Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2021 –2022

KOUZELNÁ ZAHRÁDKA VÍLY MALVÍNKY

„Když se dáme dohromady,

tak nám bude dobře tady,

budeme si hrát, hru si užívat“

(z knihy Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí)

 

1. Materiální vybavení a bezpečnostní zajištění ve třídě

Třída je rozdělena na dvě části – první částí je herna s kobercem a pracovna se stolečky, která je zároveň i jídelnou a  druhá část je odpočinková, obsahuje také koberec na hraní, dále postýlky určené k polednímu odpočinku, relaxační koutek pro integrovaného chlapce s DMO a stolek s počítačem určený k interaktivní výuce či sledování pohádek, písniček atp. 

 

Prostředí třídy Kytiček poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňuje variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečuje možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. 

 

Ve třídě jsou umístěny tematické koutky, kterých děti mohou během dne využívat:

  • čtenářský koutek
  • přírodovědný koutek
  • výtvarný koutek
  • předškolácký koutek
  • interaktivní koutek

 

Hračky a pomůcky pro malé děti jsou umístěny ve spodních skříňkách na viditelném místě. Postupně jsou doplňovány o další hračky a pomůcky vhodné pro děti mladší tří let. Nebezpečný drobný materiál, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby k nim děti neměly přístup, například jsou uloženy v horních patrech úložných skříněk, kam dosáhnou pouze starší děti. 

 

Zvlášť jsou umístěny drobné a didaktické hračky pro předškoláky ve skříňce jim určené. Pro dítě s podpůrnými opatřeními jsou uloženy pomůcky a hračky pro senzomotorický rozvoj v koutku sloužícím pro relaxaci, protahování a rozvíjení hrubé i jemné motoriky. 

 

Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. V rámci rozvíjení sociálních dovedností nastavíme pravidla pomoci starších předškoláků právě těmto malým dětem.

 

2. Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací plán „Kouzelná zahrádka víly Malvínky“ nás bude provázet celým školním rokem, navazuje na školní vzdělávací program „Svět na dosah ruky“. Sestavily jsme jej tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům i individuálním potřebám dětí naší třídy.  Průvodcem dětí při jejich vzdělávání se stane pohádková bytost víla Malvínka - pocházející z říše pohádek, jejíž reálnou podobu si děti během prvních dnů samy vytvoří. 

 

Třída se změní v pohádkovou zahradu plnou kouzel a příběhů, ve které se během roku děti budou seznamovat se světem pohádek. Každý měsíc nám víla Malvínka představí jednu  z  postav pohádkové říše a ta dětem přinese knihy s překrásnými pohádkovými příběhy a další překvapení.

 

Hlavním záměrem našeho TVP PV je individuální přístup k dítěti, plánování a pozorování, učení hrou, prožitkem a činnostmi. Chceme vést děti k tomu, aby byly schopny sebereflexe a sebehodnocení. Budeme sledovat úrovně osvojení přepokládaných výstupů podle ŠVP PV, nabízíme možnost výběru ze vzdělávací nabídky dle zájmu dítěte, poskytování prostoru pro spontánní aktivity a rozvoj kreativity. Chceme v dětech vytvářet elementární povědomí o okolním světě, umožnit jim osvojit si poznatky o sobě, rodině, zvycích, mezilidských vztazích, přírodě a přírodních jevech, se kterými se běžně setkávají doma i ve svém okolí a to nejen v prostředí MŠ, ale i v zahradě a okolí městyse. Nejenom prostřednictvím vycházek budeme sportovat, poznávat, experimentovat, zkoumat a relaxovat v přírodní zahradě, kam budeme přenášet co nejvíce aktivit a zařazovat strukturovaná pozorování. Soustředíme se i na dodržování tradic, oslav, svátků i tradičních oslav třídy (narozeniny dětí, besídky, uspávání broučků, vynášení Morany, Velikonoce, čarodějnický rej aj.) 

 

Budeme klást důraz na samostatnost, sebeobsluhu, dodržování pravidel, které si společně s dětmi stanovíme. Grafomotoriku, správné držení tužky, pohybové aktivity. U všech dětí budou naplňovány funkční gramotnosti.

 

V naší třídě budeme s dětmi během logopedické prevence procvičovat mluvidla, v rámci řízené činnosti, při hrách rozvíjet slovní zásobu. Individuální podporu v logopedické prevenci budeme dítěti poskytovat během volných herních činností, odpočinku dětí – starší děti, předškoláci a v rámci rozhovorů v průběhu celého dne. 

 

Vzdělávací potřeby u dětí budeme rozvíjet pomocí knih, encyklopedií, písní, básní, pohádek, příběhů, her, pohybových aktivit, tvořivých činností a didaktických pomůcek.

 

U předškoláků budeme klást důraz na samostatnost a rozvíjet je v těchto oblastech:

  • Rozvoj grafomotoriky
  • Rozvoj funkčních gramotností
  • Rozvoj jemné motoriky, důraz na úchop tužky a správný tlak 
  • Logopedická prevence

 

Výtvarnými pracemi k tématu si vyzdobíme třídu, šatnu a chodby, abychom si vytvořili příjemné prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře. 

 

Budeme vytvářet prostor pro aktivní komunikaci s rodiči a informovat je nejen o dění ve třídě a mateřské škole, ale i zapojení jejich dětí do dění ve třídě (informační schůzky, neformální setkávání nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). Rodiče se v případě zájmu mohou kdykoliv informovat u učitelky, mohou se podílet i na tvorbě programu třídy i ŠVP PV či akcích MŠ (náměty na společná setkání, péče o zahradu aj). Informovat se mohou také na nástěnkách či internetových stránkách, kde jsou podrobné informace.