Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Září klepe na vrátka

-seznamujeme se s novými kamarády i p. učitelkami, učíme se domlouvat se, hrát si spolu

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznamujeme se s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru, orientace v budově MŠ-návštěva v některých jiných třídách

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými, seznámení s prvním pravidlem třídy „Pusinkové pravidlo“  

Co nám přišlo do školky poštou?

-Rozhovory v komunitním kruhu „Co dělali naši kamarádi Brouček a Beruška o prázdninách“, „Můj nejlepší kamarád“ (zážitky dětí z prázdnin a domácího prostředí v uplynulých měsících)

-Příchod nového maskota třídy- prasátka Pepiny „Do školky přišel dopis a balík poštou“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“

- společná výtvarná práce dětí „Prasátka Pepa a Tomík“ (otisk prstové barvy)

-Seznámení s písní „Kdo jsi kamarád“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-cvičení s prasátkem Pepou a ostatními plyšák

U nás doma

-Sledování pohádky o prasátku Pepě, pojmenování členů rodiny a jejich místa v rodině, navázání na rozhovory s dětmi o členech rodiny, bydlení

-pochopení důležitosti zázemí v rodině i školce (společně domluvená pravidla soužití v kolektivu- „ručičkové pravidlo“)

-Nová básnička, píseň, pohybová hra

-přiřazování obrázků podle tématu, pojmenování předmětů v domácnosti i ve školce, myšlenkové propojení domácího prostředí s prostředím v MŠ, budování pocitu důvěry a bezpečí

-společná výtvarná práce dětí-koláž

-společný úklid pracovního prostoru při výtvarných a pracovních činnostech a při stolování

 

Hurá do přírody s Pepinou

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, sklizeň, poznávání a sušení bylinek, ochutnávání meduňkového a mátového čaje

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, umístění ve třídě, pozorování, seznámení s „přírodovědným koutkem“ a pomůckami, které nám umožňují poznávat přírodu

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě („nožičkové pravidlo“)

Předškoláci:

-Spolupracující a kooperativní činnosti, seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, založení tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, navazování přátelství s novými kamarády…

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Barvy podzimu

-Povídání s dětmi-základní znaky podzimu, změny v přírodě

-barvy a vůně podzimu-vnímání okolního světa při pobytu v přírodě

-sběr přírodního materiálu, překonávání přírodního terénu (upozornění dětí na bezpečné chování)

-společní práce dětí-využití plodů lesa a dalšího materiálu-koláž

-hudební tvoření, rytmizace, hra na tělo, využití hudebních nástrojů

-seznámení s novými básněmi, říkadly, písní

 

Na oběd i na svačinu, každý den jím zeleninu

-Rozhovory v KK-co označujeme za zeleninu, odkud ji získáváme, kde roste

-seznamování dětí s druhy zeleniny-výstava ve třídě-poznávání všemi smysly

-ochutnávání a vytváření vlastních výtvorů ze zeleniny-„jednohubky“

-experimentování s přírodním barvivem-výtvarné tvoření pomocí řepy

-vystříhávání a lepení dle dějové posloupnosti-pohádka „O veliké řepě“

-dramatizace pohádky, charakteristika jednotlivých postav

 

Koulelo se koulelo červené jablíčko

-Seznámení s nejznámějšími druhy ovoce (naše i exotické ovoce)

-poznávání všemi smysly-vytvoření výstavy ovoce ve třídě

-společná práce dětí-ovocný salát, krájení, ochutnávání

-význam ovoce pro zdraví člověka

-vyhledávání v knížkách a encyklopediích-pojmenování

-hry s padákem a nové pohybové hry

-vytváření z odpadního materiálu- „Ananas“

 

Malované počasí

-poznávání a pojmenování přírodních jevů a podzimního počasí

-dramatizace přírodních jevů, uvolňující a relaxační cvičení

-pohybově-rytmické hrátky s hudbou

-překážková dráha ve třídě-překonávání překážek, lezení, plazení, skákání

-společná akce dětí s rodiči-vyrábění draků z různých materiálů

-seznámení s novou písní, básní, pohádkovým příběhem

 

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-seznámení s nástrojem

-grafomotorika, pracovní listy, pracovní sešity

- mechanické počítání-„Na početního krále“

-stupňování (malý, větší, největší), seřazení předmětů podle velikosti

-slova opačného významu

-reprodukce jednoduché věty, reprodukce souvětí

-poznávání a třídění geometrických tvarů

-napodobování písma podle vzoru (vlastní jméno).

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Kde domov můj?

