Org. školního roku

 

ZÁŘÍ

 

TÉMATA:

 • SEŠLI JSME SE PO PRÁZDNINÁCH.
 • MÁME NOVÉ KAMARÁDY.
 • HRAJEME SI VE ŠKOLCE.
 • CO DĚLÁME CELÝ DEN.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Zaměříme se na adaptační období dětí, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, utvářet a rozvíjet vztahy mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy. 
 • Budeme se učit znát svá jména, seznamovat se s nejbližším okolím – prostředím třídy, školy a prostřednictvím všech činností se budeme snažit utvářet citová pouta a vzájemná pravidla soužití.
 • Naučíme se poznávat své místo u stolu, svoji značku a hlavně se budeme pozorně rozhlížet kolem sebe. 
 • Předškoláky seznámíme s jejich novou rolí.
 • V rámci vzdělávací nabídky využijeme především volnou hru, námětové činnosti a pohybové hry. Zařadíme hudební a výtvarné činnosti, pohybovou a taneční improvizaci. Nezapomeneme na činnosti relaxační a odpočinkové.
 • Budeme se snažit převádět co nejvíce činností na školní zahradu, pokud nám počasí dovolí.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Společné vyprávění zážitků.
 • Seznamování s novými dětmi – utváření kamarádských vztahů.
 • Pohybové činnosti ve třídě a na školní zahradě – seznamování se s řádem zahrady a hřiště.
 • Spoluvytváření pravidel soužití ve třídě.
 • Vytváření časových představ částí dne v souvislosti s dětskými činnostmi, dny v týdnu, měsíce, střídání ročních období.
 • Všímání si změn v přírodě, seznamování se s podzimními druhy ovoce a zeleniny, s druhy stromů, charakteristickými znaky podzimu, vnímat proměny počasí a barev na podzim.
 • Rozvíjení fantazie při výtvarných a pracovních činnostech.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s předškoláckým koutkem – uložení jejich psacích potřeb.
 • Správné stolovací návyky – držení příboru.
 • Grafomotorické cviky – správné držení tužky.
 • Logopedická prevence – diagnostika výslovnosti.
 • Skládání celku z částí.
 • Hry se slovy.
 • Dny v týdnu.
 • Roční období.

ŘÍJEN

 

TÉMATA:

•    Skřítek Podzimníček čaruje.
•    Sklízíme ovoce a zeleninu.
•    Podzim na zahradě.
•    Od kořenů ke koruně.

 

CHARAKTERISTIKA:

•    Vytvoříme si elementární povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách.
•    Děti budou společně označovat přírodní jevy, změny počasí, určovat druhy stromů a jejich plody, poznávat ovoce, zeleninu, polní i lesní plodiny.
•    Vypravíme se do okolní přírody, kde budeme sbírat a hrát si a tvořit s přírodninami.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

•    Nácvik nových básní a říkadel.
•    Četba knih, prohlížení encyklopedií.
•    Výtvarné a pracovní činnosti k tématu.
•    Grafomotorické cviky.
•    Vycházky do okolí MŠ.
•    Sběr přírodnin.
•    Pozorování podzimní přírody a počasí.
•    Pohybové hry, hry se zpěvem.
•    Poučení dětí o bezpečnosti při pobytuv ve třídě i venku.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

•    Grafomotorické cviky.
•    Správné držení tužky.
•    Geometrické tvary.
•    Určování počtu – více x méně.
•    Dějová posloupnost.
•    Vypravování pohádky.

