Org. školního roku

 

ZÁŘÍ

Bajka měsíce: „Liška a čáp“- nedělej jiným to, co nechceš, aby dělali oni tobě.

TÉMATA:

 • Jdu si s vámi hrát.
 • Třída plná kamarádů.
 • Poznáváme přírodu.
 • Podzime, podzime, co pro nás máš?

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Prostřednictvím plyšové hračky lišky Františky budeme děti adaptovat na prostředí MŠ a seznamovat je s novými kamarády, hračkami, s režimem dne, návyky, pravidly kolektivního soužití, povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou a budeme rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Vytvoříme dětem takové podmínky, které napomohou k tomu, aby zde děti získaly své místo, cítily se jistě a bezpečně a byly se schopné tak dobře orientovat a navazovat vztahy s ostatními.
 • Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností a na rozvoj tvořivého myšlení.
 • Seznámíme se s prostředím, kde dítě žije a vytvoříme si pozitivní vztah k němu.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Jednoduché sebeobslužné činnosti.
 • Lokomoční pohybové činnosti.
 • Komentování zážitků a aktivit.
 • Pozorování prostředí a manipulace s předměty.
 • Námětové hry a činnosti.
 • Výtvarné a pracovní činnosti. Grafomotorické cviky.
 • Setkávání se s pozitivními vzory chování.
 • Vycházky do okolí MŠ a orientace v prostředí MŠ.
 • Uplatňování společenských návyků ve styku s dospělými i dětmi.
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě i při pobytu venku.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Seznámení dětí s koutkem pro předškoláky a obsahujícími pomůckami.
 • Použití příboru při stolování.
 • Zápisy do diagnostik. Správný úchop tužky.
 •  Grafomotorické cviky – pracovní listy.

 

14.9. v 15.30 hod.  informativní schůzka pro rodiče

 

 

ŘÍJEN

Bajka měsíce: „Lev a myš“- také malí a slabí mohou někdy pomoci velkým a silným.

 

TÉMATA:

 • Čas dýní a papírových draků.
 • Padá listí žluté, rudé.
 • Kape, kape deštík na barevný deštník.
 • Za zvířátky do pohádky.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Budeme si všímat změn v přírodě a prací v našem okolí, na polích, v zahradách i v domácnostech, hledat co je pro naše tělo důležité a zdravé.
 • Rozvoj a užívání všech smyslů při různých příležitostech. Nasloucháním a vnímáním rozvíjet jazykové dovednosti. Rozvoj představivosti.
 • Snažit se chovat podle pravidel a upevnit společenské soužití.

 

 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Smyslové a psychomotorické hry.
 • Individuální, skupinové činnosti.
 • Manipulace s předměty – přírodniny, plody – třídění, porovnávání.
 • Společné aktivity, podporující naslouchání, tolerance k druhému.
 • Vnímání a pozorování změn v přírodě.
 • Osvojení praktických dovedností vzhledem k věku a individuálním možnostem dětí.
 • Rozvíjení jemné motoriky.
 • Pojmenování věcí, které děti obklopují.
 • Komunikace vhodným způsobem.
 • Dodržování společenských pravidel v kolektivu.
 • Výtvarné a pracovní činnosti. Seznámení se s novými básněmi a písněmi.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu venku i ve třídě.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Sluchová paměť – reprodukce jednoduché věty.
 • Zrakové vnímání – nesmyslné obrázky.
 • Sestavování obrázků z dílů.
 • Rozumové schopnosti – porovnávání počtu.
 • Analýza slov – rozlišení první hlásky ve slově.

20.10. Divadelní představení „Kouzelný kabaret“ – vstupné 45 Kč.

           Návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn.

LISTOPAD

Bajka měsíce: „O jelenu a lovcích“ – to, co je na pohled krásné, není vždycky užitečné.

