Org. školního roku

 

 ZÁŘÍ

 

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"  

 

TÉMATA:

 • „Vítáme Vás mezi námi“
 • „S přírodou jsem kamarád“
 • „Malujeme duhovými barvami“
 • „Za duhovým deštníkem“

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí
 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi
 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • seznamování se s TVP Sluníček
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, sběr přírodnin, tvoření z přírodního materiálu, otisky, vyrábění dle fantazie, kresba podzimního stromu, společná péče o naši zahradu, výroba deštníků
 •  hry s barvami – poznávání základních i doplňkových barev – třídění, vyhledávání, pojmenování
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry, četba a vyprávění pohádek a příběhů – rozvíjení slovní zásoby

 

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, RECITUJEME:

 • básničky: „Deštník“, „Leze šneček“, „Eniky, beniky“, „Ruce“
 • písničky: „Do školky“, „Šel zahradník do zahrady“, „Prší, prší“, „Pastelky“
 • pohybové hry: „Čáp ztratil čepičku“, „Na barevné domečky“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • prostorové pojmy, orientace, porovnávání velikostí
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby, tvoření rýmů
 • používání příborů

 

ŘÍJEN

 

"BAREVNÝ PODZIM"

 

TÉMATA:

 • „Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník“
 • „Naše zahrádka“
 • „O Budulínkovi“
 • „Moje tělo“

 

POZORUJEME, POZNÁVÁME, OSVOJUJEME SI:

 • poznávání a prožívání změn v přírodě na podzim, proměny počasí a s tím spojené i změny v oblékání, otužování
 • poznávání ovoce, zeleniny, kde co roste, kdy se co sklízí, jaké zásady dodržujeme při jídle, proč zeleninu a ovoce pěstujeme, sběr přírodnin
 • poznávání našeho těla, upevňování zdraví, získávání vědomostí o tom, jak to vypadá, když kamarád stůně, co musíme dělat, abychom nemocem předcházeli, vytvářet zdravé životní návyky
 • četba, soustředěný poslech a reprodukce pohádky „O Budulínkovi“
 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vyjadřování, mluvní projev)
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

 

ZPÍVÁME, RECITUJEME, CVIČÍME:

 • básničky: „Boj s rýmou“, „Podzim“, „Do lesa dnes půjdeme“, „Moje tělo“
 • písničky: „Sluníčko“, „Ukecaná žížala“, „Jsme kamarádi“
 • pohybová hra: „Zrcadlo, zrcadlo“

 

 PŘEDŠKOLÁCI:     

 • protiklady    
 • stupňování přídavných jmen
 • cvičení správného úchopu tužky
 • pracovní listy
 • pracovní sešity pro předškoláky, grafomotorické cviky
 • orientace v prostoru, v číselné řadě do 5
 • dýchání s flétnou

         

RŮZNÉ:

 • ČT 18.10.2018 – divadlo „Hugo a Fugo“, vstupné 45,- Kč
 • ST 24.10.2018 – screening očí

    

 

LISTOPAD

 

"PROMĚNLIVÝ LISTOPAD"

 

TÉMATA:

•             „Uspávání broučků“

•             „Papírový dráček, má barevný fráček“

•             „Barvy podzimu“

•             „Čekání na Mikuláše“

 

SEZNAMUJEME SE, POZNÁVÁME, OBJEVUJEME:

•             pozorování padajícího listí a proměn přírody na podzim, obrazový materiál, encyklopedie, vycházky do přírody, strukturované pozorování, střídání    ročních dob

•             posilování fyzické i psychické zdatnosti a odolnosti

•             podpora duševní pohody

•             uspávání broučků na podzim, znát jejich názvy a poznávání některých z nich – slunéčko sedmitečné, mandelinka bramborová, včela, motýl...

•             tradice na Vysočině spojené s Mikulášem, legenda, pochůzky, oblečení, dárky, advent

•             výroba papírového draka, omalovánky pro nejmenší děti, pracovní listy

•             rozvíjení praktických dovedností, manuální zručnosti, sebeobsluhy

•             artefiletická aktivita s klubíčkem vlny

•             zlepšování sebeobsluhy a samostatnosti v různých oblastech

 

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, MALUJEME A CVIČÍME:

•              básničky: „Beruška“, „Vrba“, „Dráček“, „Čert“, „Mikuláš“, „Andělíček“

•              písničky: „Kočka leze dírou“, „Šel zahradník do zahrady“, „Máme draka“, „Čerti v pekle“, „Čert a Mikuláš“

•              ph “Na draky“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

•             souvislé vyjadřování – popis obrázku, používání sloves, přídavných jmen a číslovek ve správném tvaru