LISTOPAD

 

TÉMATA:

 • Uspávání přírody.
 • Co umí vítr a déšť.
 • Co přichází před zimou.
 • Čertovská školka.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Sledování změn počasí, jaký vliv má počasí na člověka i na svět kolem nás. Co je vítr a déšť. Seznámení dětí se základními rysy podzimu a rozmary počasí.
 • Jak se připravuje příroda na zimu, jak se můžeme přiravit my a jak můžeme přírodě pomoci.
 • Pomocí prožitkových činností, procházek do zahrady, na pole a do lesa, kde se projevují výrazné změny v přírodě se budou děti učit posilovat sebeovládání, uvědomovat si různé pocity a nálady, které vycházejí z bezprostředního pozorování přírody v součinnosti s životem lidí.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Lokomoční a pohybové dovednosti – zdolávání překážek ve třídě i v přírodě.
 • Smyslové a psychomotorické hry – poznávat podle chuti, vůně, hmatu, sluchu.
 • Hudební a hudebně pohybové činnosti – sladit pohyb s rytmem.
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě – počasí.
 • Námětové hry.
 • Poslech pohádek, příběhů, prohlížení knih a encyklopedií.
 • Konstruktivní a grafické činnosti.
 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Logopedická prevence.
 • Číselná řada 1 – 10.
 • Geometrické tvary.
 • Rozdílné obrázky.
 • Dny v týdnu.
 • Roční období.
 • Nadřazené pojmy.
 • Protiklady.
 • Skládání celku z částí.

PROSINEC

 

TÉMATA:

 • Čertovská školka.
 • Těšíme se na Vánoce.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Ve vánočním čase děti seznámíme s tradicemi, s vánočními zvyky a obyčeji, které se stále dodržují v naší zemi v porovnání s ostatními krajinami. Připomeneme si oslavu Vánoc časů našich babiček a v dnešní době.
 • Čeká nás čertovské dopoledne spojené s mikulášskou nadílkou.
 • Budeme si osvojovat básně, písně a koledy spojené s tímto krásným vánočním časem.
 • Vyrobíme vánoční dárky a přáníčka pro rodiče i sponzory.
 • Vyvrcholením vánoční atmosféry bude vánoční nadílka pro děti.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Společné rozhovory o Vánocích – vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrazového materiálu i dle vlastní fantazie.
 • Moje největší přání – co bych si přál od Ježíška.
 • Poslech čtených i vyprávěných pohádek, sledování vánočních pohádek.
 • Recitace, dramatizace, zpěv.
 • Námětové hry a činnosti.
 • Hudební a hudebně pohybové hry.
 • Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující vánoční atmosféru a pohodu prostředí.
 • Výtvarné a pracovní činnosti k tématu.
 • Grafomotorické cviky – uvolňování zápěstí a správné držení tužky.
 • Poučení dětí o bezpečnosti nejen při pobytu ve třídě a venku, ale i o bezpečnosti o vánočních prázdninách.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Logopedická prevence.
 • Dýchání s flétnou.
 • Charakteristické znaky zimy.
 • Základní matematické představy – třídit, řadit, počítat….
 • Skládání celku z částí.
 • První hláska ve slově.

LEDEN 

 

TÉMATA:

 • My tři králové jdeme k Vám.
 • Příroda v zimě.
 • Zimní radovánky.
 • Z pohádky do pohádky.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Posilování pocitů ve vlastní síly, zvládání úkolů přiměřených věku i schopností dětí.
 • Osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj a další procvičování správné výslovnosti.
 • Zdokonalování představy o počtu, znaky číslic a jejich numerická hodnota.
 • Prohlubování poznatků o ochraně zdraví při zimních sportech a v zimním období vůbec.
 • Cvičení pohybové zdatnosti při zimních sportech a při otužování při pobytu venku.
 • Rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho dalším změnám.
 • Vnímat pozitivně a přijímat hodnoty uznávané ve společenství, ve kterém se děti běžně pohybují – škola, rodina, kamarádi.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Zaznamenat pohyb z jednoho místa ke druhému, pozorně sledovat předem danou cestu.
 • Procvičování odhadu počtu předmětů, porovnávání počtu – pojmy více, méně, stejně..
 • Procvičování znalosti barev, geometrických tvarů.
 • Pohybová hra „Na mráz“ – vytrvalost, rychlost, orientace v prostoru.
 • Pohybová hra „Na sněhové vločky“ – orientace v prostoru, spolehnutí na druhého, respektování druhého.
 • Rozhovory o zimních sportech – lyžování, sáňkování, bruslení – sledování sportovních závodů...
 • Ochrana zdraví při zimních sportech – nebezpečí úrazů, ohleduplnost při kolektivním sportování, základní zásady při první pomoci při úrazu....
 • Tvořivé hry podporující představivost a vytrvalost při práci.
 • Jazykové hry s logopedickými říkadly – přesná a výrazná artikulace hlásek.
 • Práce s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání – využití různých  předmětů.
 • Vytváření číselné řady s přesným určováním počtu – počítání sněhových koulí, počítání knoflíků u sněhuláka, počítání dětí na kopci při sáňkování ......
 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě, hry a experimenty se sněhem.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou. 
 • Opakování znalosti jména a příjmení, věku, bydliště....
 • Samostatný řečový projev.
 • Dějové posloupnosti.
 • Uspořádávání předmětů dle daného pravidla.
 • Labyrinty – hledání správné cesty.
 • Prostorová orientace.
 • Roční doby.
 • Dny v týdnu.

ÚNOR

 

TÉMATA:

 • O dvanácti měsíčkách.
 • Ten dělá to a ten zas tohle.
 • Povídám, povídám pohádku.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Hlavním záměrem je umožnit dětem prožít příjemné chvíle radosti a pohody, na které jim zůstane hezká vzpomínka. Děti se učí poznání, že sdílená radost je velmi příjemným okamžikem. 
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, zemí, městem, lidmi, kde žije a vyrůstá.
 • Vytváření pozitivních vztahů k prostředí, ve kterém děti žijí, učí se a vyrůstají – pozitivní vztah k rodině, městu a zemi.
 • Rozlišování lidských činností na ty, které přírodu chrání, ale i ty, které přírodě ubližují – nutnost ochrany životního prostředí.
 • Získání nových poznatků pomocí ponaučení z pohádek.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Rozvíjení řečových dovedností.
 • Vnímat různými smysly – hmat, zrak....
 • Rozvíjet pohybové dovednosti s hudebním doprovodem.
 • Učit se orientovat v prostoru.
 • Hry se sněhem a ledem.
 • Zdolávání přírodních překážek – klouzání na lopatách.
 • Kresba, malba, pracovní listy.
 • Třídění předmětů.
 • Činnosti k osvojování si geometrických tvarů.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Logopedická prevence.
 • Upevnění si prostorových pojmů – před, nad, vedle, mezi.....
 • Samostatný slovní projev – vyprávění pohádky.
 • Asociace ke slovům.
 • Pravolevá orientace.

BŘEZEN

 

TÉMATA:

 • SMĚJEME SE S MASOPUSTEM
 • HRAJEME SI S POHÁDKOU
 • LOUČÍME SE SE ZIMOU
 • VÍTÁME JARO
 • VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Hlavním záměrem je umožnit dětem prožít příjemné chvíle radosti a pohody, na které jim zůstane hezká vzpomínka. Děti se učí poznání, že sdílená radost je velmi příjemným zážitkem.
 • Seznamovat děti s tradicemi kraje, vytváření pozitivního vztahu k učení a nácviku kulturního vystoupení.
 • Přiblížení změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, chápání, co se v přírodě děje, posilování pozorovacích schopností, slovního vyjádření, práce sounáležitosti se skupinou, rozvoj myšlenkových operacích, fantazie, logického myšlení.
 • Děti se budou učit poznávat svoje tělo, zvládat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu ve známém prostředí, koordinovat lokomoci a další polohy těla, vědomě napodobit pohyb, sladit pohyb se zpěvem.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Seznámení s básničkami a písničkami.
 • Pohybové aktivity a rozvoj hrubé motoriky.
 • Logopedické chvilky.
 • Kresba, malba.
 • Podporování rozvoje komunikačních dovedností.
 • Logopedické chvilky.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Pracovní listy a práce s písankou.
 • Dýchání s flétnou.
 • Uvolňovací cviky pro uvolnění ruky a zápěstí.
 • Upevnění si prostorových pojmů – před, nad, vedle, mezi….
 • Procvičování geometrických tvarů.

