Org. školního roku

 

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

„Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát“

 

Témata:

Vítáme Vás u „Berušek“

- Adaptace dětí na prostředí MŠ. Přivítání dětí po prázdninách, vzpomínání na prožité letní prázdniny, rozhovory s dětmi, volné vyprávění, motivační cvičení – co jsem dělal o prázdninách.

- Seznámení s uvítací básničkou „Dobrý den, dobrý den“ a „Těším se do školky“, písničkou „Jak se jmenuješ“, rozcvičkou „Hola děti, hola“.

-Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, p. učitelkami a dalšími dospělými, Seznámení dětí s maskotem třídy – slavíčkem Pepíčkem. 

-Seznámení s prostředím třídy  - jednotlivé herní „koutky“a pravidla jejich využívání, s prostředím celé MŠ - orientace v budově MŠ-návštěva v některých jiných třídách, s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků zahrady, poznávání okolí MŠ

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít. Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd. 

- Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat. Učíme se domlouvat se, hrát si spolu. Rozvíjení schopnosti spolupráce - společná výtvarná práce dětí - „Naše  školička“.

- Bezpečné chování při všech činnostech – ve třídě i při pobytu venku.

 

Co děláme ve školce

- Seznámení s režimem MŠ - postupné pochopení a zapojení se do režimu v MŠ. Rozhovory s dětmi o tom, co děláme ve školce, uvědomění si běhu času a opakujících se situací, vyjádření pantomimou. Propojení s domácím prostředím.

- Seznámení s básničkou „Co děláme ve školce“ a písničkou „Ať jsi, kdo jsi, pojď si hrát“. Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu.

- Seznámení se dny v týdnu a rozdělením roku do ročních období - „Hodiny s jednou ručičkou“

 - Výtvarná práce dětí - „Můj kamarád“. Úklid pracovního prostoru při výtvarných a pracovních činnostech.

- Nové pohybové hry, relaxace dětí – poslech relaxační hudby.

 

Do školičky chodím rád, pravidla se učím znát 

- Společná tvorba pravidel soužití a bezpečnosti ve třídě – „pusinkové“, „ouškové“, „nožičkové“, „srdíčkové“, „kapičkové“, „talířkové“…

- Vedení dětí ke vzájemné spolupráci a respektování jeden druhého – učit se pochopit, že každý má svá práva a povinnosti.

- Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uspořádání ve třídě, šetrné zacházení a uložení na svá místa.

- Výtvarné ztvárnění domluvených pravidel třídy.

- Seznámení se s písní „Zpívejme si, zpívejme“ a s novou básní „Kamarád“.

- Zařazení nových pohybových her: „Na signál“; „Překážková dráha pro nožičky“; „Magnet“

 

Babí léto přišlo k nám

-Četba motivační pohádky „Pavouček Poutníček“ – seznámení dětí s obdobím babího léta a aktivity pro podporu pozitivního vztahu dětí k okolní přírodě. Seznámení se základními proměnami přírody v podzimním období, znaky podzimu - plodiny, květiny, stěhovaví ptáci, sklizně, poznávání a sušení bylinek, ochutnávání meduňkového a mátového čaje

- Poznávání přírody a vnímání okolního světa při pobytu v přírodě, vnímání barev, vůní a zvuků, pozorování lupou.

- Sběr přírodního materiálu, překonávání přirozených překážek v přírodním terénu -upozornění dětí na bezpečné chování

- Používání různorodých výtvarných pomůcek i přírodního materiálu - výtvarné činnosti s podzimní tematikou - hry s barvou, míchání barev.

- Hudební tvoření, rytmizace, hra na tělo, využití hudebních nástrojů, seznámení s písní „Podzim“ a novou básní „Říjen“

- Cvičení s pavoučkem Poutníčkem a ostatními plyšáky souvisejícími s tímto ročním obdobím.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

- seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na své místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, založení tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, kooperativní činnosti, navazování přátelství s novými kamarády, orientace v číselné řadě, základní a odvozené barvy, práce v písance,…

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

„Měla babka čtyři jabka“

 

Témata:

„Měla babka čtyři jabka“ 

- Získávání poznatků o ovoci prostřednictvím všech smyslů 

- Dokázat pojmenovat některé druhy ovoce a poznat je pomocí smyslů (domácí x exotické ovoce) – výstava ovoce ve třídě 

- Pochopit, že ovoce je důležitým zdrojem vitamínů a že je důležitá jeho konzumace pro naše zdraví 

- Pohybové vyjádření (tanec mazurka) na píseň „Měla babka, čtyři jabka“ 

- Seznámení se s novou písní „Hruška“ a s novou básní „Švestka“ 

- Výtvarné tvoření jablíček, hrušek, švestek a jiných druhů ovoce 

- Zařazení nových pohybových her: „Na sadaře“; „Jablíčkové závody“; „Tanec s jablíčky“ 

- Pozorování zahrádek během vycházky - ovocné stromy, záhony, práce s ovocem na zahradě na podzim 