 

TÉMATA:

 • U nás doma.
 • Jelen a lovci.
 • Víš, jak bacit bacila?
 • S čerty jsou i žerty.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení s přípravami zvířat na zimní období – rozvíjení povědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti.
 • Putování po lidském těle – chráníme se před nemocemi – uvědomění si vlastního těla.
 • Zkoušíme různé činnosti k rozvoji pohybových dovedností a pojmenování věcí, které nás obklopují.
 • Příprava na příchod čerta a Mikuláše – rozvoj představivosti a fantazie.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Vytvořit vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti.
 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách – pozitivní vzory.
 • Námětové hry a rozhovory.
 • Manipulace s různými nástroji.
 • Společenské hry, společné aktivity, hry a přirozené situace.
 • Dramatizace, seznámení s novými básněmi a písněmi.
 • Grafomotorické cviky, výtvarné a pracovní činnosti.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami pro předškoláky, pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Hry se slovy - synonyma, homonyma, antonyma.
 • Užívání předložek.
 • Rozvoj matematických představ – vyplňování prostoru.
 • Dějové posloupnosti.

           

PROSINEC

Bajka měsíce: „O koni a oslu“- pomoc v nouzi se neodmítá.

TÉMATA:

 • S čety jsou i žerty.
 • Krása svátků vánočních.

CHARAKTERISTIKA:

 • Vnímáme vánoční atmosféru, pocit sounáležitosti nejen v rodině, ale i ve třídě, navození atmosféry klidu.
 • Vytváření úzké spolupráce celé třídy při nácviku vánoční besídky, rozvoj kultivovaného projevu.
 • Seznámení s vánočními zvyky, pozorování vánoční výzdoby v naší obci, spoluvytváření výzdoby v MŠ.
 • Mikulášská nadílka v MŠ, vánoční nadílka ve třídě.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Grafomotorická cvičení, hry a cvičení s využitím změn poloh.
 • Pozorování, zkoumání, hry a činnosti k rozvoji zvídavosti, chtění vědět, zkoušet.
 • Příležitostné hry, činnosti přiměřené dětským silám, výtvarné a tvůřčí činnosti.
 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, komunitní kruhy, umět řešit spor domluvou.
 • Tvůrčí, poslechové činnosti hudební, literární, výtvarné, příravy a realizace společných zábav.
 • Sledování událostí ve svém okolí.
 • Poučení dětí o bezpečnosti ve třídě i při pobytu venku.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Rozlišování slov podle obrázků.
 • Fonematický sluch – rozlišování slabik.
 • Slova opačnéhu významu – protiklady.
 • Porozumění řeči – manipulace s předměty podle pokynů.
 • Dýchání s flétnou.

5.12. Divadlo Ježek „Mikulášská nadílka“.

14.12. Vánoční nadílka ve třídě.

14.12. Vánoční posezení u stromečku s rodiči  v 15.30 h.       

Návštěva solné jeskyně.

LEDEN

Bajka měsíce: "O pocestných a medvědovi"- pravý přítel od falešného se pozná až v nebezpečí.

TÉMATA:

 • My tři králové.
 • Po stopách zvířátek.
 • Recykluji, recykluješ, recyklujeme.
 • Perníková chaloupka.
 • O pocestných a medvědovi.

CHARAKTERISTIKA:

 • Vnímání proměn a vývoje v přírodě.
 • Rozvoj řečových schopností, předmatematických představ, smyslového vnímání.
 • Rozvoj fyzických schopností, koordinace ruky a oka.
 • Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
 • Rozvoj citového vnímání a morálních hodnot mezilidských.
 • Schopnost kooperace při skupinové práci.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Pracovní a sebeobslužné činnosti, pohybové hry, hry s pohádkami, grafické činnosti.
 • Slovní projevy na určité téma, konverzace o pohádkových bytostech, dramatizace.
 • Pohádkové znalosti ve všech činnostech, projevovat emoce, mimika pocitů.
 • Společné aktivity, přirozené situace. Hry s rozlišováním společenských rolí.
 • Sledování a vyprávění pohádky, bajky – popis situace.
 • Napodobování podle vzoru, rozvíjení ovládání koordinace ruky a oka, dějové posloupnosti.
 • Uvědomění si, co je příjemné a nepříjemné, projevení prožitku pohybově, mimikou.
 • Zdvořilé chování k druhým lidem.
 • Zapojení se do projektu, který se týká „Recyklace“, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při všech činnostech, při pobytu ve třídě i venku.