 

DUBEN

 

TÉMATA:

 • Máme rádi zvířata.
 • Hody, hody doprovody.
 • Slavíme se Zemí.
 • Čáry máry, láry fáry.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Osvojování si poznatků z oblasti živé i neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě.
 • Budeme se věnovat zvířatům a jejich mláďatům.
 • Výchovnou činnost dle podmínek přesuneme co nejvíce do přírody formou prožitkového učení.
 • Seznámení dětí s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření pozitivního vztahu ke knize, umění, k hudbě.
 • Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie.
 • Společná oslava tradic a svátků –  svátky jara Velikonoce, Den země, pálení čarodějnic.
 • Podporování zájmu dětí o zpěv, rozvíjení rytmického cítění, postupné seznamování s hudebními nástroji.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Sebeobslužné činnosti – prověřování schopností v této oblasti (svlékání, oblékání, obouvání,...)
 • Péče o přírodní zahradu – drobné zahradnické práce – samostatná práce se zahradním nářadím – bezpečnost při zacházení s tímto nářadím, setí semínek řeřichy – zalévání a pozorování změn.
 • Běh a chůze v přírodním terénu – zdolávání přírodních překážek přirozenými způsoby – běh do kopce, z kopce, vyhýbání se stromům, přelézání překážek....
 • Výtvarné a pracovní činnosti k tématům.
 • Vytváření skupin prvků o daném počtu – stromy v parku, šišky na stromě, kačeny na rybníce......
 • Prohlížení obrázkových knih s tématikou života na Zemi s různými druhy živočichů, ověřování nabytých znalostí, skládání puzzle a skládanek z nepravidelných tvarů.
 • Pozorování aprílového počasí  - déšť x slunce – rozhovory na základě prožitku, vyjádření pocitů, pozorování délky dne a tepla při svitu sluníčka.
 • Poslechové činnosti – rozlišování zvuků živé a neživé přírody.
 • Pozorování stromů na zahradě, v parku, v lese – názvy stromů, rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem, význam stromů pro život na Zemi, ochrana stromů – ochrana zdraví – nejíst neznámé plody......
 • Při návštěvě lesa poslouchat zvuky – identifikace od koho mohou být a z jakého směru se ozývají....
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Řeč, nadřazené pojmy.
 • Zrakové vnímání, rozlišování.
 • Základní matematické představy, porovnávání, řazení.
 • Slova stejně znějící, ale s jiným významem.
 • Zraková pozornost – nesmyslné obrázky.

 

22.4. Zápis do 1. třídy ZŠ od 13.30 do 17.00 hodin.

28.4. Čarodějnický rej v MŠ.

29.4. Divadlo v MŠ „Kouzelný kabaret“.

 

KVĚTEN

 

TÉMATA:

-    Moje maminka má svátek
-    Raketou do vesmíru
-    Od pramínku k řece
-    Se sluníčkem za zvířátky pojedeme do Afriky

 

CHARAKTERISTIKA:

-    Cílem prvního tématu je prožívat radostně sváteční události zaměřené na tradice – Svátek matek a prohlubovat kladný vztah k rodině, podporovat pocit sounáležitosti k rodině, rozvíjet u dětí ochotu pomáhat, rozšiřovat a upevňovat citové vztahy ke členům rodiny. 
-    Děti získají poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi. Seznámíme se s vesmírem, jeho dobýváním člověkem a stroji, které k tomu využíval. 
-    Děti získají poznatky týkající se vody na Zemi ve všech jejích podobách, seznámí se koloběhem vody v přírodě. Připomeneme význam čistoty vod pro život člověka a význam vody pro život vůbec.
-    Podíváme se do Afriky a zjistíme, čím je pro nás zajímavá. Dozvíme se např. co je to Sahara, ale také zjistíme, která zvířata mají svůj domov právě v Africe a která můžeme vidět i u nás v ZOO. 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