 

Pohádka „O veliké řepě“

- Seznámení dětí s druhy zeleniny a jejím významem pro zdraví člověka

- Poznávání všemi smysly, vytvoření výstavy zeleniny ve třídě

- Společná práce dětí – „Zdravé mlsání“ -  krájení, vytváření zeleninových jednohubek, ochutnávání

- Výtvarné tvoření – vaříme polívku, 

- Seznámení s pohádkou „O veliké řepě“, skládání dějové posloupnosti, dramatizace pohádky (využití čepiček)

- Seznámení s novou básní „Zelenina“ a písní „“Šel zahradník do zahrady“

- Pohybové hry „Horký brambor“, „Sklízení zeleniny“, „Hop do košíku“

- Pozorování práce na zahradě, sledování zahrádek v okolí MŠ

 

„Do lesa dnes půjdeme, potichoučku budeme“ 

- Získávání znalostí o životě v lese (seznamování se s některými živočichy, rostlinami a stromy – jehličnaté x listnaté) 

- Vytváření si pozitivního vztahu k přírodě a rozvíjení úcty ke všemu živému 

- Seznámení se s pravidly, která je zapotřebí v lese respektovat a dodržovat 

- Seznámení se s nejznámějšími houbami a získávání povědomí o houbách jedlých x nejedlých x jedovatých 

- Výtvarné tvoření: moje houbička, sovička ze sáčku, veverka 

- Seznámení se s písní „Na houbách“ a básní „Les“ 

- Zařazení nových pohybových her: „Myšky“; „Lesní překážková dráha“; „Na hříbečky“ a „Domeček, stromeček, hříbeček“ 

- Procházka do lesa – poznávání různých druhů stromů, hod šiškou do dálky a na cíl, mechový koberec 

 

Kde domov můj

-poslech pohádky „O pejskovi a kočičce – jak zdobili okna vlaječkami“, reprodukce, vysvětlení pojmu státní svátek

- seznámení se symboly České republiky – Velký státní znak, Malý státní znak, Česká vlajka, Státní barvy a hymna. Současný prezident, pražský hrad, hlavní město,…

- poslech naší hymny - jak vznikla, jak se jmenuje dnes, co se v ní zpívá a co musím udělat, když slyším hrát hymnu. Relaxace – poslech skladby B. Smetany - Vltava

- výtvarná práce - vlajka ČR - jak vypadá, jaké má barvy, PH: „Jedeme na Slovensko“

 

Předškoláci:

- Dýchání s flétnou-seznámení s nástrojem 

 - Logopedická prevence

- Pracovní listy a  pracovní sešity

- Uvolňování zápěstí, mechanické počítání

- Upevňování správného úchopu tužky a nůžek

- Stupňování (malý, větší, největší), seřazení předmětů podle velikosti

- Slova opačného významu

- Reprodukce jednoduché věty, reprodukce souvětí

- Poznávání a třídění geometrických tvarů a barev

 

1.10. 2021 – ukázka výcviku dravců a sov (p. Školoud ze ZOO Jihlava)

28.10. 2021 – státní svátek

27.10 – 29.10. 2021 – podzimní prázdniny

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

„Broučci a berušky“

 

Témata:

Dobrou noc, broučci a berušky

- Získávání elementárních znalostí o některých rostlinách a zvířatech, která se „připravují na zimu“ - seznámení se s příběhem „Jak ježek hledal listy“ 

- Vytváření si pozitivního vztahu k přírodě a všemu živému; získávání povědomí o rozmanitosti světa a všímání si změn v přírodě 

- Výtvarné tvoření: „broučci a velký brouček z přírodnin“; „lucernička“ a „medvěd“ 

- Seznámení se s písní „Broučci a berušky“ spojenou s tanečkem a básní „Medvěd“ 

- Pohybové vyjadřování: „Na zvířátka“; „Broučí cesta“; „Na vlaštovky“ 

- Projektový den s rodiči 4.11.2021 – podzimní světélkování spojené s uspáváním přírody „Dobrou noc, broučci a berušky“. Děti se společně s rodiči vydají s lucerničkami do zámeckého parku, kde na ně budou čekat různé úkoly a odměny, a závěrečnou ukolébavkou „uspí“ broučky, které si během týdne ve třídě vyrobily 

 

Martin na bílém koni

- Seznámení s příchodem zimy, vnímání změn v přírodě v souvislosti s ročním obdobím

- Četba příběhu Legenda o svatém Martinovi, dramatizace příběhu

- Připomenutí pravidel slušného chování, objasnění pojmu „dobrý skutek“, uvědomování si důsledků našeho chování na reakce druhých lidí

- Seznámení s písní „Martin na bílém koni“ a básní „Oblečení“

- Dechová a artikulační cvičení                           

- Výtvarná práce – svatomartinské koláče, husa z tácku, malování obrazu

- Seznámení s domácím zvířetem - koněm a jeho využitím pro lidi, PH „Na koníčky“, „Závody koní“

- Překážková dráha. Poučení o bezpečnosti

 

Zrak, chuť, čich, sluch, hmat – poznám, co mám rád!