-rozhovory s dětmi na téma oslav 28. Října

-seznámení s novými pojmy: Státní svátek, vlajka, státní znak, hymna, prezident

-poslech České státní hymny, vysvětlení obsahu

-vyhledávání v mapě České republiky-hlavní město, rodné město, řeky…

-výroba vlajky „Beruškové třídy“, seznámení s básní „Vlajka“

 

Nakupujeme s Pepinou

-seznamování dětí s funkcí a významem peněz, jakou mají hodnotu a k čemu slouží

-seznamování s pohádkovými příběhy (O kohoutkovi a slepičce, Sůl nad zlato)

-návštěva řeznictví a obchodů v místním městečku, praktické využití peněz k nákupu, uplatnění nakoupených potravin v kuchyňce „vaříme s Pepinou“

-spojitost rodiny, přátelství-co lidé dávají nám, co dáváme my jim

-spojitost práce a peněz-důležitost práce pro život člověka (jaké zaměstnání mají rodiče)

-námětové hry umožňující poznávání koloběhu života a lidské společnosti

-vyrábění papírových peněz, mincí-hry v obchodě, nakupování knoflíků, ovoce, zeleniny…

 

Pepina jde k doktorovi

-pojmenování jednotlivých částí lidského těla a některých vnitřních orgánů, pochopení jejich funkce

-vyhledávání v knihách a encyklopediích, práce s obrázky,

-seznámení s prevencí proti nemoci, zdravá strava, nácvik správného mytí rukou

-zakreslování detailů do lidské postavy, výtvarná práce dětí „Doktorský kufřík“

-zdravotně zaměřené činnosti-protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení

-návštěva solné jeskyně-relaxace a poslech pohádky

-překážková dráha- „cesta jablíčka naším tělem“

-seznámení s novou básní a písní

-námětová hra „Návštěva ordinace s prasátkem Pepinou“- poslání pana doktora, chování v ordinaci, vytváření vzájemné důvěry

 

Co dělají rybky?

-seznamování dětí s nejznámějšími druhy ryb a ostatních živočichů našich řek a rybníků

-jak žije ryba ve vodě-způsob života, potrava, přezimování

-seznámení s novou básní, písní

-výtvarná práce-použití různého materiálu, prostředí pod vodou vytváříme pomocí barev a voskovek

-motivační četba z knížky „Žabka Kvakulenka“

-PH „Na rybičky a sumce“, „Na rybáře a rybičky“

-vycházka k rybníku-pozorování přírody a života u vody, co žije pod vodou, kolem vody…

 

Čert a Káča

-rozhovory v komunitním kruhu: představitelé dobra a zla-jak vypadá Nebe, Peklo…

-seznámení s pohádkou Čert a Káča-potrestání zlého chování, charakteristika hlavních postav

-výzdoba třídy a šatny, výroba rekvizit a kulis k divadelnímu představení pro rodiče

-výroba dárku pro rodiče-práce s přírodním materiálem

-nácvik představení pro rodiče- „Čert a Káča“

-seznámení s novými básněmi a písněmi

-nové pohybové hry- „čertí hrátky a rejdění“-zacházení s rekvizitou

-Adventní zvyky-pochopení pojmů a význam tradic

-návštěva divadelního představení „Divadlo Ježek-Mikuláš a čerti“ -Mikulášská nadílka

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou, pracovní sešity a listy, grafomotorické cviky a uvolňování zápěstí, vyhledávání v mapách, atlasech, encyklopediích, prostorová orientace, samostatný přednes básně, písně, skládání vět v divadelním představení, matematické představy, práce s nůžkami, správný úchop tužky…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

Čert a Káča

-seznámení s lidovými tradicemi, trhání Barborek,rozhovory v komunitním kruhu: příchod čerta, Anděla a Mikuláše - představitelů dobra a zla, charakteristika postav a jejich poslání ve světě lidí

-Mikulášská nadílka, vystoupení „Karnevalového divadla Ježek“

-nácvik divadelního představení „Čert a Káča“ pro rodiče, dramatizace pohádky dětmi, uplatnění rolí, zacházení s rekvizitou, výroba kulis 

-zapamatování krátkých textů a pohybové vyjádření „Já mám rohy, kopyta“, „Čerti v pekle“, „Ble ble ble ble“, „Čerti a čertidla“…

- vyjádření písní pohybem, doprovod na klavír „Byla jedna Káča“, „Bu bu bu“, „Neposední čertíci“

