Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2018 –2019

S PÍSNIČKOU DO SVĚTA

Třídní vzdělávací program předškolního vzdělávání je vypracován na období 2018/ 2019 u Kytiček.

Plán navazuje na Školní vzdělávací program „Svět na dosah ruky“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Nově příchozí děti budeme podporovat, motivovat je a snažit se jim ulehčit adaptaci na nové prostředí, povedeme je k samostatnosti a to nejen při sebeobsluze, a v neposlední řadě při navazování nových přátelství v dětském kolektivu. Budeme dbát na seznamování se s pravidly soužití ve třídě a jejich dodržování.

 

Charakteristika TVP:

TVP třídy Kytičky pro školní rok 2018/2019 ponese název „S písničkou do světa“.

           Celým rokem nás bude provázet růžová a usměvavá žížala Jůlie, se kterou se společně vydáme za poznáním světa s veselou písničkou. Postupně se budeme seznamovat s různými lidovými i umělými písničkami v návaznosti na dění kolem nás, v přírodě i okolí. Budeme se seznamovat s autory, vznikem písně i jejím využitím. Zařadíme poslech vážné hudby, hudebních ukázek od různých interpretů a skladatelů. Blíže se seznámíme se s Orffovým instrumentářem a s dalšími tradičními i netradičními hudebními nástroji. Ve třídě si vytvoříme zásobník písní a básní. Do šatny umístíme velké noty, do kterých budeme zaznamenávat zajímavé akce či činnosti, které jsme v jednotlivých měsících prožili. Motivační písnička „Chytila jsem na pasece žížalu“ nás společně s žížalou Jůlií bude provázet celým rokem. V návaznosti na témata ŠVP vytvoříme myšlenkovou mapu, která bude zhotovena ve dvojím provedení a umístěna ve třídě i v šatně pro rodiče. Postupně budeme vlepovat jednotlivá témata, se kterými jsme se seznámili. Vzniká tak přehled toho, co jsme již společně zažili a naplnili.

            Budeme rozvíjet a posilovat kladný vztah k přírodě, lidem i kamarádům. Zařadíme pravidelná pozorování, experimenty a prostřednictvím vycházek budeme poznávat naše okolí, park, ulice i přírodu kolem nás. Přírodu budeme využívat k pozorování a objevování, na zahradě MŠ budeme pozorovat květiny, hrát si na písku a na hřišti ale také relaxovat a o zahradu pečovat. Co nejvíce aktivit budeme přenášek ven do přírody, kam zařadíme i strukturovaná pozorování. Pravidelným pohybem budeme procvičovat a zdokonalovat hrubou motoriku. Pohyb a pohybové aktivity budou přizpůsobeny počasí a roční době. Při nepřízni počasí a především v zimních měsících budeme využívat tělocvičnu ZŠ. Pravidelně budeme dbát na dodržování tradic a oslav s tím spojené (narozeniny, besídky, Vánoce, Velikonoce atd.)

Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a zájmu dětí v rámci situačního a prožitkového učení. Nově příchozím dětem se budeme snažit ulehčit vstup do nového prostředí a pomůžeme jim s adaptací. Vytvoříme pro děti klidné prostředí, aby zde měly pocit jistoty a bezpečí.

            U dětí budeme rozvíjet radost z nového poznání, komunikační dovednosti, podporovat komunikaci ve skupině i efektivní komunikaci při všech činnostech. Umět slušně požádat a poděkovat, řešit každodenní situaci a v případě potřeby se nebát požádat o pomoc. Dětem dáme dostatečný prostor k vyjadřování myšlenek a odstraňování ostychu při samostatném vyjadřování pocitů a myšlenek. Pravidelně budeme zařazovat logopedické chvilky u zrcadla s procvičováním mluvidel, dále pak dechová cvičení a artikulační rozcvičky.

            Budeme vytvářet prostor pro aktivní komunikaci s rodiči a informovat je nejen o dění ve třídě a mateřské škole (informační schůzky, neformální setkávání při tvořivých dílnách nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). Rodiče se v případě potřeby mohou kdykoliv informovat u učitele, projeví-li zájem, mohou se podílet i na tvorbě programu či akcích MŠ (náměty na tvořivé dílny, společná setkání a další akce). Informovat se mohou také na nástěnkách či internetových stránkách, kde jsou podrobné informace s datem uskutečnění.