- Uvědomování si vlastního těla, vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů 

- Pojmenovávání jednotlivých částí těla, které souvisí se smysly 

- Jak si svoje smysly chránit – sluneční brýle; přiměřená teplota jídla; přiměřená hlasitost hudby; čistění nosů (naučit se pořádně smrkat); ochranné pomůcky na ruce 

- Výtvarné tvoření: „veselá ručička“; „moje očičko“ 

- Seznámení se s písní „Smysly“ a básní „Nač má člověk smyslů pět“ 

- Pohybové hry: „Pan čáp ztratil čepičku“; „Zrcadlo“; „My dáme ruku sem ….“; „Hra na slepou bábu“; „Všichni domů“ a sluchová hra „Zvonečku zacinkej“ 

 

V zdravém těle zdravý duch

-seznámení se s některými pojmy spojených se zdravím, poznávání a pojmenování částí těla i některých orgánů

-četba motivačního příběhu „Nemoc“, práce s textem,  seznámení se zásadami prevence proti nemoci, nachlazení a úrazu - zdravá strava, sportování, otužování,dodržování základních pravidel osobní hygieny - nácvik správného mytí rukou, použití kapesníku,…

- rozlišování vhodného oblečení, vhodných potravin, význam bylin pro zdraví, sběr bylin, vaření a ochutnávání bylinkového čaje s medem

-seznámení s písní „Medvědí trápení“ a básní „Rouška“

- výtvarné tvoření – Baciláci, hrneček čaje, koláž – potravinová pyramida. Pokus – špinavé ruce.

- pohybové hry „Bacilák“ „Na lepidla“, Bacily a Vitamíny“

-„Hurvínek u lékaře“ - zásady chování v ordinaci u pana doktora, námětové hry

-zdravotně zaměřené činnosti- dechová a relaxační cvičení, vycházky do přírody, pobyt na čerstvém vzduchu

-návštěva lékárny v Batelově (exkurse, rozdělení léků, zdravotních pomůcek)

 

Předškoláci:

- Pracovní listy a pracovní sešity

- Grafomotorické cviky a uvolňování zápěstí

- Rozvíjení matematických představ

- Pravo-levá orientace

- Sampstatný přednes básně, písně

- Vyhledáávní v encyklopediích

- Kimovy hry, rozvíjení hmatového vnímání

- Dýchání s flétnou 

 - Logopedická prevence

 

 

4.11. 2021 – screening očí

4.11. 2021 – projektový den – „Dobrou noc, broučci a berušky“

11.11. 2021 – vánoční fotografování

17.11. 2021 – státní svátek

28.11. 2021 – rozsvícení vánočního stromu

 

ČINNOSTI V PROSINCI

 

Čertíci a čertice

- Seznámení dětí s tradicí sv. Mikuláše prostřednictvím příběhu „Mikuláš“ 

- Upevňování hezkých a příjemných zážitků, které jsou spojeny s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla; rozlišování dobra a zla 

- Čertovské tvoření: „čertík Bertík“; „Anděl Páně“; „Mikuláš“ a „pytel plný překvapení“ 

- Seznámení se s písní „Písnička pro čerta“ a básní „Čertíci a čertice“ 

- Zařazení nových pohybových her: „Pohoupání na obláčku“; „Čertí simulanti“; „Čertík kolem ohně chodí“ 

- Prožitkový den – „Čertí rojení“ - Mikulášská nadílka 

 

Až Ježíšek na zvoneček zacinká, kouzlo Vánoc nás přivítá

-společné zdobení vánočního stromečku, třídy a šatny, vytváření a prožívání vánoční atmosféry

- čtení vánočních příběhů, práce s knihou, „Příběh o narození Ježíška“, sledování příběhu narození Ježíška ve filmovém zpracování na PC, sledování pohádek na přání

-vytváření živého Betlému ve třídě, dramatizace, charakteristika jednotlivých postav

- prožívání Vánoc v rodině – vyprávění o zvyklostech v rodině, zvyky a tradice v českých i cizích zemích

-vyrábění vánočních přáníček a dárečků pro rodiče

-vyrábění vánočních ozdob na stromeček z těsta, zdobení perníčků, výroba vánočního ovocného salátu, vánoční tvoření – využití různého materiálu a technik, společná koláž dětí 

-zpívání koled a vánočních písní „Už jsou tu Vánoce“, „Veselé vánoční hody“, „Pásli ovce valaši“, „Jak jsi krásné neviňátko“, rytmizace a doprovod dětí (Orfův instrumentář)

- seznámení s básněmi „Jablíčko“, „Vánoční svět“

- vánoční nadílka ve třídě, rozbalování dárků a seznamování se s novými hračkami

- vycházky po okolí, pozorování vánoční výzdoby na domech i v městysi, pozorování změn v přírodě, hrátky se sněhem

