Org. školního roku

 ZÁŘÍ

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"  

TÉMATA:

 • „Vítáme Vás mezi námi“
 • „S přírodou jsem kamarád“
 • „Malujeme duhovými barvami“
 • „Za duhovým deštníkem“

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí
 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi
 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • seznamování se s TVP Sluníček
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, sběr přírodnin, tvoření z přírodního materiálu, otisky, vyrábění dle fantazie, kresba podzimního stromu, společná péče o naši zahradu, výroba deštníků
 •  hry s barvami – poznávání základních i doplňkových barev – třídění, vyhledávání, pojmenování
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry, četba a vyprávění pohádek a příběhů – rozvíjení slovní zásoby

 

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, RECITUJEME:

 • básničky: „Deštník“, „Leze šneček“, „Eniky, beniky“, „Ruce“
 • písničky: „Do školky“, „Šel zahradník do zahrady“, „Prší, prší“, „Pastelky“
 • pohybové hry: „Čáp ztratil čepičku“, „Na barevné domečky“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • prostorové pojmy, orientace, porovnávání velikostí
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby, tvoření rýmů
 • používání příborů

ŘÍJEN

"BAREVNÝ PODZIM"

TÉMATA:

 • „Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník“
 • „Naše zahrádka“
 • „O Budulínkovi“
 • „Moje tělo“

POZORUJEME, POZNÁVÁME, OSVOJUJEME SI:

 • poznávání a prožívání změn v přírodě na podzim, proměny počasí a s tím spojené i změny v oblékání, otužování
 • poznávání ovoce, zeleniny, kde co roste, kdy se co sklízí, jaké zásady dodržujeme při jídle, proč zeleninu a ovoce pěstujeme, sběr přírodnin
 • poznávání našeho těla, upevňování zdraví, získávání vědomostí o tom, jak to vypadá, když kamarád stůně, co musíme dělat, abychom nemocem předcházeli, vytvářet zdravé životní návyky
 • četba, soustředěný poslech a reprodukce pohádky „O Budulínkovi“
 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev)
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

ZPÍVÁME, RECITUJEME, CVIČÍME:

 • básničky: „Boj s rýmou“, „Podzim“, „Do lesa dnes půjdeme“, „Moje tělo“
 • písničky: „Sluníčko“, „Ukecaná žížala“, „Jsme kamarádi“
 • pohybová hra: „Zrcadlo, zrcadlo“

 

 PŘEDŠKOLÁCI:     

 • protiklady    
 • stupňování přídavných jmen
 • cvičení správného úchopu tužky
 • pracovní listy
 • pracovní sešity pro předškoláky, grafomotorické cviky
 • orientace v prostoru, v číselné řadě do 5
 • dýchání s flétnou

         

RŮZNÉ:

 • ČT 18.10.2018 – divadlo „Hugo a Fugo“, vstupné 45,- Kč
 • ST 24.10.2018 – screening očí

    

 

LISTOPAD

 

"PROMĚNLIVÝ LISTOPAD"

 

       TÉMATA:

•             „Uspávání broučků“

•             „Papírový dráček, má barevný fráček“

•             „Barvy podzimu“

•             „Čekání na Mikuláše“

 

        SEZNAMUJEME SE, POZNÁVÁME, OBJEVUJEME:

•             pozorování padajícího listí a proměn přírody na podzim, obrazový materiál, encyklopedie, vycházky do přírody, strukturované pozorování, střídání    ročních dob

•             posilování fyzické i psychické zdatnosti a odolnosti

•             podpora duševní pohody

•             uspávání broučků na podzim, znát jejich názvy a poznávání některých z nich – slunéčko sedmitečné, mandelinka bramborová, včela, motýl...

•             tradice na Vysočině spojené s Mikulášem, legenda, pochůzky, oblečení, dárky, advent

•             výroba papírového draka, omalovánky pro nejmenší děti, pracovní listy

•             rozvíjení praktických dovedností, manuální zručnosti, sebeobsluhy

•             artefiletická aktivita s klubíčkem vlny

•             zlepšování sebeobsluhy a samostatnosti v různých oblastech

 

      HRAJEME SI, ZPÍVÁME, MALUJEME A CVIČÍME:

•              básničky: „Beruška“, „Vrba“, „Dráček“, „Čert“, „Mikuláš“, „Andělíček“

•              písničky: „Kočka leze dírou“, „Šel zahradník do zahrady“, „Máme draka“, „Čerti v pekle“, „Čert a Mikuláš“

•              ph “Na draky“

 

      PŘEDŠKOLÁCI:

•             souvislé vyjadřování – popis obrázku, používání sloves, přídavných jmen a číslovek ve správném tvaru

•             vytváření zdrobnělin

•             pracovní sešity – grafomotorické cviky

•             manipulace s předměty podle pokynů

•             porovnávání počtu

•             pracovní listy

•             dýchání s flétnou

 

      RŮZNÉ:

•             ČT 22.11.2018 – maňáskové divadlo „O Šípkové Růžence“, vstupné 45,-Kč

 

PROSINEC

 

LEDEN

 

 ÚNOR

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 

 

KVĚTEN

 

ČERVEN