Org. školního roku

 

ZÁŘÍ

 

TÉMATA:

 • Vítáme Vás ve školce.
 • Máme nové kamarády.
 • Barvy podzimu.
 • Objevujeme svět kolem nás.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení dětí s prostředím mateřské školy, s dětmi, s dospělými, se kterými se budou v MŠ setkávat.
 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému.
 • Uvědomování si sounáležitosti s kolektivem, uvědomování si vlastní osobnosti mezi ostatními dětmi a dospělými v kolektivu.
 • Respektování dospělých osob, které nejsou součástí rodiny dětí, získávání důvěry dospělých.
 • Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování ....
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Seznamovací a adaptační hry – hry na téma „jak se jmenuji“, „kdo je můj kamarád“, „kdo chybí“...
 • Seznámení se svou značkou.
 • Vytváření pravidel ve třídě – najít si své místo u stolečku, uklízet hračky na svá místa, umět požádat o pomoc dospělého i staršího kamaráda.....
 • Seznámení se s prostory v MŠ, s hračkami a dostupnými pomůckami ve třídě.
 • Spontánní zapojování do her v průběhu celého dne.
 • Seznámení s novými básněmi a písněmi.
 • Hudebně pohybové činnosti, hudební činnosti – hry s písní, využití rytmických nástrojů....
 • Výtvarné a pracovní činnosti dle daného tématu.
 • Pobyt na zahradě MŠ – pozorování měnící se přírody – stromy, keře, květiny....
 • Vycházky do okolí MŠ.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a jejich pomůckami.
 • Použití příboru pri stolování.
 • Zápisy do diagnostik.
 • Grafomotorické cviky – správný úchop tužky.

 

ŘÍJEN

 

TÉMATA:

 • O podzimním čarování.
 • Dary podzimní přírody.
 • Kočka leze dírou, pes oknem.
 • Křížem krážem naší vlastí.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Vést děti k radosti z pobytu v mateřské škole.
 • Rozvíjet v dětech tvořivou aktivitu a fantazii, učit je odhadnout své síly při plnění úkolů.
 • Osvojování si věku přiměřených praktických dovedností.
 • Rozvíjet vytváření citových vztahů k okolí – hledání kamarádů, důvěra v dospělé osoby v mateřské škole, rozvoj tolerance a přizpůsobivosti k ostatním.
 • Rozvíjení estetického cítění – práce s přírodními materiály.
 • Rozvíjení řečových dovedností – samostatný řečový projev.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Hry na rychlou reakci se změnou tempa, chůze a běhu nebo směru pohybu, běh a chůze ve dvojicích, pohybové hry se zpěvem nebo říkadlovou melodií.
 • Samostatný doprovod na hudební nástroje.
 • Popis pocitů při styku se zvířátky, která máme doma nebo jsme se s nimi setkali mimo domov, city, které u nás probouzejí – umět vyjádřit, jestli je to pro mě příjemné nebo pociťuji ostych, strach, radost....
 • Výroba draka – použitý materiál, pouštění draka – počasí (vítr).
 • Hry s vyrobeným drakem – počítání mašliček na ocase, třídění podle barev, užívání pojmů více x méně x stejně, procvičování geometrických tvarů – snažit se názvy geometrických tvarů aktivně užívat.
 • Uvolňovací grafomotorické cviky podložené říkadlovými texty nebo melodiemi.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Hledání rozdílů mezi stejnými obrázky.
 • Manipulace s předměty podle pokynů.
 • Jednotné a množné číslo.
 • Popis obrázku.

  9.10. Tvořivá dílna pro děti a rodiče u Motýlků v 16.00 hodin.

18.10. Divadlo Hugo a Fugo „Sestřičky barvičky“ v 9.00 hodin. Vstupné 45 Kč.

24.10. Screening – vyšetření očí v 8.00 hodin.

 

LISTOPAD

 

TÉMATA:

 • Můj dům, můj hrad.
 • O perníkové chaloupce.
 • Ve zdravém těle zdravý duch.
 • Co si dneska obleču?