•             vytváření zdrobnělin

•             pracovní sešity – grafomotorické cviky

•             manipulace s předměty podle pokynů

•             porovnávání počtu

•             pracovní listy

•             dýchání s flétnou

 

RŮZNÉ:

•             ČT 22.11.2018 – maňáskové divadlo „O Šípkové Růžence“, vstupné 45,-Kč

 

PROSINEC

 

"VÁNOCE - KRÁSNÉ A VESELÉ"

 

TÉMATA:

•             "Adventní čas -mikulášská nadílka "

•             "Vánoce, Vánoce přicházejí"

•             "Příběh hraček"

 

OSVOJUJEME SI, POZNÁVÁME, PROŽÍVÁME:

•             vnímat řeč jako prostředek vzájemného sdělování myšlenek, dorozumívání lidí mezi sebou

•             věnovat péči výslovnosti a vyjadřování

•             provázet děti časem "Adventu" a "Vánoc"

•             přibližovat dětem vánoční zvyky, tradice, pranostiky a symboly

•             radostně prožívat předvánoční čas, výzdoba školky, příprava na "Besídku", zdobení stromečku ve třídě a v areálu MŠ, výroba přáníček

•             učit se zpaměti krátké texty a písně s vánoční tématikou

•             četba a sledování pohádek na přání, poznávání pohádek podle obrázků

•             rozvíjet a posilovat fyzickou i psychickou zdatnost dítěte

   

ZPÍVÁME, TVOŘÍME, CVIČÍME:

•             básničky: "Veselé Vánoce", "Vánoční", "Vánoční stříbrná hvězdička", „Vánoční stromeček“, „“Čertík“, „Cinky, cinky, zvonek zvoní“

•             písničky: "Stojí vrba košatá“, "Vánoční stromeček", „Když se čerti ženili“, „Štědrej večer nastal“, „Čerti v pekle řádili“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

•             kresba podle diktátu

•             protiklady

•             skloňování podstatných jmen, správné tvary

•             stupňování přídavných jmen

•             P x L orientace

•             pracovní sešity předškoláků, pracovní listy

•             dýchání s flétnou

 

RŮZNÉ:

•             5.12.2018 - karnevalové divadlo "Ježek", písně, soutěže, diskotéka a mikulášská nadílka pro děti, vstupné 45,-Kč

•             14.12.2018 - vánoční nadílka, vánoční besídka a posezení u stromečku v 15.30 hod.

LEDEN

 

„MRAZIVÝ LEDEN“

 

 

TÉMATA:

•             „Tři králové“

•             „Zima čaruje“

•             „Princeznička“

•             „Zimní sporty“

•             „O dvanácti měsíčkách“

 

        OSVOJUJEME SI, POZNÁVÁME, PODPORUJEME:       

•             tradice a zvyky na Vysočině – Tři králové, legenda, dary tří králů, mudrců

•             poslech pohádek „Princeznička“, „O dvanácti měsíčkách“ - reprodukce, dramatizace

•             zima jako roční období – charakteristické znaky, oblékání, otužování, sporty, solná jeskyně

•             rozšiřování slovní zásoby, souvislého vyjadřování, péče o výslovnost hlásek, popis obrázků, práce s knihami, obrázkové čtení

•             smyslový a tělesný rozvoj dětí, koordinace svalů celého těla – tělovýchovné chvilky, cvičení v tělocvičně ZŠ, pobyt na školním hřišti, vycházky do přírody, pohybové hry...

•             rozvoj jemné motoriky – práce s polytech. stavebnicemi, s papírem, stříhání, trhání, lepení; modelování...

•             posilování prosociálního chování dětí

•             rozvíjení sebeovládání dětí

•             podpora radosti dětí ze hry a učení, samostatnost myšlení – hádanky, hlavolamy...

 

       HRAJEME SI, ZPÍVÁME, CVIČÍME:

•             básničky: „Princeznička na bále“, „Vločky“, „Sněhuláček“, „Rybník“

•             písničky: „My tři králové“, „Sněhuláci“, „Běží liška“, „Na lyže“

•             pohybové hry: „Na mrazíka“, „Vybíjená“

       

       PŘEDŠKOLÁCI:

•             rozvíjení a upevňování nově nabytých i již známých funkčních gramotností

•             opakování barev, geometrických tvarů; orientace na ploše a v prostoru, PxL orientace, třídění, přiřazování, vyčlenění ze skupiny, porovnávání, chápání číselné řady do 10 (hodnota, množství)...

•             rozšiřování a aktivní používání  slovní zásoby

•             hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, vést smysluplný dialog...

•             vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad

•             pracovní listy

•             pracovní sešity

•             dýchání s flétnou

 ÚNOR

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 

 

KVĚTEN

 

ČERVEN