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Rozvoj pozornosti, paměti.
 • Rozvoj řeči.
 • Orientace v prostoru.
 • Orientace v číselné řadě.

 

 

ÚNOR

Bajka měsíce: „O vlku a kůzlátku“ – rozumného nikdo neošálí.

TÉMATA:

 • Hrnečku, vař!
 • O vlku a kůzlátku.
 • Karnevalové veselení.

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení s tradicemi kraje, podpora chápání významu oslav – Masopust, karneval.
 • Osvojení základních časových pojmů – ráno, dopoledne, poledne, večer, noc.
 • Rozvíjení ohleduplnosti ke všemu živému, chápání ochrany zvířat a pomoci v nepříznivých situacích – v zimním období.
 • Poznávat pohádky a bajky dle obrázků. Rozvíjení kultivovaného projevu.
 • Práce s různými materiály.
 • Rozvíjení funkčních gramotností.
 • Samostatné výtvarné vyjádření a příprava pomůcek.

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Seznámení s novými písněmi a říkadly.
 • Vytváření pohody a pěkného prostředí – výzdoba třídy.
 • Aktivní prožívání slavnostních událostí – karneval v MŠ.
 • Podpora tvořivosti a fantazie pro výtvarných a pracovních činnostech.
 • Rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních schopností dětí.
 • Grafomotorické cviky – správné držení tužky.
 • Podpora pracovní zručnosti s různým materiálem.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Geometrické tvary, číselné řady.
 • Synonyma, homonyma, antonyma.
 • První hláska ve slově.
 • Dějové posloupnosti.
 • Samostatné vyjadřování – vypravování příběhu, pohádky...
 • Pravo levá orientace.

7. 2. Divadelní představení „Hugo a Fugo – profese a řemesla“ – 9.00 hod. – vstupné 40,-

        Návštěva solné jeskyně – termín bude upřesněn.

 

BŘEZEN

Bajka měsíce:“Liška a hrozny“- když nemůžeme dosáhnout toho, co bychom chtěli, tváříme se, že o to nestojíme.

TÉMATA:

 • Karnevalové veselení.
 • Liška a hrozny.
 • Zimo, zimo táhni pryč.
 • Co se děje na jaře.

CHARAKTERISTIKA:

 • Seznámení s tradicemi kraje, podpora chápání významu oslav – Masopust, karneval.
 • Pochopení, že člověk nevládne nad přírodou, ale měl by se jí přizpůsobit, vnímat ji tak, aby prospíval, nikoli škodil a devastoval.
 • Schopnost vyjádřit svoje dojmy, zážitky a pocity.
 • Poznávání jarní přírody a jarních tradic – Loučení se zimou, Velikonoce....
 • Upevňování poznatků o bezpečnosti.
 • Rozvíjení soustředěného poslechu textu a jeho reprodukce.
 • Pozorování jarních změn a vytvoření z toho plynoucích závěrů – rodící se mláďata, pučící stromy a keře, zpívající ptáci.....

 

VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKA:

 • Seznámení s novými písněmi a básněmi.
 • Vytváření pohody a pěkného prostředí – výzdoba třídy.
 • Aktivní prožívání slavnostních událostí – karneval v MŠ.
 • Podpora tvořivosti a fantazie pro výtvarné a pracovní činnosti – výroba masek, tanec a soutěže.
 • Snažit se hledat více možností, variant.
 • Vnímání změn v přírodě, charakteristické znaky jara – rozdíly mezi zimním a jarním obdobím, seznámení s časovými pojmy.
 • Seznámení s tradicemi Velikonoc – tvůrčí činnosti.
 • Rozvíjení řečových, jazykových a komunikativních schopností dětí.
 • Grafomotorické cviky – správné držení tužky.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Dýchání s flétnou.
 • Vyjadřovací schopnosti – řeč.
 • Matematické představy – vyplňování prostoru, doplňování matematické řady.
 • Tvoření rýmů.
 • Sluchové rozlišování.

 

  9. 3. – Karneval v motýlkové třídě.

