ „peklíčko“ (využití různého materiálu), 

-„Čertovské rejdění“- pohybové hry, překážková dráha, soutěže, PH Čertovská honička

- výtvarné vyjádření pohádky – omalovánky, kreslení hlavních hrdinů, dějové posloupnosti pohádky, příprava a malování kulis

- vyjádření písní pohybem, doprovod na klavír

 

Těšíme se na Vánoce s Pepinou

-společná výzdoba třídy, šatny, vytváření adventní atmosféry

-společná koláž dětí „Ježíšek v Betlémě“

-četba biblického příběhu „Narodil se Kristus Pán“, sledování příběhu narození Ježíška ve filmovém zpracování

-vytváření živého Betlému ve třídě, charakteristika jednotlivých postav

-příběhy a pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (co přinesl letošní rok)

-vánoční hádanky a básničky, pranostiky a pověry, vánoční zvyky

-zdobení vánočního stromečku, příchod Ježíška a rozdávání dárků

-jak prožíváme Vánoce s mamkou a taťkou-zvyklosti v rodině, prožívání vánoční atmosféry, lásky a porozumění

-vyrábění vánočního přáníčka pro rodiče (uplatnění různého materiálu, zdobení)

-pečení a zdobení lineckého cukroví (spolupráce maminek)

-ochutnávání cukroví od maminky, výroba vánočního ovocného salátu

-zpívání vánočních koled a písniček, rytmizace a doprovod dětí (Orfův instrumentář)

 

Předškoláci: 

Dýchání s flétnou, rozvíjení jemné motoriky, uvolňování zápěstí, upevňování správného úchopu tužky, nůžek, pracovní sešity, pracovní listy, rozvíjení slovní zásoby-vypravování, rozšiřování věty, práce s pomůckami a obrázky dle pokynů, třídění skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu, určování první a poslední hlásky ve slově, určování počtu slabik, popis obrázku, reprodukování slyšeného příběhu…

 

ČINNOSTI V LEDNU

My tři králové jdeme k vám

-seznámení s lidovými tradicemi a legendami

-lidové zvyky, pranostiky-pochopení významu

-vzpomínání na Vánoce „Co mi přinesl Ježíšek“

-kreslení a malování vánočních dárků a stromečku

-seznámení s „koledou tříkrálovou“, zpívání s kytarou

-vyrábění královské koruny, zdobení, vystříhávání, lepení

-tříkrálová obchůzka po třídách mateřské  a základní školy

 

Malíř mráz

-seznámení s ročním obdobím zima-charakteristické znaky, změny počasí

-proměny přírody, zásady oblékání a bezpečného chování v zimě

-četba příběhu „Krtek a sněhulák“, práce s příběhem

-seznámení s básní „Malíř mráz“ a písní „Sněhulák“

-výtvarná práce „Zima za oknem“, využití techniky otisku

-pohybové hry: „Na dva mrazy, tající kra, tanec vloček…“

-přírodovědné pokusy se sněhem a ledem ve třídě

-hry se sněhem venku, klouzání na lopatách, stavění sněhuláků, iglů, atd.

-denní zaznamenávání aktuálního počasí

 

Čímčarára čím, bříško nasytím?

-rozhovory s dětmi o přírodě v zimě, co dělají zvířátka, ptáci

-práce s obrázky, jak můžeme pomoci zvířátkům a ptáčkům překonat zimu

-krmení ptáčků v krmítkách a na zahradě MŠ

-vycházky do přírody, vnímání zvuků přírody, sledování počasí, pozorování ptáků

-výtvarná práce dětí „Krmítko“-využití různého materiálu

-seznámení s písní „Ptáček volá Vítku, Lidko“

-seznámení s básněmi a pohádkovým příběhem

-sluchová hra ve třídě „Ptáčku, jak zpíváš?“

 

Pohádka o dvanácti měsíčkách

-četba motivační pohádky, práce s pohádkou, 

-seznámení s jednotlivými měsíci a rozdělení do ročních období

-rozhovory s dětmi-co děláme během dne, uvědomění si běhu času a opakujících se situací, vyjádření pantomimou

-výtvarné vyjádření typických znaků jednotlivých měsíců-čepičky

-dramatizace pohádky

-překážková dráha „Cesta ke dvanácti měsíčkům“-využití tělocvičny

-seznámení s básní „Týden a měsíc“ a písničkou „Měsíc za měsícem“

-pozorování polohy hodinových ručiček v souvislosti s činnostmi dětí během dne

-„Jak měříme čas“-experimentování s různými způsoby měření (času, délky, velikosti)

 

Ten dělá to, a ten zas tohle

-seznámení s pohádkovým příběhem „O červené slepičce“

-písničkové a říkankové hádanky-poznáváme povolání/řemeslo ukryté v písničce, říkance

-nácvik tanečku „Kalamajka mik, mik, mik“

-námětové hry dle řemesel (prodavač, kadeřnice, listonoš, cukrářka, kuchař, policista…)

-zpívání s kytarou „Dělání, dělání…“, připomenutí filmové pohádky

-popis obrázků-lidská práce, zaměstnání

-finanční gramotnost, vypravování o zaměstnání rodičů, téma práce a odměna 

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-opakování prstokladu známých tónů, dodržení rytmu

-rytmické hrátky s použitím nástrojů, vytleskávání rytmu a slabik

-logopedická cvičení před zrcadlem

-poznávání a pojmenování geometrických tvarů

-mechanické počítání, hrátky s počitadly

-orientace v čase, vyjmenování dnů v týdnu, ročních období, měsíců v roce

-orientace v prostoru, zařazení předmětů podle pokynů

-úchop tužky a nůžek, uvolňování zápěstí

-hledání rozdílů mezi obrázky

-vypravování příběhu, pohádky, gramatická správnost ve větách

-rozšiřování vět a souvětí

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU