Třídní plán

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2017 –2018

„NA KŘÍDLECH SOVY

Třídní vzdělávací program je vypracován na období od září 2017 do června 2018.

Plán navazuje na Školní vzdělávací program „Svět na dosah ruky“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V letošním roce budou s dětmi pracovat dvě učitelky Mgr. Kateřina Trávníková a Bc. Jana Satrapová. Kytičková třída se nachází ve II. pavilonu v přízemí a bude mít celodenní provoz.

 

Do Kytičkové třídy je zapsáno 25 dětí:

  • věkové složení 2,5 – 6 let, 11 chlapců a 14 děvča
  • 2 děti dojíždí z Rácova, 2 dívky z Bezděčína, 3 děti z Nové Vsi, 2 dívky z Rohozné, 1 dívka ze Skrýšova a 15 dětí z Batelova
  • 8 dětí předškolního věku
  • 3 sourozenecké dvojice
  • 2 děti nově příchozí

Nově příchozí děti budeme podporovat, motivovat je a snažit se jim ulehčit adaptaci na nové prostředí, povedeme je k samostatnosti a to nejen při sebeobsluze, a v neposlední řadě při navazování nových přátelství v dětském kolektivu. Budeme dbát na seznamování se s pravidly soužití ve třídě a jejich dodržování.

 

Charakteristika TVP:

TVP třídy Kytičky pro školní rok 2017/2018 ponese název „NA KŘÍDLECH SOVY“.  

Celým rokem nás bude provázet veselá sova, protože právě sova je považována za symbol moudrosti a vědění. S dětmi ji společně pojmenujeme a vyrobíme jí domeček, aby se jí u nás líbilo. V návaznosti na témata ŠVP vytvoříme myšlenkovou mapu, která bude zhotovena ve dvojím provedení a umístěna ve třídě i v šatně pro rodiče. Bude ozdobena barevnými sovičkami a postupně budeme vlepovat jednotlivá témata, se kterými jsme se seznámili. Vzniká tak přehled toho, co jsme již společně zažili. Motivačním a zajímavým prvkem bude soví kufřík, který bude skrývat různá překvapení, materiály a motivační prvky k daným tématům, hrám či činnostem.

 

            Vzdělávací nabídku budeme aktuálně přizpůsobovat individuálním možnostem a zájmu dětí v rámci situačního a prožitkového učení. Nově příchozím dětem se budeme snažit ulehčit vstup do nového prostředí a pomůžeme jim s adaptací.

 

            U dětí budeme rozvíjet komunikační dovednosti, podporovat komunikaci ve skupině i efektivní komunikaci při všech činnostech. Dětem dáme dostatečný prostor k vyjadřování myšlenek a odstraňování ostychu při samostatném vyjadřování pocitů a myšlenek. Pravidelně budeme zařazovat logopedické chvilky u zrcadla s procvičováním mluvidel, dále pak dechová cvičení a artikulační rozcvičky.

 

            Budeme rozvíjet a posilovat kladný vztah k přírodě a to nejen v prostředí MŠ, ale i v zahradě a okolí městyse. Nejenom prostřednictvím vycházek budeme sportovat, poznávat, experimentovat, zkoumat a relaxovat v přírodní zahradě, kam budeme přenášet co nejvíce aktivit, ale i zařazovat strukturovaná pozorování. Budeme se soustředit i na dodržování tradic, oslav, svátků i tradičních oslav třídy (narozeniny dětí, besídky, uspávání broučků, vynášení Morany, Velikonoce, čarodějnický rej aj.)

 

            Budeme vytvářet prostor pro aktivní komunikaci s rodiči a informovat je nejen o dění ve třídě a mateřské škole, ale i zapojení jejich dětí do dění ve třídě (informační schůzky, neformální setkávání při tvořivých dílnách nebo akcích celé MŠ, průběžné předávání informací o dítěti, zařazení návrhů od rodičů). Rodiče se v případě potřeby mohou kdykoliv informovat u učitele, projeví-li zájem, mohou se podílet i na tvorbě programu či akcích MŠ (náměty na tvořivé dílny, společná setkání, péče o zahradu a další akce). Informovat se mohou také na nástěnkách či internetových stránkách, kde jsou podrobné informace s datem uskutečnění.

 

TVP PV budeme naplňovat pomocí:

- seznamování se s důležitými věcmi a nabízením nových poznatků a to prostřednictvím básniček, písniček, pohádek, knížek, encyklopedií, námětových her, exkurzí aj.

- pravidelným procvičováním mluvidel, zařazováním artikulačních rozcviček, dechových cvičení a jazykových chvilek

- rozšiřování slovní zásoby, komunikaci a respektování komunikačních pravidel, používání „kouzelných slovíček“, projevování vlastního názoru, čtením na pokračování

- vedení k dodržování a respektování pravidel sestavených dětmi nejen ve třídě, ale i mimo ni

- pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, jejich změn a barev v nejbližším okolí, seznamování se s prostředím mateřské školy i okolím městyse

- zařazování pravidelného pohybu, rozcviček, vycházek i překonáváním překážek a rozvojem hrubé motoriky, chůze v různém terénu, cvičení v tělocvičně ZŠ

- zařazování různých experimentů a pokusů, pozorování živé i neživé přírody, seznamování se s vlivem přírody na člověka, péče o přírodu a naši přírodní zahradu

- využívání a práce s různými materiály a technikami k výtvarným a pracovním činnostem, rozvojem kreativity, uchopení psacích potřeb, tlak na tužku a celkovým rozvojem jemné motoriky

- výtvarnými pracemi vyzdobíme chodbu a šatnu pro vytvoření příjemného prostředí

- zařazování grafomotorických cvičení, pracovních listů, rozvojem funkčních gramotností

- vedení dětí k sebeobsluze, samostatnosti a pomoci mladším dětem při úklidu a to nejen pracovního místa

- seznamování se s funkcí rodiny, poznávání jejích členů, vhodnosti oslovení, úcta ke starším lidem dodržování rituálů, oslav a tradic během roku,

- navázání spolupráce s MŠ Třešť a se ZŠ Batelov

- oslovení zajímavých hostů z různých oblastí působení, besedami na dané téma, divadly a dalšími hudebními pořady 

- pokračování ve spolupráci s Motýlkovou třídou v pořádání různých akcí na přírodní zahradě a s dalšími třídami pří společných projektech MŠ

 

V letošním školním roce budeme mít 8 předškoláků. Budeme se je snažit vést k samostatnosti a zodpovědnosti a tím jim ulehčit vstup do školy. Budeme je rozvíjet v těchto oblastech:

- rozvoj grafomotoriky, nabídka různých pracovních listů a úkolů

- rozvoj funkčních gramotností, logopedická prevence

- rozvoj jemné motoriky, důraz na úchop tužky a správný tlak

- podnětné prostředí v „ předškoláckém koutku“

- náročnější formy řízených činností

- spolupráce se ZŠ

- poznávací výlety a exkurze

- dýchání s flétnou

- plavání

 

Spolupráce s rodiči

I v tomto roce bychom chtěli do dění ve třídě zapojit i rodiče a to prostřednictvím poznávací knihy „NA KŘÍDLECH SOVY“. Kdy symbolem a motivací našeho programu bude veselá sovička, která bude děti celý rok doprovázet a seznamovat s životem kolem nás, tradicemi, zvyky a proměnami přírody, které budou rodiče i děti zaznamenávat do knihy ze svých pobytů, výletů, zážitků a poznání.