20. 3. – Loučení se zimou – vynášení „Moreny“

28. 3. – Plavání pro předškoláky.

 

 

DUBEN

Bajka měsíce: „O vlku a jehňátku“- když chce někdo ublížit, důvod si najde!

TÉMATA:

 • Co je malé, to je milé.
 • Ten dělá to, a ten zas tohle.
 • A přece se točí...
 • O vlku a jehňátku.

CHARAKTERISTIKA:

 • Východiskem pro toto období budou probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem. Děti budou jarní období prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením i dramatickou improvizací – říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, bajky, encyklopedie, experimnetování apod.
 • Půjde o vnímání aktuální situace v přírodě, když se blíží jaro, rozlišování charakteristických znaků zimního a jarního období, uplatnění dětských poznatků a zkušeností při vyjadřování vlastních názorů, myšlenek, pocitů, nápadů, rozvíjení smyslového vnímání – zrakového, sluchového, hmatového, čichového, podporování zájmu o naučnou literaturu a poznání, posilování vlastní zodpovědnosti ve vztahu k přírodě a k životu na Zemi.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Seznámení se zvířátky a jejich mláďaty, potravou a obydlím.
 • Seznámení s profesemi a řemesly, základní poznatky, význam pro člověka.
 • Praktické činnosti a hry, přiblížení řemesel a profesí, ukázky, návštěvy...
 • Rozvoj řečových schopností.
 • Rozvoj estetického vnímání v MŠ.
 • Vzájemná komunikace a pomoc.
 • Spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.
 • Hry se slovy, rytmizace, slovní hádanky.
 • Využití přirozených situací a ukázek.
 • Hry a tvůrčí činnosti.
 • Poučení dětí o bezpečnosti při pobytu ve třídě i venku.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy k tématům.
 • Dýchání s flétnou.
 • Plavání pro předškoláky.
 • Souvislé vyjadřování – popis obrázku.
 • Stupňování přídavných jmen.
 • Rytmické cítění – opakování daného rytmu.
 • Prostorové představy.
 • Časové vztahy.

 

   6.4. Zápis do ZŠ od 13.00 do 16.00 hodin.

10.4. Návštěva pracovnice z PPP v 15.30 hodin.

11.4. Jarní tvořivá dílna od 15.30 hodin.

13.4. Divadelní představení „Kouzelný výlet“ v 8.30 hodin. Vstupné 45 Kč.

 

 

 

 

KVĚTEN

 

 

 

                    

ČERVEN

Bajka měsíce:“O mravenci a cvrčkovi“- radovánky bez práce končí bídou!

TÉMATA:

 • Jak ten čas letí.
 • Babiččina zahrádka.
 • Léto na nás volá.

CHARAKTERISTIKA:

 • Oslavíme MDD – divadelní představení „Ježek“ – písničky, tanec, soutěže na zahradě MŠ.
 • Procvičíme své tělo – spolupráce s 1. třídou – tělocvična ZŠ.
 • Pojedeme na výlet na farmu do Nové Vsi.
 • Přirozeně se odpoutáme od ukončené životní etapy – rozloučení s předškoláky.
 • Osvojení si bezpečného chování – poučení o bezpečnosti o prázdninách.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

 • Činnosti pro odpočinkovou i pohybovou aktivitu.
 • Praktická využití získaných dovedností.
 • Popisování a komentování svých prožitků a postřehů v rámci pravidel.
 • Výtvarné, hudební, literární aktivity, hry a činnosti k tématům.
 • Chápání prostorových a časových pojmů.
 • Základní číselné a matematické pojmy.
 • Zachycování skutečností ze svých zážitků ve všech formách.

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Grafomotorické cviky – práce s písankami a pracovními listy.
 • Rozloučení s flétnou.
 • Návštěva 1. třídy ZŠ.
 • Přípava na rozloučení s předškoláky v obřadní síni OÚ.
 • Rozvíjení funkčních gramotností.

1. 6. MDD – karnevalové divadlo Ježek

6. 6. Výlet do Nové Vsi

7. 6. Společná akce rodičů a dětí na zahradě MŠ

28. 6.  Rozloučení s předškoláky v obřadní síni v KD