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznamovat děti s pohádkami, které nám vypovídají o tom, že sám nejsi nic, ale společně dokážeme mnoho věcí, potřebný je každý z nás.
 • Rozvoj komunikativních dovedností a vedení dětí ke kultivovanému projevu – básně, písně a vyprávění.
 • Manipulační činnosti a jednoduché činnosti s rozličnými předměty – pracovní činnosti s nůžkami, lepidlem, hra na rytmické nástroje....
 • Rozvíjení kooperativních dovedností.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Sluchové hry se slovy.
 • Rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti – zařazování delších vycházek při pobytu venku, vhodné oblékání na pobyt venku....
 • Závodivé hry ve skupinách – soutěž v oblékání.
 • Pozorování lidského těla – jeho části – umět pojmenovat viditelné části těla poznat jejich funkci pro organismus, ochrana zdraví při nepřízni počasí.
 • Zdravotně zaměřené hry – cvičení uvolňovacích protahovacích cviků, relaxace.
 • Rozvíjení námětových her – „Na rodinu“, „Na lékaře“.
 • Prohlížení dětských knih a časopisů – rozhovory nad obrázky.
 • Hry na řešení problémů – Co si oblečeme do divadla?, Jak správně stolovat? .....
 • Činnosti spojené s časových rozvržením dne – používání názvů dne – ráno, poledne, večer, dopoledne, odpoledne...
 • Kolektivní práce – výtvarné, hudební, konstruktivní, tvořivé – spolupráce s ostatními, prosadit si svůj záměr a umět se přizpůsobit ostatním, vlastní hodnocení práce své i ostatních.
 • Poučení o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Orientace v prostoru – první, poslední, před, za, pod, mezi.....
 • Orientace v čase – včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období.
 • Mechanické počítání, porovnání počtu.

22.11. Maňáskové divadlo – „O šípkové Růžence“, „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“, „Zajíc, liška a kohout“ v 8.30 hodin. Vstupné 45 Kč.

           

PROSINEC

 

TÉMATA:

 • Brzy přijde Mikuláš a čert.
 • Vánoce, Vánoce přicházejí.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznamování s tradicemi Vánoc, s obdobím Adventu, navozování slavnostní atmosféry, přátelských vztahů, zařazování činností hudebních – zpěv koled, doprovod na hudební nástroje, výroba vánočních přání....
 • Samostatný projev řečový, herecký i rytmický při výjimečných příležitostech konajících se v mateřské škole k aktuálním svátkům.
 • Zvládnout sladit pohyb s rytmem.
 • Prožívat radost z úspěšně zvládnutých úkolů nebo činností.
 • Uvědomování si, že všichni lidé by měli dodržovat pravidla správného chování, odmítat společensky nežádoucí chování.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Umět samostatně přednášet verše, zpívat písně, zahrát jednoduchou roli v dramatizaci pohádky, vyprávět text společně s ostatními, rytmickými nástroji doprovodit zpěv.
 • Procvičování správné výslovnosti při nácviku básní, písní a koled.
 • Ověření znalostí geometrických tvarů kruhu, čtverce, trojúhelníku a obdélníku – ozdoby na vánočním stromečku.
 • Seznamování s kulturními tradicemi vánočních oslav, tradice adventních příprav před Vánocemi, oslavy dříve a dnes, popis průběhu vánočních zvyklostí u každého doma.
 • Společná příprava výzdoby ve třídě, v šatně i na zahradě MŠ.
 • Grafomotorické cviky k tématu – správné držení tužky.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Logopedická prevence.
 • Hry se slovy.
 • Početní představy, vyplňování prostoru.

  5.12. Karnevalové divadlo Ježek „Mikuláš a čert“. Vstupné 45 Kč.

12.12. Vánoční posezení u stromečku v 15.30 hodin.

LEDEN

 

TÉMATA:

 • My tři králové jdeme k Vám.
 • Příroda v zimě.
 • Zimní radovánky.
 • Z pohádky do pohádky.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Posilování pocitů ve vlastní síly, zvládání úkolů přiměřených věku i schopností dětí.
 • Osvojování dovedností, které předscházejí čtení a psaní, rozvoj a další procvičování správné výslovnosti.
 • Zdokonalování představy o počtu, znaky číslic a jejich numerická hodnota.
 • Prohlubování poznatků o ochraně zdraví při zimních sportech a v zimním období vůbec.
 • Cvičení pohybové zdatnosti při zimních sportech a při otužování při pobytu venku.
 • Rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího přostředí a jeho dalším změnám.
 • Vnímat pozitivně a přijímat hodnoty uznávané ve společenství, ve kterém se děti běžně pohybují – škola, rodina, kamarádi.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Zaznamenat pohyb z jednoho místa ke druhému, pozorně sledovat předem danou cestu.
 • Procvičování odhadu počtu předmětů, porovnávání počtu – pojmy více, méně, stejně..
 • Procvičování znalosti barev, geometrických tvarů.
 • Pohybová hra „Na mráz“ – vytrvalost, rychlost, orientace v prostoru.
 • Pohybová hra „Na sněhové vločky“ – orientace v prostoru, spolehnutí na druhého, respektování druhého.
 • Rozhovory o zimních sportech – lyžování, sáňkování, bruslení – sledování sportovních závodů...
 • Ochrana zdraví při zimních sportech – nebezpečí úrazů, ohleduplnost při kolektivním sportování, základní zásady při první pomoci při úrazu....
 • Tvořivé hry podporující představivost a vytrvalost při práci.
 • Jazykové hry s logopedickými říkadly – přesná a výrazná artikulace hlásek.
 • Práce s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání – využití různých  předmětů.
 • Vytváření číselné řady s přesným určováním počtu – počítání sněhových koulí, počítání knoflíků u sněhuláka, počítání dětí na kopci při sáňkování ......
 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě, hry a experimenty se sněhem.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Diagnostika správné výslovnosti.
 • Opakování znalosti jména a příjmení, věku, bydliště....
 • Samostatný řečový projev.
 • Dějové posloupnosti.
 • Uspořádávání předmětů dle daného pravidla.
 • Labyrinty – hledání správné cesty.

