Org. školního roku

 ZÁŘÍ

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"      

TÉMATA:

 • "Přivítáme nové kamarády"
 • "Můj nový kamarád"
 • "Fouká, fouká větříček"
 • "Boudo, budko"

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí

 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi

 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, barev přírody; zelenina, počasí
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry
 • seznámení s pohádkou "Boudo, budko", rozvíjení slovní zásoby, reprodukce pohádky

 

HRAJEME SI, VYPRÁVÍME, ZPÍVÁME, KRESLÍME:

 • básničky: "Kamarády voláme", "Kopu, kopu brambory", "Těším se do školky", "Spinkání po obědě"
 • písničky: "Pojď si hrát", "Šel zahradník do zahrady", "Sluníčka", "Pastelky"
 • ph "Na jména", "Kdo jsi", "Magnet", "Vánek a vichřice"

     

PŘEDŠKOLÁCI:

 • seznámení s koutkem pro předškoláky
 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • orientace v prostoru
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby
 • používání příborů

 

14. 9.  v 15. 30 hod. bude informativní schůzka pro rodiče.      

ŘÍJEN

„Barevný podzim“

Témata:

 • „Já a moje tělo“                                                                                                
 • „Zvířátka se připravují na zimu“
 • „Proměnlivost podzimu“            
 • „Podzimní les“​

Rozvíjíme, podporujeme:

 • práci ve skupinách – podpora spolupráce
 • práci s knihou, vyhledávání informací v encyklopediích a časopisech
 • pozorování v přírodě
 • cvičení na rozvíjení hrubé motoriky
 • práci s nástroji a předměty pro rozvoj jemné motoriky
 • seznamujeme se s novými výtvarnými technikami

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                                                                  Písně:

 • „Já jsem palec“                                                                                                         -  „Čisté ruce“
 • „Na pasece“                                                                                                              -  „Krtek“
 • „Dráček“                                                                                                                   -  „Houby“
 • „Listí“                                                                                                                       -  „Podzim“
 • „Podzim“                                                                                                                   

Pohybové hry: „Bacil a Vitamín“, „Veverka a oříšky“, cvičení se stuhami, říkanka s pohybem: "Na obloze"

Předškoláci:

 • grafomotorická cvičení, uvolnění zápěstí, rozvoj jemné motoriky
 • soustředění na práci, chápání zadaného úkolu
 • podpora a rozvíjení vyjadřovacích schopností – popis obrázků, popis děje
 • dělení slov na slabiky, určování prvního písmene ve slově
 • orientace v prostoru nad, pod, před, vedle, nahoře, ……….
 • hry na posilování paměti
 • orientace v základní řadě do 10, porovnávání množství
 • plnění úkolů v pracovních sešitech
 • procvičování -  stříhaní s nůžkami
 • podpora samostatnosti - nácvik přípravy pracovních pomůcek a jejich následný úklidu

Různé:

 • 2. 10. - výstava, Synagoga Batelov
 • 20. 10. - divadlo „Kouzelný kabaret“ – 45Kč
 • 31. 10. - vyšetření očí      

 

LISTOPAD

 

"LISTOPAD, LISTOPAD,  LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD"

TÉMATA:

 • "Naše rodina"
 • "Pohádka O Smolíčkovi"
 • "Dráček papíráček"
 • "O veverce"
 • "Čas plyne"

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 • povídání o rodině - členové rodiny a jejich postavení v rodině, nejbližší příbuzní...
 • četba pohádky "O Smolíčkovi", dramatizace
 • četba příběhu "O veverce", reprodukce, poučení z příběhu a pohádky
 • seznamování dětí s přírodním prostředím prostřednictvím přímého pozorování při pobytu venku
 • pozorování podzimního počasí, osvojení si pojmů souvisejících s počasím, vítr a jeho různé stupně, déšť, kroupy, zataženo...
 • podporování rozvoje pohybových a manipulačních dovedností dětí
 • malování, skládání papíru, cvičení, konstruktivní hry....
 • rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání, vyjádřit myšlenku, prožitky  prožívání změn v přírodě všemi smysly, podporování environmentálního cítění
 • péče o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony,  mýt a utírat ruce, používat kapesník, samostatně jíst, používat lžíci, oblékat                přiměřeně věku, zvládat jednoduché úklidové práce

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, ČTEME SI, VYPRÁVÍME:

 • básničky: "Dopis pro babičku", "Rostu", "Listopadová", "Strom", "Nebojte se, kamarádi", říkanky z pohádky "O Smolíčkovi"
 • písničky: "Čas", "Děda", "Vyletěl si pyšný drak", "Podzimní"
 • pohybové hry: "Máma, táta řekli", "Kdo chybí", hry s padákem