 

Předškoláci:

Pracovní sešity, pracovní listy, dýchání s flétnou, rozvíjení jemné motoriky, uvolňování zápěstí, upevňování správného úchopu tužky, nůžek, rozvíjení slovní zásoby-vypravování, rozšiřování věty, práce s pomůckami a obrázky dle pokynů, třídění skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny, orientace v číselné řadě, orientace v prostoru, slova opačného významu, určování první a poslední hlásky ve slově, určování počtu slabik, popis obrázku, vytváření zdrobnělin, logopedické chvilky u zrcadla, reprodukování příběhu…

 

Další:

3. 12. – prožitkový den „Čertí rojení“

6. 12. – zdobení stromečku

od 23. 12. – do 2.1. - vánoční prázdniny – přerušení provozu MŠ 

ČINNOSTI V LEDNU

 

Tříkráloví koledníčci

- vzpomínání na Vánoce „Co mi přinesl Ježíšek“, povídání o zážitcích prožitých o vánočních prázdninách. Rozvíjení řečových dovedností a samostatného mluvního projevu.

- seznamování a prohlížení vánočních hraček a her – pravidla užívání, uložení na své místo

- rozvíjení sebeobslužných činností a samostatnosti, dodržování pravidel slušného chování, pravidel ve třídě i na procházce.

- vytváření povědomí o lidové tradici a zvycích - Tři králové, dramatizace, objasnění pranostik - pochopení významu

- seznámení s písní „My tři králové jdeme k vám“, vysvětlení nových pojmů, rytmizace

- výtvarné tvoření – výroba papírových královských korun, malování Tří králů

- nové pohybové hry – „Tající kra“, „Přišli k nám a byli tři“, „Co může vidět hvězda“, „Cesta do Betléma“ – sluchová hra, „Královský poklad“

- hry s písmeny K, M, B. Zvládání napodobit některá písmena, vědět, jak vypadají některá čísla

 

Pohádka O dvanácti měsíčkách

- četba motivační pohádky „O dvanácti měsíčkách“, práce s pohádkou, osvojení základní orientace v čase - seznámení s jednotlivými měsíci a rozdělení do ročních období, jejich typické znaky - „Hodiny s jednou ručičkou“, procvičování dnů v týdnu a základních časových pojmů

- výtvarné vyjádření typických znaků jednotlivých měsíců – výroba čepiček, dramatizace pohádky

- překážková dráha s využitím tělocvičného nářadí „Cesta ke dvanácti měsíčkům“, překonávání překážek a plnění úkolů

- seznámení s novou písní a básní, pohybové vyjádření.

- pozorování polohy hodinových ručiček v souvislosti s činnostmi dětí během dne

- Jak měříme? - experimentování s různými způsoby měření (času, délky, velikosti), poměřování a řazení dětí podle velikosti

 

Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty, ty jsou prima

- seznámení dětí s typickými znaky zimy, s druhy zimních sportů, s pravidly soutěží, s vybavením sportovců. Sledování pořadů pro děti na PC, tradice a symbolika zimních olympijských her. 

- zimní radovánky na sněhu (i ve třídě) - lyžování, skoky na lyžích, hod sněhovou koulí, stavba iglú, krasobruslení, bobování. Zvládání základních pohybových dovedností a koordinování svých pohybů nejen na sněhu a na ledu 

-výtvarná koláž (vystříhávání, lepení, dokreslování) a další výtvarné tvoření – lyže, sáně, medaile

-seznámení s pravidly bezpečného chování při zimním sportování, vhodné oblečení, nebezpečí úrazu na ledu, pravidla chování na zamrzlých plochách v přírodním terénu

-seznámení s novou básní „To to zebe“ a písní „Lyže“ - doprovod klavír

-pokusy s vodou a ledem, pozorování ledu a jeho rozpouštění v přírodovědném koutku

-pohybové hry: „Na dva mrazy, tající kra, tanec vloček…“

 

Víš, kdo v zimním lese pytel sena nese? 

- získávání elementárních znalostí o životě zvířátek a jejich ochraně a pomoci v zimních měsících 

- Jaká zvířátka chodí v zimě ke krmelci a co jim tam můžeme přinést?