Naší snahou  je ve vzdělávání dětí vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Těžiště práce s dětmi mimořádně nadanými, ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a s dětmi, které mají pomalejší tempo a nezvládají úkoly tak, jako ostatní děti, vidíme v individuální práci a ve spolupráci s rodinou.

 

 

TVP PV budeme naplňovat:

- seznamováním se s lidovými a umělými písněmi, vysvětlení významu písní a cizích či neznámých slov

- seznamováním se autory písní, jejich vznikem či využitím u různých příležitostí

- seznamováním se s hudebními nástroji a jejich výrobou

- pozváním hudebníků hrající na různé hudební nástroje, poslech koncertu či hudebních ukázek, uspořádání vlastního koncertu ve třídě

- jednotlivé měsíce bude provázet zvolená píseň s ohledem na dění v okolí, tradice či roční doby

- pravidelným procvičováním mluvidel, zařazováním artikulačních rozcviček, dechových cvičení a jazykových hrátek

- seznamováním se s důležitými věcmi a nabízením nových poznatků a to prostřednictvím básniček, písniček, pohádek, knížek, encyklopedií, námětových her, exkurzí aj.

- rozšiřováním slovní zásoby, komunikace a respektováním komunikačních pravidel, používáním „kouzelných slovíček“, projevováním vlastního názoru, čtením na pokračování, vyprávění příběhů

- stanovením třídních pravidel a vedení dětí k jejich dodržování a respektování ve třídě, ale i mimo ni

- pozorováním přírody v jednotlivých ročních obdobích, jejich změn a barev v nejbližším okolí, seznamováním se s prostředím mateřské školy i okolím městyse

- zařazováním pravidelného pohybu, rozcviček, vycházek, překonáváním překážek a rozvojem hrubé motoriky, chůze v různém terénu, cvičení v tělocvičně ZŠ s využitím různých cvičebních pomůcek

- zařazováním různých experimentů a pokusů, pozorováním živé i neživé přírody, seznamováním se s vlivem přírody na člověka, péče o přírodu a naši přírodní zahradu, sběr přírodnin a využití k dalším hrám a činnostem

- využívání a práce s různými materiály a technikami k výtvarným a pracovním činnostem, rozvojem kreativity, uchopení psacích potřeb, tlak na tužku a celkovým rozvojem jemné motoriky

- výtvarnými pracemi vyzdobíme třídu, chodbu a šatnu pro vytvoření příjemného prostředí

- zařazováním grafomotorických cvičení, pracovních listů, rozvojem funkčních gramotností

- vedením dětí k sebeobsluze, samostatnosti a pomoci mladším dětem při úklidu a to nejen pracovního místa

- seznamováním se s funkcí rodiny, poznáváním jejích členů, vhodnosti oslovení, úcta ke starším lidem dodržování rituálů, oslav a tradic během roku,

- navázáním spolupráce se ZŠ Batelov

- oslovením zajímavých hostů z různých oblastí působení, besedami na dané téma, divadly a dalšími hudebními pořady 

- spolupráce s Beruškovou třídou v pořádání různých akcí na přírodní zahradě a s dalšími třídami pří společných projektech MŠ

 

Předškoláci:

V letošním školním roce budeme mít 13 předškoláků. Budeme se je snažit vést k samostatnosti a zodpovědnosti a tím jim ulehčit vstup do školy. Budeme je rozvíjet v těchto oblastech:

- rozvoj grafomotoriky, nabídka různých pracovních listů a úkolů

- zařazování uvolňovacích cviků pro rozvoj jemné motoriky, důraz na úchop tužky a správný tlak

- rozvoj funkčních gramotností, logopedická prevence, dechová cvičení

- podnětné prostředí v „ předškoláckém koutku“

- orientace v číselné řadě, čase a prostoru

- náročnější formy řízených činností

- spolupráce se ZŠ

- poznávací výlety a exkurze

- dýchání s flétnou

- plavání

 

Spolupráce s rodiči:

            S rodiči budeme nadále spolupracovat a informovat je o dění ve třídě a MŠ. Budeme respektovat jejich názory a přijímat nabídky spolupráce. Rodiče se mohou kdykoli informovat o dítěti u učitelky. Využijeme zájmů a kreativity rodičů k námětům na tvořivé dílny či neformálním setkáním během roku.