   

 PŘEDŠKOLÁCI:

 • upevňování správného držení tužky, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
 • používání pojmů označujících velikost - malý x větší, krátký x dlouhý,  malý x menší x nejmenší...
 • prostorové pojmy - před, za, vedle, mezi, vpředu, vzadu, blízko, daleko...
 • grafomotorické cviky,  pracovní listy
 • pracovní sešity pro předškoláky
 • dýchání s flétnou

PROSINEC

„Vánoční čas“

Témata:

 • „Mikuláš“                                                                                                         
 • „Vánoční tradice“
 • „Vánoce“                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozvíjíme, podporujeme:

 • základní pohybové dovednosti
 • samostatnost ve zvládání sebeobsluhy
 • správnou výslovnost
 • učení nových slov a jejich aktivní používání
 • respektování předem vyjasněných a pochopených pravidel
 • respektování potřeb jiného dítěte – dělení o hračky a pomůcky
 • těšení se z hezkých a příjemných zážitků
 • vyjádření svých prožitků, pocitů

 

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                                                                       

 • „To je dobře, že jste přišli“                                                                                     -  „ Už jsou tady Vánoce““
 • „Mikuláš“                                                                                                                   -  „Mrazík“
 • „Cukroví“                                                                                                                   -  „Veselé Vánoce“
 • „Vánoční stromeček“                                                                                                      
 • „Jedlička“                                                                                                                  
 • „Vánoční cukroví“
 • „Až zazvoní zvoneček“

Písně:

 • „Čertíci ťukají na dveře“                                                                                        
 • „Čertí hrátky“  
 • „Vánoční večer“ 
 • „Vánoční stromeček“       
 • „Štědrý večer  nastal“                                                                                    

Pohybové hry: hry s míčem a stuhami, cvičení při hudbě

Předškoláci:

 • Rozvoj předmatematických představ – porovnávání množství, třídění do skupin, přiřazování k shodnému počtu, porovnávání délky
 • Rozvoj jemné motoriky – trhání papíru, vystřihování, modelování
 • Rozvoj pozornosti, paměti, řeči – zapamatování básně, písně
 • Rozvoj myšlení – rozeznávání co je správné, řešení situací
 • Podpora vlastního vyjádření – tvoření věty, souvětí
 • Grafomotorická cvičení – pracovní listy

Různé: 

 • karnevalové divadlo „Ježek“ - Út 5. 12. 2017, v 9.30 hod., vstupné 40,- Kč
 • vánoční vystoupení v DSPS - St 13. 12. 2017
 • vánoční posezení s rodiči - Čt 14. 12. 2017 v 15.30hod.

LEDEN

" PŘEKVAPENÍ PANÍ ZIMY"

TÉMATA:

 • "Zimní sporty"
 • "Třídíme odpad"
 • "Sníh, led, mráz - nastal zimní čas"
 • "Poznáváme své město"

OSVOJUJEME SI, UPEVŇUJEME:

 • seznamování s vlivem člověka na životní prostředí, ochrana přírody – ekologie
 • dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat je, rozvíjet kladné kamarádské vztahy
 • projevovat své potřeby, vyjadřovat přání, komunikovat, učit se řešit konflikty
 • umět spolupracovat, vnímat výkon druhého, vážit si práce druhého
 • seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě
 • poznávat zimní období, vlastnosti sněhu a ledu, experimenty se sněhem a ledem
 • orientovat se v ročních obdobích, změnách, získávat nové zkušenosti
 • seznamovat se se životem na vesnici, ve městě, rozdíly
 • zdokonalovat koordinaci oko – ruka
 • orientovat se v prostoru, pořadí počtu prvků, řešit labyrinty, logické úlohy
 • zimní sporty, umět je pojmenovat
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu

  HRAJEME SI, ZPÍVÁME, CVIČÍME:

 • básničky: "Čistá města", "Zima všude kolem nás", "Sněhulák", "Teplé oblečení",  "Zima a ptáčci"      
 • písničky: "Příroda prosí", "Zima ve městě", "Na lyže", "Padá sníh" 
 • pohybové hry: "Předávaná", "Vyvolávaná"

  PŘEDŠKOLÁCI:

 • upevňovat správný úchop tužky
 • grafomotorické cviky, pracovní sešity pro předškoláky, pracovní listy
 • soustředit se, udržet pozornost, dokončit práci
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, P x L orientace
 • souvislé vyjadřování, popis obrázku
 • dýchání s flétnou

 ÚNOR

Program únor – „Masopustní veselice“

Témata:                                                                                                                                                 