- Kdo se o zvířátka stará (myslivec, hajný) – společná cesta ke krmelci; pozorování a poznávání stop ve sněhu 

- práce s encyklopedií; seznámení se s různými zvířátky a ptáčky, kteří v zimě potřebují naši pomoc 

- výtvarné tvoření: krmítko pro ptáčky 

- seznámení se s novou básní „Myslivec“ a písní „Kdo to ťuká na okénko“ 

- nové pohybové hry: „Na ptáčky“ a „Na vlaštovky“; sluchová hra „Ptáčku, jak zpíváš?“ 

- krmení pro ptáčky do krmítka na zahradě MŠ

 

Předškoláci:

- procvičování sluchového vnímání, sluchové paměti

- rytmické hrátky s použitím nástrojů, vytleskávání rytmu a slabik

- logopedická cvičení před zrcadlem

- poznávání a pojmenování geometrických tvarů

- mechanické počítání, hrátky s počitadly

- orientace v čase, vyjmenování dnů v týdnu, ročních období, měsíců v roce

- správný úchop tužky a nůžek, grafomotorické cviky

- hledání rozdílů mezi obrázky, labyrinty

- vyprávění příběhu, pohádky - rozšiřování vět a souvětí, gramatická správnost věty

ČINNOSTI V ÚNORU

 

Ten dělá to a ten zas tohle

- Seznámení s některými druhy zaměstnání, využití obrazového materiálu – profese

- Získávání úcty k lidské práci, respektování a vážení si práce druhých lidí

- Vypravování o zaměstnání rodičů, práce x odměna, seznámení s penězi - finanční gramotnost

- Námětové hry dle řemesel (prodavač, kadeřnice, listonoš, cukrářka, kuchař, policista…)

- Seznámení s písní „Kalamajka mik, mik, mik“, nácvik tanečku, a básní „Čím chci být?“

- Výtvarná práce – „Čím bych chtěl být, až vyrostu?“ – ukázka šicího stroje

- Pečení ovocné bublaniny – užívání všech smyslů

- Nové pohybové hry a pantomima – hádáme profese

 

Já jsem malá holčička, říkají mi „Písnička“ 

- Seznámení se s nejznámějšími hudebními nástroji, poznávání nástrojů na obrázku i podle sluchu 

- Vnímání rozdílu mezi básní a písní; rozlišovat hudbu: pomalou x rychlou, smutnou x veselou, potichu x nahlas 

- Osvojení si základních pojmů, jakými jsou: noty, notová osnova, houslový klíč, pomlka, dirigent, hudební skladatel, melodie ……. 

- Určování polohy not v notové osnově 

- Výtvarné tvoření: „hrajeme na klavír“; „moje kytara“ 

- Práce s poslechovou ukázkou: Leopold Mozart „Jízda na saních“ a Camille Saint-Saëns „Karneval zvířat – část 7: Akvárium“ 

- Zařazení nových pohybových her: „Na kapelu“; „Kdo uhodí do bubínku“ 

 

Pohádka O Červené Karkulce 

- Seznámení se s pohádkou O Červené Karkulce – poslouchání pohádky a její následné reprodukování v různých aktivitách 

- Rozvíjení řečových a komunikativních dovedností, vytváření si pozitivního vztahu ke čtení a k literatuře 

- Získávání povědomí o tom, co dělat, když se dítě ztratí, nebo ho osloví cizí člověk 

- Výtvarné tvoření: „Karkulka“; „vlk z papírových tácků“; „košíček dobrot pro babičku“ 

- Seznámení s novou písní „Červená Karkulka“ a básní „Karkulka“ 

- Nové pohybové hry „Vlk chodí po lese“; „Cesta k babičce“; „Na Karkulky a vlky“ 

- Dramatické ztvárnění pohádky dětmi 

 

Předškoláci:

- pracovní sešity a pracovní listy

- procvičování geometrických tvarů

- rytmizace slov 

- rozvíjení sluchového vnímání

- skloňování podstatných jmen

- tvoření protikladů

- posilování paměti

- samostatné vypravování pohádkového příběhu…

 

ČINNOSTI V BŘEZNU​

 

Masopustní veselice barví nos a barví líce

Seznámení s některými lidovými tradicemi, které jsou spojovány s obdobím masopustu (průvod, hody, maškary,…)

Rozvíjení tvořivosti a estetického vnímání - vyrábění karnevalové masky a klaunů z různého materiálu

Seznámení s novou písní „Lesní bál“, využití různých hudebních nástrojů

Seznámení s pohybovou básní „Brzy bude velký bál“ a novými pohybovými hrami

Společné přípravy na karneval, výzdoba třídy – velký „Klaun Pepík“, balonky, řetězy z krepového papíru a další

Karneval ve třídě Berušek – společné prožívání radosti a veselí (zábavné dopoledne - promenáda v maskách, tanec, rej masek, karnevalové hry)

 

Kniha je můj kamarád

- Vytváření si kladného vztahu k četbě a získávání pozitivních zážitků spojených s knihou; seznámení se s psanou podobou jazyka

- Jak čtou slepí? => Braillovo písmo

- Třídění knih podle žánrů, velikosti, jazyka, …..

- Význam a správné využití knih

- Seznámení se s pojmy: spisovatel, ilustrátor, knihovna, knihkupectví

- Výroba záložky do své oblíbené knihy

- Seznámení se s básní „Knížka“ a písní „Knihy“

- Osvojení si správného zacházení s knihou

 

Vítej jaro!