-poslech pohádky „Mikulášská nadílka“, „Jak vypadá peklo“

-vyrábění „čertíka Bertíka“ „peklíčko“ (využití různého materiálu), 

-„Čertovské rejdění“- pohybové hry, překážková dráha, soutěže, PH Čertovská honička

- výtvarné vyjádření pohádky – omalovánky, kreslení hlavních hrdinů, dějové posloupnosti pohádky, příprava a malování kulis

- vyjádření písní pohybem, doprovod na klavír

 

Těšíme se na Vánoce s Pepinou

-společná výzdoba třídy, šatny, vytváření adventní atmosféry

-společná koláž dětí „Ježíšek v Betlémě“

-četba biblického příběhu „Narodil se Kristus Pán“, sledování příběhu narození Ježíška ve filmovém zpracování

-vytváření živého Betlému ve třídě, charakteristika jednotlivých postav

-příběhy a pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (co přinesl letošní rok)

-vánoční hádanky a básničky, pranostiky a pověry, vánoční zvyky

-zdobení vánočního stromečku, příchod Ježíška a rozdávání dárků

-jak prožíváme Vánoce s mamkou a taťkou-zvyklosti v rodině, prožívání vánoční atmosféry, lásky a porozumění

-vyrábění vánočního přáníčka pro rodiče (uplatnění různého materiálu, zdobení)

-pečení a zdobení lineckého cukroví (spolupráce maminek)

-ochutnávání cukroví od maminky, výroba vánočního ovocného salátu

-zpívání vánočních koled a písniček, rytmizace a doprovod dětí (Orfův instrumentář)

 

Předškoláci: 

Dýchání s flétnou, rozvíjení jemné motoriky, uvolňování zápěstí, upevňování správného úchopu tužky, nůžek, pracovní sešity, pracovní listy, rozvíjení slovní zásoby-vypravování, rozšiřování věty, práce s pomůckami a obrázky dle pokynů, třídění skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu, určování první a poslední hlásky ve slově, určování počtu slabik, popis obrázku, reprodukování slyšeného příběhu…

 

ČINNOSTI V LEDNU

My tři králové jdeme k vám

-seznámení s lidovými tradicemi a legendami

-lidové zvyky, pranostiky-pochopení významu

-vzpomínání na Vánoce „Co mi přinesl Ježíšek“

-kreslení a malování vánočních dárků a stromečku

-seznámení s „koledou tříkrálovou“, zpívání s kytarou

-vyrábění královské koruny, zdobení, vystříhávání, lepení

-tříkrálová obchůzka po třídách mateřské  a základní školy

 

Malíř mráz

-seznámení s ročním obdobím zima-charakteristické znaky, změny počasí

-proměny přírody, zásady oblékání a bezpečného chování v zimě

-četba příběhu „Krtek a sněhulák“, práce s příběhem

-seznámení s básní „Malíř mráz“ a písní „Sněhulák“

-výtvarná práce „Zima za oknem“, využití techniky otisku

-pohybové hry: „Na dva mrazy, tající kra, tanec vloček…“

-přírodovědné pokusy se sněhem a ledem ve třídě

-hry se sněhem venku, klouzání na lopatách, stavění sněhuláků, iglů, atd.

-denní zaznamenávání aktuálního počasí

 

Čímčarára čím, bříško nasytím?

-rozhovory s dětmi o přírodě v zimě, co dělají zvířátka, ptáci

-práce s obrázky, jak můžeme pomoci zvířátkům a ptáčkům překonat zimu

-krmení ptáčků v krmítkách a na zahradě MŠ

-vycházky do přírody, vnímání zvuků přírody, sledování počasí, pozorování ptáků

-výtvarná práce dětí „Krmítko“-využití různého materiálu

-seznámení s písní „Ptáček volá Vítku, Lidko“

-seznámení s básněmi a pohádkovým příběhem

-sluchová hra ve třídě „Ptáčku, jak zpíváš?“

 

Pohádka o dvanácti měsíčkách

-četba motivační pohádky, práce s pohádkou, 

-seznámení s jednotlivými měsíci a rozdělení do ročních období

-rozhovory s dětmi-co děláme během dne, uvědomění si běhu času a opakujících se situací, vyjádření pantomimou

-výtvarné vyjádření typických znaků jednotlivých měsíců-čepičky

-dramatizace pohádky

-překážková dráha „Cesta ke dvanácti měsíčkům“-využití tělocvičny

-seznámení s básní „Týden a měsíc“ a písničkou „Měsíc za měsícem“

-pozorování polohy hodinových ručiček v souvislosti s činnostmi dětí během dne

-„Jak měříme čas“-experimentování s různými způsoby měření (času, délky, velikosti)