 • „Ptáčci v zimě“                                                                                  
 • „Pohádka - Zlatovláska“
 • „Řemesla, povolání“                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • „Karneval, to je bál“

Rozvíjíme, podporujeme:

 • Podpora správné výslovnosti hlásek
 • Podpora slovní zásoby, tvoření vět, souvětí
 • Podpora rozvoje zrakových vjemů – barvy, tvary, velikost, materiál, znaky
 • Podpora rozvoje sluchových vjemů – rozlišení okolních zvuků, hlásky měkké, tvrdé, krátké, dlouhé
 • Rozvoj paměti – hry, úkoly, básně, písně
 • Rozvoj tělesné obratnosti

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                                                                  Písně:

 • „Sněhové vločky“                                                                                                     -  „Podívej kocourku“
 • „Vrabec“                                                                                                                    -  „Když přijde zima“
 • „Princeznička na bále“                                                                                            -  „Pohádkový les“
 • „Masopust“                                                                                                               -  „Karneval“

Pohybové hry: „Bludiště", „Princeznička na bále“, „Karnevalový rej“, cvičení s míčem, cvičení se stuhami

Předškoláci:

 • Řeč, vyjadřovací schopnosti – tvarosloví, větosloví, výslovnost, popis
 • Soustředění na práci, cvičení pozornosti, chápání zadání úkolu
 • Grafomotorická cvičení – kruhy, kličky, obloučky...
 • Časová a prostorová orientace – dnes, včera, ráno, poledne, dříve, později ...
 • Matematické představy, logické úvahy – číselné představy, přiřazování, třídění,
 • Paměť – hry, úkoly, opakování vět, souvětí
 • Interpretace pohádky

Různé:

 • 7. 2. – představení Hugo – Fugo – Profese a řemesla – 40,- Kč
 • Solná jeskyně – termín bude upřesněn
 • PÁ 23. 2. – karneval – kostýmy

 

BŘEZEN

"JARNÍ BŘEZEN"

TÉMATA:

 • "Svět neživé přírody"
 • "Kniha je můj kamarád, dozvím se tam, co chci znát"
 • "Vítej, jaro"
 • "Velikonoce, svátky jara"

 

OSVOJUJEME SI, POZNÁVÁME, ROZVÍJÍME:

 • loučení se zimou - výroba a vynášení Morany, vítání jara, znát a pojmenovat charakteristické znaky jara, poznávání prvních jarních květin - sněženky, bledule, petrklíč...., návrat ptáků - čápi, vlaštovky, špačci, skřivani....
 • Velikonoce - zvyky a tradice, malování vajíček, výroba přáníček
 • voda - její význam pro život člověka, fauny a flóry na Zemi, skupenství, koloběh vody, vlastnosti vody
 • kniha - co je kniha, historie, cesta knihy - nápad, autor, ilustrátor, tiskárna, nakladatelství, kreslení leporela, pohádkové puzzle
 • kniha - zábava, dobrodružství, rozvíjení fantazie, slovní zásoba, poučení, vědomosti...
 • zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, ruky a oka
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji
 • jazykové dovednosti receptivní - vnímání, naslouchání, porozumění (textu), dovednosti produktivní - výslovnost, vyjadřování, mluvní projev
 • schopnost sebeovládání, mravní a estetické vnímání, prožívání
 • prostorové pojmy, elementární časové pojmy
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání možností

 

 HRAJEME SI, ZPÍVÁME, RECITUJEME:

 • básničky: "Deštík", "Brouček", "Smutná knížka", "Zajíčkova koleda"
 • písničky: "Díky vodě", "Petrklíč", "Knihy", "Kvočna"
 • pohybové hry: "Předávaná", "Čáp"

 

 PŘEDŠKOLÁCI:

 • pracovní sešity pro předškoláky
 • pracovní listy
 • sluchová percepce, první a poslední hláska ve slovech
 • stupňování přídavných jmen
 • množná čísla podstatných jmen
 • P x L orientace, orientace na ploše, v prostoru
 • dýchání s flétnou
 • plavání

 

RŮZNÉ:

28.3.2018 - začíná plavání předškoláků v Jihlavě, cena kurzu 1 700,- Kč

DUBEN

„LET VESMÍREM“

Témata:                                                                                                          

 • „Lidské zdraví“                      
 • „Planety kolem nás“                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • „Co se skrývá v trávě“
 • „Pomoc strašidlo!“

Rozvíjíme, podporujeme:

 • Podpora rozvoje matematických představ - malý - velký, hodně - málo, nízký - vysoký, úzký - široký, rozlišení geometrických tvarů, řazení prvků podle velikosti...
 • Podpora sociálních dovedností - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla, poprosit o pomoc, projevovat soucit, toleranci a respekt
 • Podpora zvládání her – pohybových, konstruktivních, námětových, společenských a rukodělných
 • Podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky – cvičení s náčiním, správné držení tužky, zručnost při zacházení s předměty, nástroji a pomůckami
 • Podpora rozvoje zrakových vjemů – rozlišení znaků, obrázků, barev, tvarů
 • Podpora zájmu o knihy, příběhy, pohádky

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                                Písně:

 • „Moje tělo“                                                                                -  „Chřipka“
 • „Měsíček“                                                                                  -  „Sedmikráska“
 • „Tulipán“                                                                                    - „Lesní skřítci“
 • „Jaro“
 • „V trávě“
 • „Čarodějnice“                                                                           

Pohybové hry: „Hlava, ramena", „Vašek řekl“, „Planety hýbejte se“, „Zpátky do rakety“, cvičení s hudbou, cvičení s náčiním

Předškoláci:

 • Sebeobsluha – samostatné oblékání – knoflíky, zipy,otočení oděvů do líců, pojmenování druhů oblečení, udržování osobní hygieny, používání příboru, úklid pomůcek, pracovního místa ...
 • Znalost své adresy, jména rodinných příslušníků
 • Pravo-levá orientace, orientace v prostoru – nahoře, dole, mezi, pod, uvnitř ...
 • Kresba postavy s detaily, kreslení různých námětů, kreslení podle předlohy – správné držení tužky, tlak na tužku, plynulost tahů
 • Orientace v čase – roční doby, denní doby – ráno, poledne, večer, dnes, včera, zítra
 • Zrakové vnímání – doplnění chybějících částí na obrázku, sestavení obrázků z částí, rozlišení shodných a neshodných dvojic
 • Matematické představy – orientace v číselné řadě, geometrické tvary, porovnání množství, jednoduché úvahy
 • Vyprávění pohádky – posloupnost děje, recitace básně, zpěv písně
 • Sociální dovednosti – zdvořilostní chování, spolupráce ve skupině
 • Sluchové vjemy - rytmizace slov, dělení na slabiky, určení první a poslední hlásky ve slově, rýmy

 

Různé:

 • 13. 4. – „Kouzelný kabaret“ – 45Kč
 • Solná jeskyně

 

 

 

KVĚTEN

 

ČERVEN

Rozkvetlá letní louka“

Témata:                                                                                                        

 • „Veselá písnička“                      
 • „Co létá, jezdí, pluje“ 
 • „Každý má své povolání“
 • „Léto a prázdniny“
 • „Loučíme se s předškoláky“                                                                                                                                                                                                                                                             

Rozvíjíme, podporujeme:

 • Podpora správné výslovnosti všech hlásek
 • Podpora správného držení tužky
 • Podpora rozvoje logického myšlení – orientace v číselné řadě, třídění přiřazovaní předmětů podle daného kritéria, chápání jednoduchých vztahů a souvislostí, orientace v časoprostorových pojmech
 • Podpora zvládání základních společenských pravidel chování – zdravení, poděkování, dělení se o hračky, ohleduplnost, citlivost a respekt k druhému
 • Podpora fyzické zdatnosti – lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

Hrajeme si, zpíváme, vytváříme, cvičíme:

Básně:                                                                                              Písně:

 • „U muziky“                                                                             -  „Svátek dětí“
 • „Semafor“                                                                               -  „U vody“
 • „Povolání“                                                                               - „Zedník“
 • „Včely“                                                                                     - „Námořníci“
 • „Škola“                                                                                     - „Prázdniny“

                                                                                                  

Pohybové hry: PH s míčem, kruhy, cvičení s hudbou, PH – „ Mrkaná“, „Vyvolávaná“, „Koulení“

 

Předškoláci:

 • Podpora vyjadřovacích schopností - mluvení ve větách, vyprávění pohádky, příběhu
 • Podpora rozvoje schopností rozlišení vhodného a nevhodného chování
 • Kresba – různé náměty
 • Rozlišování a porovnávání znaků
 • Podpora rozvoje záměrné pozornosti a soustředění
 • Zrakové a sluchové rozlišení slov
 • Roztleskáváni slov na slabiky, rozložení slova na jednotlivé hlásky
 • Grafomotorika – uvolnění zápěstí, přiměřený tlak na tužku

Různé:

 • 1. 6. - divadlo Ježek  - 40,- Kč hrazeno z fondu
 • Dopravní dopoledne – termín upřesněn
 • Rozloučení s předškoláky – 28.6. v 16.00 hod.