- motivační četba pohádky „Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“

- seznámení s básní a písní „Jarní“, „Vítání jara“

- vynášení „Morany“ jako symbolu zimního období a loučení se zimou

- nové pohybové hry „Vyháníme zimu a Rozehřívání sněhuláka“

- hledání kontrastů zimy a jara v přírodě. Jarní procházka s úkoly.

- co se děje v přírodě, když přichází jaro-pozorování a porovnávání – probouzení přírody, seznámení s jarními květinami

- výtvarné ztvárnění přicházejícího jara „Stromy“,„Kočičky“, „Sluníčko“

 

Barevné očko, dvě očka, na křídle má babočka

- Získávání znalostí „o životě v trávě“ – poznávání některých drobných živočichů, kteří žijí na loukách i v zahradách

- Přiblížení si způsobu života v mraveniště a ve včelím úlu – dělba rolí a systematičnost práce těchto malých zvířátek

- Osvojování si vývojových stádií motýla

- Dramatické ztvárnění básničky „Polámal se mraveneček“ a seznámení se s novou písní o hmyzím světě

- Výroba jarní rozkvetlé louky – „malování kuličkou“; motýlků a dalších zvířátek

- Zařazení nových pohybových her „Na slimáky“; „Závody stonožek“; „Barevné domečky“

 

Popletená zvířátka

- Rozhovory nad obrázky s domácími zvířátky a mláďátky – jak vypadají, čím se živí, kde bydlí, jaký nám dávají užitek, vytváření zvířecích rodinek, pojmenování a přiřazování.

- Určování zvířátek podle sluchu - sluchová hra – Na mňoukavou kočku. Pohybové hry – předveď zvířátko, zvířecí závody, Honzo vstávej!

- Výroba zvířátek – využití různých technik.

- Seznámení s písní „Hymna zvířátek“, „Když jsem já sloužil“ a básničkou „Kvočna“

- Artikulační a dechová cvičení. Hádanky o zvířátkách.

- Vyhledávání v knihách a encyklopediích

- Pozorování života koní, kačenek, králíků, slepiček, morčat aj. Poučení dětí o bezpečnosti.

 

Předškoláci:

-kooperativní činnosti-vyjednávání ve skupině pomocí vhodné komunikace

-skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů

-logopedická prevence, procvičování mluvidel před zrcadlem

-doplnění tabulky - „Co už umím“

-procvičování matematických operací, zrakové a sluchové percepce

-poznávání doplňkových barev, odstínů barev, uvolňování zápěstí, grafomotorika

-samostatný přednes básně, písně, pohádky

-samostatná péče o pomůcky v předškoláckém koutku

 

4. 3. – karneval ve třídě

18. 3. – vynášení Morany – loučení se zimou a vítání jara

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček

- Seznámení se s některými tradicemi a zvyky českých Velikonoc; jaké tradice dodržují děti doma 

- Získávání povědomí o některých významných velikonočních dnech 

- Barvení vajíček, výroba velikonočních přáníček pro rodiče, výroba ovečky z papírových deček 

- Seznámení se s písněmi „Velikonoční“ a „Písnička slepičí“, „Pomlázka“; a velikonočními básničkami a říkankami „Hody, hody doprovody“

- Nové pohybové hry „Vajíčka se kutálejí“; „Na kvočnu a kuřátka“; „Závody s vajíčkem“, „Na detektivy“

- Výzdoba třídy i šatny jarními motivy, velikonoční tematikou

- Kooperativní činnosti- vyrábění z různých materiálů a různými technikami „Kohout a slepice“, „Zajíček“, „Beránek“

- návštěva kuchyňky ZŠ – pečení lineckého cukroví – vajíček

- velikonoční stezka – plnění zábavných a vzdělávacích úkolů spojených s hledáním vajíček

-poslech motivační pohádky „Chaloupka na Vršku“ - následná práce s textem

-grafomotorická cvičení „Zob, zob, zrníčka“, „spirálky“

-Matematická gramotnost-řazení kraslic podle velikosti, přiřazování číslic k počtu vajíček

 

Naše planeta ZEMĚ 

- Získávání elementárních poznatků o planetě Zemi – práce s globusem: členění na kontinenty (jací lidé a zvířata na nich žijí, co se tam pěstuje za plodiny, jaké je tam podnebí….) a oceány 

- Rozhovory s dětmi o tom, proč je důležité Slunce k životu na Zemi, proč se země otáčí, proč se střídá den a noc, … 

- Vytváření si pozitivního vztahu k okolní přírodě => Co je pro naši planetu dobré a co naopak není a proč? 

- Opakování poznatků o třídění odpadů => rozlišení barevných kontejnerů; písnička s pohybem od Míši Růžičkové - Popelář 

- Seznámení se s novými básněmi a písněmi 

- Nové pohybové hry „Gravitace“; „Nekonečno“; „Bez Slunce“ 

 

Čáry, máry,fuk

- Seznámení s tradicí „Pálení čarodějnic“, rozlišení dobra a zla v příbězích i ve skutečnosti. 