-    Seznámíme se s novými tematickými písničkami, pohádkami a příběhy. 
-    Prohlížení encyklopedií, knih.
-    Pohybové aktivity a rozvoj hrubé motoriky.
-    Logopedické chvilky.
-    Různé výtvarné a pracovní činnosti k daným tématům. 
-    Podporování rozvoje komunikačních dovedností.
-    Vycházky po okolí spojené s pozorováním přírody.
-    Procházka do lesa – hledání přírodnin. 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

-    Pracovní listy k danému tématu
-    Procvičování geometrických tvarů
-    Uvolňovací cviky pro uvolnění ruky a zápěstí
-    Prostorová orientace
-    Procvičování matematických operací – třídění, porovnávání, řazení
-    Rytmizace slov

 

Divadlo Rádio Vysočina – 6. 5. 2022, 11. 5. Kino Dolní Cerekev, Výlet do ZOO 27. 5. 2022, 

                    

ČERVEN

 

 

TÉMATA:

 • Slavíme Den dětí
 • Není zebra jako zebra                                               
 • Česká republika
 • Pirátské léto
 • Těšíme se na prázdniny

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Ve všech činnostech se pokusíme o vytváření kamarádského, bezkonfliktního prostředí vzájemné tolerance a respektu, získat povědomí o přátelství a toleranci lidí bez ohledu na národnost. Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, rozvij úcty k životu ve všech formách.
 • Zvířecí zebra nám prozradí něco o svém životě, vzhledu, ale seznámí nás také se svou jmenovkyní, která má sice stejné jméno, ale úplně jiný vzhled, význam i práci. Budeme se s ní učit bezpečně reagovat v dopravní situaci a seznámí nás se základními pravidly silničního provozu přiměřeně věku.
 • Dětem představíme symboly České republiky, vyslechnou si českou hymnu, seznámí se s podobou české vlajky. Budeme pracovat s atlasem a prstem na mapě procestujeme celou naši zemi. 
 • Zaměříme se na osvojení elementárních poznatků o neznámém prostředí, uvědomění si odlišnosti různých společenských kultur. Získáme nové poznatky o námořnících a pirátech, o moři a mořských živočiších.
 • Těšíme se na letní radovánky, spojené s pobytem v přírodě, vycházkami a pozorováním. Budeme rozvíjet povědomí o ochraňování přírody a vnímání krás letní přírody. Tématické vycházky do přírody – pozorování živočichů, naslouchání zpěvu ptáků, upozorníme děti na důvody, proč se máme v přírodě chovat tiše. 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Seznámíme se s novými tematickými písničkami, pohádkami a příběhy. 
 • Prohlížení atlasu a různých odborných knih.
 • Pohybové aktivity a hry k danému tématu. 
 • Logopedické chvilky.
 • Výtvarné a pracovní činnosti k tématům. 
 • Podporování rozvoje komunikačních dovedností.
 • Vycházky po okolí spojené s pozorováním přírody.
 • Poučení dětí o jejich bezpečnosti. 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankou a pracovními listy.
 • Zraková pozornost – nesmyslné obrázky
 • Logopedická prevence
 • Matematické představy, geometrické tvary, číselná řada
 • Procvičování první a poslední hlásky ve slově
 • Počet slabik, vytleskání

 

AKCE:

 • 8. 6. Dopravní dopoledne,
 • 17. 6. Dopoledne s SDH Batelov,
 • 21. 6. vystoupení Radia Vysočina,
 • 23. 6. Rozloučení s předškoláky.