 

 

ÚNOR

 

TÉMATA:

 • Vesmírná tajemství.
 • Hádej, čím budu?
 • Cesta kolem světa.
 • Ať žije karneval.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Rozvoj a podněcování smyslového vnímání v oblasti rozumové, citové, estetické.
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, zemí, městem, lidmi, kde žije a vyrůstá.
 • Vytváření pozitivních vztahů k prostředí, ve kterém děti žijí, učí se a vyrůstají – pozitivní vztah k rodině, městu a zemi.
 • Rozlišování lidských činností na ty, které přírodu chrání, ale i ty, které přírodě ubližují – nutnost ochrany životního prostředí.
 • Poznávat kulturu naší společnosti se všemi jejími zvyky a tradicemi.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Orientace vpravo, vlevo vzhledem k vlastní osobě při cvičení.
 • Poslechové činnosti – vysvětlení toho, co chtěl skladatel hudbou vyjádřit, seznamovat děti, že se dá komunikovat nejen slovy, při poslechových činnostech navodit příjemnou atmosféru, pohybem vyjádřit vyslechnutou skldbu – soulad mezi hudbou a pohybem.
 • Srovnávání předmětů přikládáním k sobě – velikost domů, délka ulic, velikost stromů, šířka řek apod. – užívání pojmů dlouhý, delší, nejdelší, krátký, kratší, nejkratší, vysoký, vyšší, nejvyšší, široký, úzký, hluboký......
 • Aktivovat děti k souvislému verbálnímu projevu s užíváním všech slovních druhů při vypravování zážitků...
 • Vytváření skupin prvků o daném počtu, umět přidat nebo ubrat podle pokynu učitelky.
 • Procvičování pojmů první, poslední, před, za, před prvním, za posledním......
 • Seznamování s některými hudebními nástroji, jejich názvy, jejich zvuky...
 • Pozorování života v naší obci a zajímavých událostí – znát význam budov pro život obce – budova pošty, hasičů, radnice, polikliniky, nádraží...
 • Rozšiřování povědomí o tom, kde děti žijí – v jakém městě, ve které zemi, sounáležitost s ostatními státy Evropy...
 • Seznamování s tradicemi Masopustu a karnevalovými zvyklostmi – upozornění na průvod masek obcí, vyprávění zážitků z karnevalu, který již děti někdy v minulosti prožily.
 • Karneval v MŠ – výzdoba školky, převlékání do kostýmů, tanec a hry.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Časové vztahy.
 • Pravo-levá orientace.
 • Tvoření gramaticky správné věty.
 • Reprodukce pohádky.
 • Sluchové vnímání, fonematický sluch.
 • Porovnání počtu. 
 • Mechanické počítání.

  5.2. Dravci v MŠ. Vybíráme 40 Kč.

22.2. Karneval v MŠ. Děti si mohou přinést vlastní kostým.

 

BŘEZEN

 

TÉMATA:

 • Čarovná paseka.
 • Loučení se zimou.
 • Pan Kvítko.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Prohlubování schopností v oblasti jemné i hrubé motoriky.
 • Koordinace ruky a oka v závislosti na lateralitě.
 • Rozvoj zájmu o estetické hry a činnosti, které podporují logické myšlení, představivost a fantazii a vedou děti k intelektuálním hrám a k zájmu o učení.
 • Rozvoj estetických vztahů ke světu, k zemi a městu, v němž žijeme, základy ochrany životního prostředí.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • V tělesných cvičeních využívat barev k rychlé a přesné orientaci v prostoru.
 • Geometrické tvary a barvy v grafických cvičeních, uvolňovací cviky na uvolňování zápěstí a předloktí ruky – větší formát papíru, držení grafického materiálu, přítlak na rozličný výtvarný materiál.
 • Hry s písní, „Travička zelená“ nebo s písní podobného charakteru, nácvik písně a básně s tématem vztahujícím se k jaru.
 • Při hrách využívat stříhání, modelování a práci s dětskými časopisy – hry na cvičení logického úsudku, řešení labyrintů a her na rychlý postřeh.
 • Umět vyjádřit pocit z vykonané práce a spravedlivě ohodnotit práci svou i práci ostatních – využívat všech druhů slov, melodie i intenzity hlasu.
 • Práce s netradičními výtvarnými materiály a technikami – např. práce s keramickou hlínou......
 • Poznávání a názvy rostlin pozorovaných při pobytu venku.
 • Seznamování se znaky jara – počasí, příroda, zvířata – odlišnosti ročních období ve vztahu k člověku i k přírodě a zvířatům, ochrana přírody...
 • Pozorování přírodních jevů, popis toho, co se děje na obloze – mraky, déšť, mlha...., jaké je venku světlo, teplo, způsob oblékání, ochrana zdraví před nachlazením........
 • Vliv tepla a světla na přírodu – pozorování zahrádek při pobytu venku.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Plavecký výcvik.
 • Hra „Perspectivo“ – řazení před, za, vedle, mezi....
 • Skládání celku z částí – „Obrázkové hříčky“
 • Správná výslovnost hlásek – logopedická prevence.

19.3.  Divadlo v Třešti – „Taneček přes dvě pekla“ – Vstupné 40 Kč.

20.3. Loučení se zimou – „Vynášení Moreny“.

27.3. Plavání pro předškoláky.

 

DUBEN

 

TÉMATA:

 • Máme rádi zvířata.
 • O zlém Bacilu a hodném Vitamínu.
 • Hody, hody doprovody.
 • Slavíme se Zemí.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Osvojování si poznatků z oblasti živé i neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě.
 • Budeme se věnovat zvířatům a jejich mláďatům.
 • Výchovnou činnost dle podmínek přesuneme co nejvíce do přírody formou prožitkového učení.
 • Seznámení dětí s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření pozitivního vztahu ke knize, umění, k hudbě.
 • Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie.
 • Společná oslava tradic a svátků – Den zdraví, Den země, svátky jara Velikonoce.
 • Podporování zájmu dětí o zpěv, rozvíjení rytmického cítění, postupné seznamování s hudebními nástroji.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Sebeobslužné činnosti – prověřování schopností v této oblasti (svlékání, oblékání, obouvání,...)
 • Péče o přírodní zahradu – drobné zahradnické práce – samostatná práce se zahradním nářadím – bezpečnost při zacházení s tímto nářadím, setí semínek řeřichy – zalévání a pozorování změn.
 • Běh a chůze v přírodním terénu – zdolávání přírodních překážek přirozenými způsoby – běh do kopce, z kopce, vyhýbání se stromům, přelézání překážek....
 • Výtvarné a pracovní činnosti k tématům.
 • Vytváření skupin prvků o daném počtu – stromy v parku, šišky na stromě, kačeny na rybníce......
 • Prohlížení obrázkových knih s tématikou života na Zemi s různými druhy živočichů, ověřování nabytých znalostí, skládání puzzle a skládanek z nepravidelných tvarů.
 • Pozorování aprílového počasí  - déšť x slunce – rozhovory na základě prožitku, vyjádření pocitů, pozorování délky dne a tepla při svitu sluníčka.
 • Poslechové činnosti – rozlišování zvuků živé a neživé přírody.
 • Pozorování stromů na zahradě, v parku, v lese – názvy stromů, rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem, význam stromů pro život na Zemi, ochrana stromů – ochrana zdraví – nejíst neznámé plody......
 • Při návštěvě lesa poslouchat zvuky – identifikace od koho mohou být a z jakého směru se ozývají....
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Plavecký výcvik.
 • Řeč, nadřazené pojmy.
 • Zrakové vnímání, rozlišování.
 • Základní matematické představy, porovnávání, řazení.
 • Slova stejně znějící, ale s jiným významem.
 • Zraková pozornost – nesmyslné obrázky.