- Seznámení s písničkou „Čarodějnice“ a básničkou „Letí, letí mrak“ 

- Výtvarné čarování – míchání barev, „mizení“ obrázku, kresba čarodějnice podle své fantazie; míchání kouzelného lektvaru

- Čarodějnický den ve školce – rej čarodějnic, přehlídka kostýmů, tanec na hudbu, hry a soutěže, míchání lektvarů, pantomima 

- PH: „Na zlého čaroděje“, „Na čarodějnici“ 

- Četba z knihy „Malá čarodějnice“ 

 

Předškoláci:

-pedagogická diagnostika – sluchové vnímání, řeč, …

-dýchání s flétnou

-procvičování matematických operací – třídění, porovnávání, řazení

-pracovní sešity, pracovní listy

-grafomotorická cvičení, uvolňování zápěstí

-samostatné skládání vět a souvětí, dodržení dějové linie při vyprávění pohádky

-logopedická cvičení, uvolňování mluvidel

-prostorová orientace, třídění prvků

 

Velikonoční prázdniny – 14. 4. 2022

Čarodějnický rej – 28. 4. 2022

Divadlo Rádio Vysočina – 29. 4. 2022

 

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

Nejlepší maminka na světě je ta moje

- podporování pocitu sounáležitosti k rodině - rozhovory s dětmi o domácím prostředí, o nejbližších členech rodiny, mamince, o jejich poslání. Pojmenování jednotlivých členů.

- rozšiřování a upevňování citových vztahů dětí ke členům rodiny, rozvíjení ochoty pomoci – rozhovory o maminkách, jaké jsou, co pro nás znamenají, co pro nás všechno dělají a jak můžeme pomáhat my mamince. Četba příběhu „Překvapení pro maminku“

- nácvik vystoupení ke Dni matek – rozdělení rolí, nácvik písní a básní s tanečkem, výroba rekvizit

-výtvarná práce dětí „moje maminka“, vytváření dárečku pro maminku, výroba přáníčka pro maminky

- nové pohybové a dramatické hry „Maminčiny korále“, „Zrcadlo“

- seznámení s básní „ Moje mamčo“ a písní „To se podaří“

- tancování s Dádou Patrasovou - Diskoškolka Pusa        

 

Cesta do Vesmíru

-vyhledávání v knihách a encyklopediích, četba z knih

-rozhovory s dětmi v KK o Vesmíru, sluneční soustavě - vesmírných tělesech, planetách, slunci, měsíci a jejich pohybu

-nová báseň „Meteory“, nová píseň „Raketa“ (Naše Země kulatá)

-výtvarné a pracovní aktivity – výroba rakety z ruličky, ztvárnění vesmíru, jednotlivých planet

-cvičení s míči, PH „Na planety“, „Let na měsíc“, „ Velký třesk“, hra na astronauty-povrch měsíce-stav beztíže

-demonstrace – pohyb planet kolem Slunce, otáčení Měsíce kolem Země

 

Skřítek živel

- Seznámení se čtyřmi základními živly – oheň, vzduch, voda a země

- Uvědomování si užitku těchto živlů a zároveň nebezpečí, které z nich může plynout 

- Pozorování přírodních jevů a provádění jednoduchých experimentů 

- Osvojování si poznatků o živé i neživé přírodě 

- Výtvarná práce: „Živly žijí“ – výroba čtyř živlů 

- Seznámení se s novou básní a písní 

- Nové pohybové hry: „Plamínek“ a „Živle nezlob se“ 

- Koloběh vody v přírodě – dramatizace, výtvarné ztvárnění

 

Medvědi a opice, líbí se nám nejvíce

-Získávání poznatků o zvířatech, která lze vidět v zoologické zahradě;   

  vytváření pozitivního vztahu ke zvířátkům a učení se chránit vše živé 

- Poslech motivačního příběhu, poznávání jednotlivých zvířátek podle zvuku, vyhledávání v encyklopediích

- Výtvarné tvoření: výroba žirafy, papouška, slona,…

- Seznámení se s básní „Kamarád z Afriky“ a písní „Slon“ 

- Nové pohybové hry: „Na zvířátka“; „Na opice“, „Tučňáčci"; „Opičí překážková dráha“

- Zpívání a tančení na písně Míši Růžičkové – Zoo a Sloník Toník 

 

Předškoláci:

-grafomotorické cviky, pracovní listy, pracovní sešity

-rozvíjení paměti a pozornosti, udržení pozornosti při plnění úkolů

-logopedická cvičení – logopedické pohádky a písničky

-dýchání s flétnou

-kooperativní činnosti ve skupinkách

-matematické představy, geometrické tvary, číselná řada

-pravo-levá orientace

-rozvíjení zrakového a sluchového vnímání

 