 

Ten dělá to, a ten zas tohle

-seznámení s pohádkovým příběhem „O červené slepičce“

-písničkové a říkankové hádanky-poznáváme povolání/řemeslo ukryté v písničce, říkance

-nácvik tanečku „Kalamajka mik, mik, mik“

-námětové hry dle řemesel (prodavač, kadeřnice, listonoš, cukrářka, kuchař, policista…)

-zpívání s kytarou „Dělání, dělání…“, připomenutí filmové pohádky

-popis obrázků-lidská práce, zaměstnání

-finanční gramotnost, vypravování o zaměstnání rodičů, téma práce a odměna 

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-opakování prstokladu známých tónů, dodržení rytmu

-rytmické hrátky s použitím nástrojů, vytleskávání rytmu a slabik

-logopedická cvičení před zrcadlem

-poznávání a pojmenování geometrických tvarů

-mechanické počítání, hrátky s počitadly

-orientace v čase, vyjmenování dnů v týdnu, ročních období, měsíců v roce

-orientace v prostoru, zařazení předmětů podle pokynů

-úchop tužky a nůžek, uvolňování zápěstí

-hledání rozdílů mezi obrázky

-vypravování příběhu, pohádky, gramatická správnost ve větách

-rozšiřování vět a souvětí

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

Neposlušné sáňky

-seznámení s druhy zimních sportů, pravidla soutěží, pomůcky a vybavení sportovců, sledování pořadů pro děti na PC

-soutěže ve třídě a venku- lyžování, skoky na lyžích, hod sněhovou koulí, krasobruslení, bobování

-výtvarná koláž (vystříhávání, lepení, dokreslování), výroba sáněk z kartonu

-seznámení s pravidly bezpečného chování při zimním sportování (nebezpečí úrazu)

-seznámení s novou básní a písní- doprovod klavír

 

Pohádky z knihy J. Čapka „O pejskovi a kočičce“

  • projevujeme zájem o knihy a pěkné zacházení s nimi

-seznámení s knihou pohádek „O pejskovi a kočičce“

-soustředěný poslech čtených pohádek - reprodukce

-charakteristika hl. hrdinů

-seznámení s písní „ Chumelí se sněží“, pohybové vyjádření

-hra na rytmické nástroje

-dramatizace pohádky s maňásky 

-kreslení hlavních hrdinů pohádek

 

 Maškarní rej

-seznámení s lidovými tradicemi při oslavě masopustu

-výroba škrabošky/masky z různého materiálu

-seznámení s novou básní a písní „Přijel cirkus na náměstí“, dramatizace 

- výzdoba třídy na karneval - velké bonbony z ruliček, krepového papíru, balonky, řetězy

-společné vyrábění z různých materiálů „Klaun Hubert“

-Karneval ve třídě Berušek (promenáda v maskách, tanec, rej masek - zábavné dopoledne plné soutěží a her)

 

Pohádka O perníkové chaloupce

- lokomoční a nelokomoční činnosti-rozcvička Jeníčka a Mařenky

-pohybové hry s padákem

-výtvarná práce s dětí - malba štětcem, kresba fixem, labyrinty, grafomotorická cvičení

-poslech pohádky, charakteristika hlavních postav, zjednodušená reprodukce předškoláky

-skládání dějové posloupnosti dle obrázků

-pojmenování členů rodiny a jednotlivých vztahů v rodině (maminka, tatínek, syn, dcera, strýc, teta, bratr, sestra, babička, dědeček…)

-dramatizace pohádky pomocí „Javajkového divadélka“

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou, pracovní sešity/listy, geometrické tvary-rozdělování do skupin dle tvaru/barev, rytmizace slov a vlastního jména, rozlišování slov pouze sluchem, skloňování podstatných jmen, tvoření rýmů, posilování paměti, prodlužování doby udržení pozornosti, samostatné vypravování pohádkového příběhu…

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

Knížka je můj kamarád

-třídění knih dle jejich žánrů (vytváření významových kategorií), jazyka, velikosti, obsahu

- seznámení s novými pojmy - knihovna, knihkupectví, ilustrátor, spisovatel, básník…

-významu knih pro člověka, porovnávání s ostatními médii - televize, počítač atd. 