 

25.4. Divadlo rádia Vysočina – „Kouzelný vlak“ – vstupné 50 Kč.

 

 

KVĚTEN

 

TÉMATA:

· Čáry, máry...

· Pro maminku.

· Ze života hmyzu.

· Pozor jedéééém!

 

CHARAKTERISTIKA:

· Seznámení se s tradicemi spojenými s jarem a také s malinkými živými tvory.

· Přiblížit dětem svět pohádek – seznámení se s lidovou tradicí „pálení čarodějnic“ a zvyky konanými v této době.

· Poznávání, jak vypadá příroda na jaře, co můžeme vidět a pozorovat.

· Rozvíjet kladný vztah k rodičům a domovu, podporovat citové vazby.

· Rodina je pro dítě velmi důležitá a tímto blokem se děti seznámí s funkcí a druhy rodin. Zjistí, že není samozřejmostí žít v rodině úplné a obohatí se tak novými prožitky. Uvědomí si, jaká je vlastně maminka a podělí se o to s kamarády.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

· Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních tradic.

· Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí.

· Mít povědomí o těle a jeho vývoji – o narození, růstu těla a jeho proměnách.

· Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívat.

· Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky – lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek....

· Prohlížení knih a atlasů rostlin – léčivky, jedovaté rostliny, pozorování květin na louce a na zahradě.

· Motivační pohádka „O perníkové chaloupce“.

· Pohybové hry s čarodějnickou tématikou, řazení obrázků dle posloupnosti děje.

· Povídání o čarodějnicích v KK, vytváření charakteristiky.

· Doprovod na hudební nástroje při hudebních činnostech.

· Povídání o maminkách, jejich lásce, jejich práci.

· Artikulační a sluchové hry. Hry se slovy, rýmování, hádanky.

· Nácvik pásma ke Dni matek.

· NH „Na rodinu“

· Výroba přáníček a dárků pro maminky.

· Kreslení postavy – moje maminka.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

· Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.

· Dýchání s flétnou.

· Plavecký výcvik.

· Manipulace s předměty podle pokynů.

· Pravo-levá orientace.

· Porovnávání počtu.

· Určení první hlásky ve slově.

· Jednotné a množné číslo.

23.5. Divadlo „Hugo a Fugo“ – O ztracených notách – Vybíráme 45 Kč.

7.5. Zápis do MŠ – od 8.00 – 9.00 Den otevřených dveří.

30.5. Ukázka IZS v Dolní Cerekvi pro předškoláky.

 

 

                    

ČERVEN

 

TÉMATA:

 • Za zvířátky do ZOO.
 • Hoří, hoří!
 • Hurá na prázdniny.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Poznávání přírodního prostředí, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, s lidmi a společností. 
 • Využívání encyklopedií, obrazového materiálu.
 • Období výletů, her a loučení se školkou, s kamarády.
 • Děti si uvědomují svoji sounáležitost s okolním světem.
 • Dochází ke shrnutí všech znalostí a vědomostí, které získaly v mateřské škole.
 • Děti se budou seznamovat s nadcházejícími prázdninami a jejich nástrahami. Toto vše budou prožívat formou prožitkového učení.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Opakování počtářských znalostí – vytváření číselné řady, poznávání číselných znaků, znalost geometrických tvarů a barev.
 • Polech textu – bajky – rozhovor na téma přečteného textu, jak by příběh mohl skončit..., jak se příběh o zvířatech podobá lidským příběhům....
 • Seznámení s exotickými zvířaty – výlet do ZOO.
 • Vyprávění podle fotografií z různých akcí během školního roku – besídky, oslavy, exkurze, výlety... – „Co všechno jsme prožili“ – vypravování vlastních vzpomínek a zážitků, naslouchání druhým...
 • Při hrách se snažit střídat ve vedoucích rolích, uplatňovat při hře další nové nápady a poznatky.
 • Pozorování města, ve kterém žijeme, kam chodíme do školky – kulturní památky, úřady, obchody, instituce důležité pro život města – poliklinika, hasiči, pošta, nádraží...
 • Zábavné a poučné dopoledne s hasiči.
 • Pozorování charakteristických znaků letního počasí a přírody – rostliny, zvířata, ptáci, člověk....- „Co děláme v létě“ – na zahradě, na poli, prázdniny, činnosti lidí při dovolené....
 • Poučení dětí o bezpečnosti při všech činnostech v MŠ.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky.
 • Plavecký výcvik.
 • Dýchání s flétnou.
 • Matematické a předčtenářské gramotnosti.
 • Nácvik básně na rozloučení s předškoláky.