Zápis do MŠ – 3. 5., 5. 5. 2022

Besídka u Berušek – 5. 5. 2022

Beseda se spisovatelkou – 9. 5. 20222

Kino Dolní Cerekev – 11. 5. 2022

Fotografování – 12. 5. 2022

Exkurze do VKK – 18. 5. 2022

IZS pro předškoláky – 26. 5. 2022

Výlet do ZOO – 27. 5. 2022

ČINNOSTI V ČERVNU

 

Setkání u indiánského kmene

-Seznámení se s odlišnou kulturou a jejich zvyklostmi;   

  chápání odlišností a učení se toleranci  - odlišné zvyky, vzhled,

  chování, řeč, dovednosti

- Poslech příběhu „Bob a bobek u indiánského léčitele“

- Výtvarné tvoření: indiánský totem, čelenka, lapač snů, stavba teepee

- Seznámení se s básní „Indiánské říkadlo“ a písní „Indiáni“ 

- Nové pohybové hry: „Na barevná peříčka“, „Stádo koní“

- Tancování na písničku Míši Růžičkové – „Malí indiáni“ 

- Vstříc indiánskému dobrodružství – indiánská stezka lesem

 

Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe!

- Prohlubování vědomostí o dopravních prostředcích, značkách a dopravních situacích 

- Získávání dovedností a zkušeností, kdy a jak přejít přes vozovku, jak se chovat v dopravních prostředcích, jak bezpečně jezdit na kole, …. 

- Procvičování sluchového vnímání – rozlišování různých zvuků dopravních prostředků 

- Námětové hry na řidiče, revizory, cestující, ….. 

- Výtvarné tvoření: semafor, dopravní značky, autobus  

- Seznámení se s básní „Semafor“ a písní „Vláček“ 

- Nové pohybové hry „Na barevná auta“, „Mašinky“

- Pozorování a poznávání dopravních značek při cestě do školky; na procházce 

- Dopravní dopoledne na zahradě MŠ: dodržování pravidel silničního provozu

 

Záchranné složky v akci

- Poslech příběhu z publikace „Aby se nic nestalo“. Co jsou záchranné složky, jaký je jejich úkol a jak nám mohou pomoci.

-Jak správně volat na tísňovou linku – řešení nebezpečných situací, přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla.

- Výtvarné tvoření – oheň, ztvárnění telefonních čísel, výroba vysílačky

- Seznámení se s básní „Záchranáři“ a písní „Policista“ 

- Pohybové hry „Na policajty a zloděje“, „Nejdelší hadice“, „Tísňová čísla“

- „Den s hasiči“ – návštěva hasičské zbrojnice v Batelově, ukázka techniky a práce hasičů

 

Objevujeme krásy kolem nás

-seznámení se s místem, kde dítě žije, rozdíl mezi městem a vesnicí. Vytváření si k místu pozitivní vztah.

- orientace v místě, kde dítě bydlí. Seznámení se s jednotlivými budovami a historií obce.

- seznámení s písní „Postavíme dům“, s novou básní „Domeček“

- výtvarné tvoření – můj domeček, znak města, „Naše obec“ – 3D model – rozvoj fantazie

- vyhledávání v mapě, zakreslení cesty ze školky domů, navštívení míst bydliště jednotlivých dětí, poznávání čísel na domech.

- ohlédnutí za uplynulým rokem – co jsme všechno spolu prožili, prohlížení fotodokumentace, opakování básniček a písniček

-„Šipkovaná v Batelově“ - zábavné dopoledne s plněním úkolů a cesta za pokladem

-„Do městečka na zmrzlinu“, kreslení na chodník, kreslení v přírodě

-slavnostní rozloučení s budoucími školáky v obřadní síni KD

-vycházky do městečka a okolí Batelova, seznámení s důležitými památkami, významnými budovami a další zajímavosti městyse

-pozorování kvetoucích stromů, keřů, květin, zahrádek v okolí MŠ, sběr černého bezu

- „Co nás čeká o prázdninách“-charakteristické znaky léta, radovánky spojené s létem, rozhovory s dětmi o plánovaných akcích s rodinou, kamarády…

 

Předškoláci:

 -práce s pracovními sešity a listy, grafomotorické cviky

-dýchání s flétnou

- porovnávání množství, stavby z geometrických tvarů, skládání z papíru

-pravo-levá orientace, orientace v čase, sluchové a zrakové rozlišování

-logopedická prevence – jazykové hříčky, logopedické pohádky

-samostatné vypravování pohádky, dějová posloupnost

-rozvíjení funkčních gramotností

 

Akce:

2. 6. 2022 – Den dětí na zahradě MŠ

8. 6. 2022 – dopravní dopoledne

17. 6. 2022 – Den s hasiči – návštěva hasičské zbrojnice v Batelově

21. 6. 2022 – Rádio Vysočina

23. 6. 2022 – rozloučení s předškoláky v KD

28. 6. 2022 – kino v Dolní Cerekvi

 

21. 6. 2022 – informativní schůzka pro rodiče předškoláků v ZŠ