-vysvětlení rozdílu mezi knihou a časopisem, prohlížení a četba z knížek, které si děti přinesou z domova 

- seznámení dětí se zásadami zacházení s knihou 

- vyrábění leporela technikou koláže, výroba záložky, 

- NH:  "Na knihovnu, Na knihkupectví"

- seznámení s básní, písní (notový záznam-k čemu slouží)

 

Jarní probouzení

-motivační četba pohádky „Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“

-seznámení s básní a písní „Jarní, Vítání jara“

-vynášení „Morany“ jako symbolu zimního období a loučení se zimou

-nové pohybové hry „Vyháníme zimu a Rozehřívání sněhuláka“

-hledání kontrastů zimy a jara v přírodě

-co se děje v přírodě, když přichází jaro-pozorování

-divadelní představení „Taneček přes dvě pekla“ KD Třešť

-výroba „Moranek“ a symbolické pouštění po vodě

-výtvarné ztvárnění přicházejícího jara „Sněženka“

 

U broučků na paloučku

-četba motivačního příběhu „U broučků na paloučku“, pochopení dějové linie, charakteristika hl. postav

-rozdílnost a povahové znaky jednotlivých postav pohádky-dobro X zlo

-poslech a nácvik písní „Když mravenci staví, Tiše broučku“

-práce s pohádkou- „Co by se stalo, kdyby…“-doplnění dějové linie podle fantazie dětí

-dramatické ztvárnění příběhu a jeho hlavních postav

-vyjádření překonávání překážek pomocí piktogramů, splnění cesty podle plánku

-PH -„Mravenčí cestička“-nonverbální spolupráce dětí při překonávání překážek

-sledování probouzení života venku v přírodě i na školní zahradě

 

Předškoláci:

-Dýchání s flétnou-nový prstoklad-tón c1

-samostatná péče o pomůcky v předškoláckém koutku

-kooperativní činnosti-vyjednávání ve skupině pomocí vhodné komunikace

-skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, doplnění věty dle dějové souvislosti

-logopedická prevence, procvičování jazyka před zrcadlem

-doplnění tabulky- „Co už umím“

-přiřazování číslic k počtu prvků

-poznávání doplňkových barev

-samostatný přednes básně, písně, pohádky

 

Další:

- 4. – 8. 3. – Jarní prázdniny, omezený provoz

- 19. 3. Třešťské divadelní jaro – pohádka „Taneček přes dvě pekla“      vstupné 40 Kč

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Od semínka ke kytičce

-seznámení dětí se základními druhy jarních květin a rostlin

-určení rozdílů mezi květinou, stromem, keřem

-dramatizace přírodních jevů

-pokusy a experimenty se semínky, hlínou, vodou

-nové pohybové hry (Na květiny, Motýlci, Uvijeme věneček…)

-práce na zahradě Mš, stříhání, sázení, úklid

 

Od kartáčku ke zdravým zoubkům

-práce s obrázky v KK, třídění potravin (zdravé X nezdravé)

-poslech pohádkového příběhu „Jak zubní kaz rozbořil chaloupku“

-výtvarná koláž „Zdravý a nezdravý zoubek“ 

-námětová hra „U zubaře“ (chování v ordinaci, spolupráce s maminou a p.doktorem…)

-demonstrace správného a účinného čištění zubů za použití PET materiálu 

-sledování pořadu na PC „U zubaře“

 

Hody, hody, doprovody

-seznámení se svátky jara-velikonoční zvyky a symboly

-barvení vajíček, výzdoba třídy

-výroba velikonočního přání a dárku

-seznámení s říkankou

 

Naše modrá planeta

-seznámení s novou písní „Naše Země kulatá“

-práce s modelem planety Země, pozorování kontinentů, oceánů, barevné rozložení, pojmenování

-rozhovory s dětmi-proč se Země otáčí? Proč se střídá den a noc? Přírodní bohatství a rozmanitost života na Zemi

-opakování poznatků o třídění odpadů, rozlišení kontejnerů, rozhovory s dětmi na téma-co může naší modré planetě škodit, jak jí můžeme pomoci?

-společná výtvarná práce dětí-znázornění světadílů a oceánů a života na planetě

-práce s knihami a encyklopediemi, vyhledávání, pojmenování základních pojmů

 

Předškoláci: 

-dýchání s flétnou (rytmizace, použití rytmických nástrojů, experimentování se zvuky)

-pracovní sešity, pracovní listy

-grafomotorická cvičení

-samostatný přednes básně a písně

-samostatné skládání vět a souvětí

-logopedická cvičení, uvolňování mluvidel

-prostorová orientace, třídění prvků

ČINNOSTI V KVĚTNU

 

ČINNOSTI V ČERVNU